if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu
ProjektiPlatjoslaProjekta gaita

Projekta gaita

PROJEKTA “ELEKTRONISKO SAKARU INFRASTRUKTŪRAS PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA LAUKU TERITORIJĀS” Nr.2.1.1.0/16/I/001 GAITA

2021.gads

 

Ministrs Tālis Linkaits reģionālajā vizītē Viļakā: Satiksmes un sakaru infrastruktūrai ir īpaša nozīme pierobežas novados

Satiksmes ministrs kopā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētāju Edmundu Beļski apmeklēja arī Rekovas vidusskolu, kur tiks izveidots optiskā tīkla piekļuves punkts, atrisinot “vidējās jūdzes” piekļuvi vienā no līdz šim “baltajām teritorijām” valstī. Rekovas skolā un apkārtnē tagad būs pieejams ātrdarbīgs, kvalitatīvs internets, – šis jautājums kļuvis īpaši aktuāls attālināto mācību laikā pandēmijas apstākļos. Rekovas vidusskola ir viena no pašlaik 19 Latvijas skolām, kurās ar pašvaldības aktīvu iesaisti pieslēgums tiks izveidots jau tuvākajā laikā.

Platjoslas interneta projekta pirmās un otrās kārtas laikā Viļakas un apkārtējos novados izbūvēti kopumā 126 km optiskā tīkla un 10 piekļuves punkti – Žīguri, Bērzkalne, Naudaskalns, Kuprava, Svilpova, Borisova, Rekova, Egļuciems, Rugāji un Benislava.

Informācija atjaunota 22.06.2021.

Valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” ietvaros izbūvējamie piekļuves punkti izglītības iestāžu tuvumā

2020.gada 17.decembrī ir apstiprināti  grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” (turpmāk – 2.1.1.SAM) pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.664), kas paredz papildu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piešķiršanu 2 550 000 euro apmērā, lai izveidotu papildu “vidējās jūdzes” tīkla infrastruktūru 2.1.1.SAM īstenojamā projekta “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros to izglītības iestāžu tuvumā, kas atrodas baltajās teritorijās un kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets efektīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Sarakstā par potenciālajiem optiskā tīkla ierīkošanas punktiem ir iekļautas izglītības iestādes:

  1. balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju (Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 19.novembra vēstule Nr.4-4.1e/20/3987 “Par turpmāko rīcību “vidējās jūdzes” pieslēgumu izveidē”) par izglītības iestādēm, kurām ir nepieciešama “vidējās jūdzes” izbūve un par kuru ierīkošanu novada dome ir iesniegusi apliecinājumu par izglītības iestādes pastāvēšanu un finansējuma nodrošināšanu pieslēguma pakalpojuma saņemšanai, ievērojot grozījumu MK noteikumu Nr. 664 anotācijā minēto;
  2. Aknīstes vidusskola, Tirzas pamatskola, Bērzpils vidusskola un Taurupes pamatskola, kas atrodas baltajās teritorijās un kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets efektīva mācību procesa nodrošināšanai, bet novada dome nav sniegusi apliecinājumu iespējamo augsto izmaksu dēļ. Līdz ar to Satiksmes ministrija aicina elektronisko sakaru operatorus izteikt interesi par interneta pakalpojumu sniegšanu attiecīgajai izglītības iestādei, vienlaikus informējot par indikatīvo maksu, ja augstāk minētajās izglītības iestādēs tiks izbūvēts optisko tīklu piekļuves punkts 2023. gadā.  kā arī par citiem tehniskā risinājuma veidiem un indikatīvajām izmaksām interneta jaudas palielinājumam (virs 100 Mbit/s), ja interneta pakalpojumu sniegšanas indikatīvā maksa optiskajā tīklā konkrētajā teritorijā ir virs vidēji jūsu uzņēmuma piedāvātās maksas citviet.
  3. papildu izglītības iestādes, par ko novada dome ir sniegusi priekšlikumus par optiskā tīkla punkta ierīkošanas lietderību.

