Ziedošanas kārtība

Ziedošanas (dāvināšanas) nosacījumi

Apstiprināti 01.06.2020.
1. Ziedošanas (dāvināšanas) nosacījumi:
1.1. LVRTC drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
1.1.1. ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
1.1.2. pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;
1.1.3. LVRTC ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij un pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
1.1.4. LVRTC iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.
1.2. LVRTC ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.
1.3. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500,- euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem LVRTC valde.
1.4. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500,- euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500,- euro, LVRTC sagatavo un iesniedz LVRTC kapitāla daļu turētājam un finanšu ministram pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību 1.1.un 1.2.punktā noteiktajām prasībām. Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst piešķirt tikai tad, ja:
1.4.1. ir saņemta LVRTC kapitāla daļu turētāja piekrišana;
1.4.2. ir saņemta finanšu ministra atļauja.
2. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija:
2.1. LVRTC neplāno ziedojumu (dāvinājumu) veikšanu.
2.2. Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšana un veikšana ir iespējama, ja LVRTC tiek konstatēts, ka ziedojuma (dāvinājuma) veikšana ir lietderīga un izpildās ziedošanas (dāvināšanas) kārtībā norādītie nosacījumi.