Par LVRTCKorporatīvā ētika

Korporatīvā ētika

Sniedzot savus pakalpojumus, LVRTC darbojas godprātīgi, ētiski un saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šo principu ievērošanu LVRTC sagaida arī no saviem Partneriem.
Ievērojot korporatīvās ētikas normas, LVRTC rada labvēlīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu vidi saviem Partneriem un Klientiem.
LVRTC ievēro cilvēktiesības, atbalsta veselīgus darba apstākļus un nepieļauj korupciju.
Savā darbībā LVRTC ievēro kapitāla daļu turētāja un Padomes lēmumus.

 • LVRTC veido lietišķas un abpusēji konstruktīvas attiecības ar saviem Partneriem, lai nodrošinātu, ka klientiem sniegtie pakalpojumi ir noteiktajā kvalitātē un atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noslēgtajam līgumam.

  LVRTC augstu vērtē ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem Partneriem un ir atvērts arī jauniem Partneriem.

  LVRTC veido sadarbību ar saviem Partneriem, balstoties uz uzticēšanās un abpusējas vienošanās pamata.

  LVRTC sagaida, ka Partneri ievēros godprātīgas konkurences principus savā darbības jomā.

 • LVRTC ir uz Klientu orientēts uzņēmums, kas nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu pakalpojumu pieejamību.

  LVRTC mērķis ir būt par savu Klientu pirmo izvēli pakalpojumu sniegšanā. LVRTC pret Klientiem izturas godprātīgi.

  LVRTC ir atvērts ierosinājumiem un savas darbības un sniedzamo pakalpojumu efektivitātes uzlabošanas priekšlikumiem.

 • Godprātīgas darba attiecības

  LVRTC darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba attiecības.

  LVRTC veic pasākumus, lai radītu pievilcīgu darba devēja tēlu arī potenciālajiem Darbiniekiem. LVRTC izvēlas Darbiniekus atbilstoši viņu kompetencei, profesionalitātei un vērtībām.

  LVRTC veic atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajiem aktiem veikto darbu.

  Līdztiesība un dažādības pieņemšana

  LVRTC piemēro principu: cieņa ir personīgo un darba attiecību pamats. LVRTC mērķis ir izveidot komandu, radīt tādu darba vidi, kurā Darbinieki tiktu cienīti un netiktu diskriminēti.

  Darbinieku darbs tiek vērtēts atkarībā no Darbinieka darba rezultātiem un rīcības darba pieejā un izpildē. LVRTC nepieļauj Darbinieku un citu personu, ar kurām tiek veidota sadarbība, diskrimināciju, pazemošanu, pret tām vērstu uzmākšanos, vardarbību un apvainošanu. Darbinieki viens pret otru izturas ar cieņu un laipnību.

  Veselība un drošība

  LVRTC rūpējas par drošiem un veselībai nekaitīgiem apstākļiem darba vietās, kā arī pastāvīgi tos uzlabo, nodrošina darba procesu drošību, ņem vērā veselībai kaitīgus un bīstamus darba vides faktorus un ievieš profilaktiskos pasākumus.

  LVRTC darba vidē tiek ievēroti drošības noteikumi, kas ir noteikti ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

  Privātums

  LVRTC ciena Darbinieku privātumu.

  LVRTC ievēro principu, ka Darbinieka privātā dzīve nedrīkst būt pretrunā LVRTC centieniem nodrošināt darbības likumību un integritāti.