Līdz ar to aicinām sabiedriskās apspriešanas laikā izteikt viedokli par potenciālajiem optiskā tīkla ierīkošanas punktiem (skat. pielikumu) līdz 2021.gada 24.aprīlim, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: otuk_sekretars@sam.gov.lv. Īpaši aicinām elektronisko sakaru operatorus pievērst uzmanību, vai tie nav pretrunā ar jūsu uzņēmuma plāniem vai nedublē jau Jūsu esošos interneta piekļuves pakalpojumus.

Informācija aktualizēta 19.03.2021.

2020.gads

Informācija aktualizēta 12.12.2020.

Kvalitatīvi elektroniskie sakari darbam un mācībām Jaunpilī

Kvalitatīvi elektroniskie sakari darbam un mācībām Madonas novadā

Informācija aktualizēta 06.07.2020.

Tikšanās par izbūvētā optiskā kabeļtīkla attīstības iespējām Bauskas novadā

Trešdien, 1.jūlijā, Bauskas novada vadība tikās ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra un vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, lai viestu skaidrību par pirms pieciem gadiem izbūvēto platjoslas optiskā tīkla infrastruktūru novada teritorijā.
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (VAS LVRTC) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 1.kārtas īstenošanas ietvaros, 2015.gadā Bauskas novadā veica platjoslas optiskā tīkla pasīvās infrastruktūras (vidējās jūdzes) izbūvi ar piekļuves punktiem Ērgļos (Brunavas pag.), Uzvarā (Gailīšu pag.), Adžūnos un Bērzos (Īslīces pag.), Mežotnē (Mežotnes pag.), Vecsaulē, Ozolainē un Pētermuižā (Vecsaules pag.) – teritorijās, kurās dažādu iemeslu dēļ elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji neplānoja veidot savu optiskā tīkla infrastruktūru. Šobrīd no novadā izbūvētās infrastruktūras   operatori iznomājuši nedaudz vairāk kā 100km. Pavasarī  Ērgļi un Pētermuiža arī iekļauti atbalstāmo teritoriju sarakstā, kur operatori, sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem,  varēs saņemt būtisku tīkla nomas maksas atlaidi.

Lai diskutētu par Bauskas novadā izbūvētā optiskā tīkla izmantošanas iespējām, atsaucoties uz  Bauskas novada domes priekšsēdētāja Arnolda Jātnieka aicinājumu, bija ieradušies VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (VAS LVRTC), SIA Ērika un Co Ltd., SIA Linkit, SIA Dati Group, SIA Tet un  SIA Latvijas Mobilais Telefons pārstāvji. Sanāksmē piedalījās arī Bauskas, Vecumnieku un Iecavas novadu IT speciālisti un Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Imants Parādnieks.
VAS LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis uzsvēra, ka līdz ar projekta realizāciju komersanti – elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji- var iznomāt optisko tīklu un neveidot savu infrastruktūru, kas palīdz operatoriem būtiski ietaupīt tīkla izveides izmaksas.  Turklāt operatori novada iedzīvotājiem var nodrošināt interneta piekļuvi, pieslēdzoties infrastruktūrai jebkur, ne tikai konkrētajos piekļuves punktos, lai nodrošinātu pēdējās jūdzes pakalpojumus jeb interneta pieejamību gala patērētājam (mājsaimniecībām, uzņēmumiem, iestādēm). Šobrīd VAS LVRTC nodrošina un arī nākamos 20 gadus uzturēs izbūvēto infrastruktūru. Tas ir garantēts pamats tīklu kvalitatīvai izmantošanai un nodrošina ātru reakcijas laiku radušos problēmu novēršanā un nepārtrauktu pakalpojumu lietotājiem.

