Ziedošanas kārtība

Ziedošanas (dāvināšanas) nosacījumi

Apstiprināti 23.09.2022.

Korporatīvās ētikas noteikumu 3. Pielikums

 1. Ziedojums (dāvinājums) var tikt veikts, balstoties uz LVRTC tēla un sociālās atbildības stratēģisko pozicionējumu.
 2. LVRTC var veikt dāvināšanu (ziedošanu) tikai normatīvajos aktos noteiktajās jomās, tādās kā kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai.
 3. LVRTC darbības mērogs un vērtības nosaka, ka dāvināšanai (ziedošanai) jāizvēlas nacionāla mēroga projekti ar lielu sociālo ietekmi, kuri pauž sakrīt un atspoguļo LVRTC filozofiju atbalstošas vērtības un principus, tajā skaitā, vērtējot iespējamus dāvināšanas (ziedošanas) projektus, kā arī nav pretrunā ar tādām LVRTC raksturīgām vērtībām kā godīgumus un atklātību, ilgtspējību, sociālo atbildību
 4. Vērtējot iespējamus dāvināšanas (ziedošanas) projektus, tie nevar būt pretrunā ar tādām LVRTC raksturīgām vērtībām kā godīgums un atklātība, ilgtspējība, sociālā atbildība.
 5. LVRTC galvenās mērķauditorijas dāvināšanas (ziedošanas) kontekstā ir Latvijas sabiedrība (tās daļa), kā arī Partneri.
 6. Galvenie dāvināšanas (ziedošanas) mērķi ir:
  1. LVRTC un tā identitātes kopējās atpazīstamības celšana;
  2.  konkrētu LVRTC produktu, pakalpojumu vai zīmolu virzīšana tirgū;
  3. LVRTC tēla vēstījuma komunikācija, izmantojot atbalstītā projekta tehniskās iespējas;
  4. LVRTC kā sociāli atbildīga uzņēmuma pozicionēšana.
 7. Vērtējot dāvināšanas (ziedošanas) komunikācijas iespējas LVRTC atbalstītajos projektos, ir jāvērtē gan racionālais, gan arī emocionālais šo projektu komunikācijas raksturs.
 8. Projektos tiek vērtēta to atbilstība LVRTC tēla vērtībām:
  1. Vai projekts atbilst LVRTC tēla vērtībām?
  2.  Vai projekts ir līderis savā jomā nacionālā mērogā?
  3. Vai un kā projekts pievienos vērtību LVRTC zīmolam?
  4. Vai projekts veicina LVRTC nozīmīgu vēstījumu komunikāciju sabiedrībā?
  5. Kāda ir projekta iesniedzēja reputācija?
  6. Vai projekta ir sociālās palīdzības pazīmēs, piemēram, palīdzības sniegšana kādai noteiktai sociālai grupai.
 9. Attiecībā uz nozīmīgākajiem projektiem to atbilstību LVRTC tēla vērtībām pārbauda ar fokusa grupas aptaujas palīdzību.
 10.    LVRTC var ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
  1. LVRTC iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.
  2. LVRTC ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij un pašvaldībai visus nodokļus un Darbiniekiem izmaksājusi algas;
  3.  pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;
  4.  ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
 11.   LVRTC ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.
 12.   Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500,- euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem LVRTC valde.
 13.   Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500,- euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500,- euro, LVRTC sagatavo un iesniedz LVRTC kapitāla daļu turētājam un finanšu ministram pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību šī Noteikumu pielikuma 10. – 12.punktā noteiktajām prasībām. Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst piešķirt tikai tad, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi
  – ir saņemta LVRTC kapitāla daļu turētāja piekrišana
  – ir saņemta finanšu ministra atļauja.
 14.   Lēmumu par ziedošanu pieņem valde, pamatojoties uz konkrētās fokusa grupas (ieinteresēto personu) aptaujas rezultātiem, ko nodrošina Komercdepartamenta Korporatīvās komunikācijas daļa.
 15.   Par veiktajiem ziedojumiem (dāvinājumiem) informāciju publicē LVRTC mājas lapā.
 16.   Atbildību un uzraudzību par dāvināšanas un ziedojumu nosacījumu izpildi nodrošina Finanšu un administratīvā departamenta direktors.