Edmunds Beļskis arī norādīja, ka platjoslas projekts ir bezpeļņas un tīkla nomas tarifi, kas tiek piemēroti komersantiem, sedz tikai platjoslas tīkla ikgadējos uzturēšanas izdevumus. 4000 km garais tīkls ir jāmonitorē un jāuztur, tāpat jāspēj operatīvi konstatēt un novērst bojājumus. Uzturēšanas gada izmaksas ir pietiekami ievērojamas, jo katrs tīkla posms, katrs piekļuves punkts jāuztur tā, lai saglabātu tīkla kvalitāti un veiktspēju ilgtermiņā. Rodot finansējumu tieši tīkla uzturēšanai ilgtermiņā,  tīkls brīvi būtu  pieejams jebkurā vietā un jebkuram operatoram, bet operatora izmaksas, sniedzot pakalpojumu iedzīvotājiem, veidotu tikai pieslēgums gala lietotājiem un pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo iekārtu uzstādīšana.

Informācija aktualizēta 01.07.2020.

LVRTC samazina platjoslas optiskā tīkla nomas tarifus elektronisko sakaru operatoriem

Šā gada 15.jūnijā stāsies spēkā jauni platjoslas optiskā tīkla izmantošanas tarifi elektronisko sakaru operatoriem, kas būtiski uzlabos vidējās jūdzes optiskā tīkla nomas nosacījumus.

Izmaiņas pozitīvi ietekmēs katru operatoru, kurš iznomā vidējās jūdzes optisko tīklu, lai sniegtu pakalpojumus gala lietotājiem – iestādēm un organizācijām, jo ikmēneša nomas maksa par vienu kilometru tiek noteikta 12 EUR par kilometru mēnesī, neatkarīgi no iznomāto kilometru skaita. Līdz šim operatora maksājums bija atkarīgs no iznomāto kilometru daudzuma. Tāpat izmaiņas paredz optiskā tīkla nomas maksas samazināšanu un izdevīgākus nosacījumus operatoriem, kuri sniegs pakalpojumus atbalstāmās teritorijās ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kā arī operatoriem, kuri iznomās lielu tīkla apjomu.
Lai veicinātu infrastruktūras izmantošanu teritorijās ar zemu iedzīvotāju skaitu, 67 Latvijas apdzīvotas vietas, kur ir izbūvēti platjoslas tīkla piekļuves punkti, ir noteiktas kā atbalstāmās teritorijas. Tas nozīmē, ka šajās teritorijās, nomājot platjoslas infrastruktūras posmu vismaz uz 36 mēnešiem, operatora ikmēneša nomas maksai tiks piemērota 30% atlaide. Par atbalstāmām teritorijām noteikti gan ciemi, gan apdzīvotas vietas 60 Latvijas pagastos. Visvairāk atbalstāmo teritoriju ir Vidzemē. Tiek paredzēts, ka atbalstāmās teritorijas tiks pārskatītas un aktualizētas vienlaikus ar Piekļuves tarifu aprēķināšanas metodiku.
Izmaksu optimizācija būs piemērota arī operatoriem, kuri iznomās vairāk nekā 1800 km, sasniedzot ikmēneša maksājumu 21 600 EUR apmērā. Šādā gadījumā operatoram esošās fiksētās maksas ietvaros tiks nodrošināta iespēja bez papildus maksas nomāt posmus (vienu dzīslu pāri) vietās, kur pēdējo divu gadu laikā neviens elektronisko sakaru komersants nav nomājis platjoslas infrastruktūru. LVRTC ir pārskatījis arī ierīkošanas pakalpojuma pašizmaksu, samazinot ierīkošanas maksu pozīcijas un optimizējot izdevumus.
Operatori, kuri šobrīd jau nomā platjoslas tīklu, pēc tarifu stāšanās spēkā varēs izvēlēties – 3 gadus saglābāt esošos tarifus vai arī piemērot jaunos, noslēdzot līgumu grozījumus ar LVRTC. Šobrīd platjoslas tīklu izmanto 12 operatori – astoņi no tiem ir reģionālie operatori, kuriem infrastruktūras pieejamība ir būtisks priekšnosacījums pakalpojumu sniegšanai gala lietotājiem, tā kā savu infrastruktūru augsto izmaksu dēļ visbiežāk operatori nevarētu izveidot.
Šobrīd operatori ir iznomājuši vairāk nekā 1900km 43 Latvijas novados. Lielākais iznomāto km apjoms ir Vidzemē, kur iznomāti vairāk nekā 940km. Vidējais operatoru iznomātā posma garums ir 20.3 km. Visvairāk optiskais tīkls tiek iznomāts Madonas, Rēzeknes, Valmieras, Alūksnes un Bauskas novados.

Platjoslas projekta būvniecības darbi šobrīd norit visā Latvijas teritorijā

Kurzemes reģionā būvdarbi tuvojās noslēgumam, no plānotajiem 430 km izbūvēti un nodoti ekspluatācijā 360 km.
Šobrīd tiek būvēti maršruti Salacgrīvas, Rūjienas, Jēkabpils, Salas, Krāslavas, Dagdas un Daugavpils novados.
Uz 2020.gada 23.janvāri, ir noslēgti līgumi par gandrīz 200 piekļuves punktu izbūvi un, līdz 2020.gada beigām, provizoriski plānots noslēgt atlikušos projektēšanas un būvniecības līgumus.
Vienlaikus, šobrīd tiek veikta “Vidējās jūdzes optiskā tīkla resursu noma” piekļuves pakalpojumu tarifu pārskatīšana, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs ir iesniedzis Platjoslas tarifu projektu izskatīšanai Satiksmes ministrijā, kā arī Optiskā tīkla uzraudzības komitejā.

Informācija aktualizēta 20.02.2020.

 

2019.gads

Internetam jābūt pieejamam visur!

Laikraksts “Diena” analizē Platjoslas projekta īstenošanas ieguvumus un izaicinājumus. Raksts pieejams:
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/atrs-internets-visa-valsti–logisks-ikdienas-pakalpojums-14230251

 

Informācija aktualizēta 20.11.2019.

 Skaidrojam projekta būtību un iedzīvotāju ieguvumus

Septembrī ikgadējā Pašvaldību foruma laika LVRTC prezentēja Platjoslas projekta gaitu, informēja par pieejamo infrastruktūru, kā arī sniedza individuālas konsultācijas pašvaldību darbiniekiem par viņu teritorijā esošo infrastruktūru.

Informācija aktualizēta 26.09.2019.

Platjoslas projekta būvniecības darbi šobrīd notiek visā Latvijas teritorijā.
Šobrīd tiek būvēti 1262km gari maršruti Viļakas, Daugavpils, Ventspils, Saldus, Valmieras, Gulbene, Alūksnes, Salacgrīvas, Madonas, Jēkabpils, Auces, Tukuma un Lielvārdes novados.
No plānotajiem 2000km jau ir izbūvēti 866km Platjoslas 2.kārtas optiskā tīkla.
Panāktas vienošanās un noslēgti līgumi ar pašvaldībām, kuru teritorijās tiek veikta optisko trašu izbūve.
Tiek apsekoti Platjoslas objektu būvniecības darbi, to skaitā caurduru veikšanas process. No sociālās perspektīvas- katrs reģions ir būtiski svarīgs. LVRTC projekta īstenošanas rezultātā nodrošinās ikkatram nākotnē saņemt  kvalitatīvu interneta pakalpojumu!

Informācija aktualizēta 17.07.2019.

 

Platjoslas projekta būvniecības darbi šobrīd notiek visā Latvijas teritorijā, sākot ar Liepāju, Kolku līdz pat Alūksnei un Zilupei.
Šobrīd no plānotajiem izbūvējamajiem ~2000km ir saskaņoti 43 projekti un uzsākti būvniecības darbi ~853km dažādos posmos, no kuriem vairāk nekā pusē ( 470km ) darbi jau pabeigti. Ņemot vērā laika apstākļus, šobrīd lielākajā daļā objektu ir tehnoloģiskais pārtraukums, kā rezultātā tuvāko mēnešu laikā, kamēr neparādīsies rakšanas darbiem piemēroti laika apstākļi, izbūves km skaits nepalielināsies, taču ritēs projektēšanas un saskaņošanas darbi.
Izlietotais finansējums Platjoslas projekta ietvaros uz dot brīdi sastāda 9milj EUR no kopējiem paredzētajiem 46 milj.

Informācija aktualizēta 17.04.2019.

 

Publiskā apspriešana par projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (VAP 2.kārtas) ietvaros plānotajiem papildu optiskā tīkla piekļuves punktiem (elektronisko sakaru komersantu mezglos) “baltajās” teritorijās
2017.gada 15.decembra Optiskā tīkla uzraudzības komitejas sēdē tika akceptēta projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (VAP 2.kārtas) (turpmāk – projekts) ar Eiropas Komisijas 2011.gada 9.novembra lēmumu Nr.C(2011)7699 apstiprinātāS valsts atbalsta programmaS Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (turpmāk – VAP) ietvaros optiskā tīkla piekļuves punktu izveide elektronisko sakaru komersantu (turpmāk – ESK) tīklu sakaru mezglos, kas atrodas “baltajās” teritorijās, ja ir pierādāma interese no ESK , par ko ir saņemts arī Eiropas Komisijas pozitīvs viedoklis. Optiskā tīkla uzraudzības komitejas 2018.gada 23.februāra sēdē ir apstiprināts plānotais projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (VAP 2.kārtas) ietvaros izbūvējamo optiskā tīkla piekļuves punktu saraksts ESK tīklu mezglos.
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) sarunās ar ESK ir apzinājis papildu ESK tīklu mezglus (galvenokārt mobilo sakaru bāzes stacijas), un sagatavojis sarakstu ar “baltajām” teritorijām, kurās ESK tīklu mezglos potenciāli varētu izbūvēt optiskā tīkla piekļuves punktus.
LVRTC ir jānodrošina vismaz pieciem elektronisko sakaru komersantiem piekļuve šim piekļuves punktam atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr.664 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk — MK noteikumi Nr.664) noteiktajam. Tādēļ arī elektronisko sakaru komersantam, kura tīkla mezgla punktā tiks ierīkots optiskā tīkla piekļuves punkts ir jānoslēdz līgums ar LVRTC par optiskā tīkla piekļuves punkta izveidi, kur atrunāti nediskriminējoši piekļuves nosacījumi citiem ESK, kā arī šāda piekļuve jānodrošina visu ESK tīkla mezgla punkta pastāvēšanas laiku, bet ne mazāk kā 3 gadus no piekļuves punkta izveidošanas brīža. Ja ESK mezgla punkts pēc 3 gadiem beigs pastāvēt, LVRTC piekļuves punktu pārcels uz tuvāko kabeļu aku, kur joprojām tiks nodrošināti nediskriminējoši piekļuves nosacījumi ikvienam elektronisko sakaru komersantam.
Ar sarakstu var iepazīties šeit: ESK mezglu saraksts
Vēršam uzmanību, ka saraksts nav veidots prioritārā secībā, līdz ar to piekļuves punktu izbūves punktu secība var mainīties atkarībā no ESK pieprasījuma.
Ievērojot MK noteikumu Nr.664 20.7.apakšpunktā noteikto, lūdzam izvērtēt potenciālo piekļuves punktu sarakstu ESK sakaru mezglos “baltajās” territorijās un sniegt iebildumus un priekšlikumus līdz 2019.gada 8.martam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: otuk_sekretars@sam.gov.lv

 

 

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70