Par LVRTCKorporatīvā ētika

Korporatīvā ētika

Sniedzot savus pakalpojumus, LVRTC darbojas godprātīgi, ētiski un saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šo principu ievērošanu LVRTC sagaida arī no saviem Partneriem.
Ievērojot korporatīvās ētikas normas, LVRTC rada labvēlīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu vidi saviem Partneriem un Klientiem.
LVRTC ievēro cilvēktiesības, atbalsta veselīgus darba apstākļus un nepieļauj korupciju.
Savā darbībā LVRTC ievēro kapitāla daļu turētāja un Padomes lēmumus.

Korporatīvās ētikas noteikumi

 • 1.1. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Korporatīvās ētikas noteikumu mērķis ir noteikt komercdarbības labās prakses un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, amatu savienošanas / nodarbinātības pie cita darba devēja nosacījumus, dāvināšanas un ziedošanas noteikumus, rīcību interešu konflikta novēršanai, kā arī, kā tiek nodrošināta iespēja ziņot par iespējamu pārkāpumu atbilstoši Trauksmes celšanas likumam.

  1.2. Noteikumi ir saistoši visiem valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbiniekiem.
 • Blakus darbs

  Darbs, ko darbinieks ir tiesīgs veikt pie cita darba devēja. Tas nozīmē, ka darbinieks var būt vienlaicīgi nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, ja vien viņa darba līgums neparedz aizliegumu blakus darbu veikt.

  Darbinieks

  LVRTC darbinieks vai cita persona, kuru LVRTC nodarbina saskaņā ar darba līgumu, vai kas darbojas LVRTC interesēs saskaņā ar uzņēmuma, pilnvarojuma, pakalpojumu vai citu līgumu. LVRTC padome, valde, arodbiedrības priekšsēdētājs un darbinieki.

  Dāvana

  Jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tajā skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir darbinieks

  DVS

  Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dokumentu vadības sistēma

  Pastāvīgā ētikas komisija

  LVRTC izveidota pastāvīgā komisija, kura izskata Trauksmes cēlēju ziņojumus saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, Korporatīvās ētikas noteikumiem un Darbinieku iesniegumus par Darbinieku rīcību saistībā ar iespējamiem ētikas principu un normu pārkāpumiem

  FAD

  Finanšu un administratīvais departaments

  Interešu konflikts

  Situācija, kurā Darbiniekam, veicot tam amata pienākumus, jāpieņem lēmums, jāierosina vai kā citādi jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar viņa amata pienākumu izpildi saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt paša Darbinieka, vai tā radinieku, vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses

  INTRA

  Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informācijas vadības sistēma

  JD

  Juridiskā daļa

  Klients

  Fiziska vai juridiska persona, kura noslēgusi līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par konkrētu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai kura iniciē procesu šāda līguma slēgšanai

  LVRTC

  Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.

  Naida runa

  Naida runa ir publiski izteikumi, ar kuriem runātājs izplata, kurina, attaisno vai kūda uz naidu vai vardarbību pret personu vai personu grupu, kas atpazīstama pēc noteiktām pazīmēm, tādām kā, piemēram, rase, etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, uzskati vai veselības stāvoklis, un kuru mērķis ir graut cilvēka godu un cieņu

  Noteikumi

  Korporatīvās ētikas noteikumi

  PAD

  Personāla attīstības daļa

  Padome

  Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padome

  Pārkāpums

  Noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums (darbība vai bezdarbība), tostarp rīcība, kas ir pretēja tiesību aktu mērķiem, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums

  Partneris

  Komercsabiedrība, iestāde vai organizācija, kura saskaņā ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” noslēgto līgumu veic noteiktus darbus vai sniedz pakalpojumus

  Radinieks

  Darbinieka laulātais, radinieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai dzīvesbiedrs, ar kuru Darbiniekam vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība, personiskas vai mantiskas intereses

  Reģistrs

  Amatu savienošanas un blakus darbu veikšanas atļauju reģistrs

  RKVD

  Risku un kvalitātes vadības daļa

  Saistītā persona (Trauksmes celšanas likuma izpratnē)

  Fiziskā persona, kura atbalsta vai palīdz trauksmes cēlējam trauksmes celšanā vai ir saistīta ar trauksmes cēlēju un varētu ciest no nelabvēlīgām sekām. Saistītā persona var būt arī komersants vai privāto tiesību juridiska persona, kas pieder trauksmes cēlējam, kurā tas ir nodarbināts vai ar kuru tas citādi saistīts, veicot darba pienākumus

  Interešu konflikta likums

  Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

  Tiešais vadītājs

  LVRTC struktūrvienības vadītājs, kuram darbinieks ir tieši pakļauts darba attiecībās

  Trauksmes cēlājs

  Fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kuram šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

  Valde

  Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valde

  Dāvinājums (ziedojums)

  LVRTC finanšu līdzekļu vai mantas, tajā skaitā preces un/vai pakalpojumu bezatlīdzības nodošana noteiktiem mērķiem citai personai

 • 3.1. Noteikumu uzdevums ir veicināt Darbinieku amata pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu veikšanu, sekmēt darba tiesisko attiecību kultūru, kas pamatojas uz Darbinieku savstarpējas cieņas un LVRTC noteiktiem ētikas pamatprincipiem, nepieļaujot interešu konflikta rašanās iespējas, nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, trauksmes cēlēju aizsardzību, kā arī veidot pozitīvu LVRTC tēlu sabiedrībā.

  3.2. Gadījumos, kas nav regulēti Noteikumos, Darbinieks rīkojas saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto, vispārējiem ētikas pamatprincipiem un uzvedības normām.

  3.3. Noteikumos noteiktās ētiskas uzvedības pamatprasības Darbinieks ievēro arī ārpus amata pienākumu izpildes vietas un laika.

  3.4. Darbinieka pienākums ir iepazīties ar LVRTC sniedzamo informāciju, kas attiecas vai ir saistīta ar Darbinieka pienākumu izpildi. LVRTC nodrošina informācijas apriti un sniegšanu saskaņā ar LVRTC iekšējiem normatīvajiem aktiem un procesiem.

  3.5. LVRTC Darbinieku uzticības persona ētikas jautājumos ir PAD vadītājs, kurš nodrošina konsultāciju sniegšanu Darbiniekiem ar ētiku saistītajos jautājumos, veicinot kopēju izpratni un neskaidro situāciju risināšanu.

 • 4.1. Sniedzot savus pakalpojumus, LVRTC darbojas godprātīgi, ētiski un saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šo principu ievērošanu LVRTC sagaida arī no saviem Partneriem.


  4.2. Ievērojot korporatīvās ētikas normas, LVRTC rada labvēlīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu vidi saviem Partneriem un Klientiem.

  4.3. LVRTC ievēro cilvēktiesības, atbalsta drošus darba apstākļus un nepieļauj korupciju.


  4.4. Savā darbībā LVRTC ievēro kapitāla daļu turētāja un Padomes lēmumus.


  4.5. ATTIECĪBAS AR PARTNERIEM


  4.5.1. LVRTC veido lietišķas un abpusēji konstruktīvas attiecības ar saviem Partneriem, lai nodrošinātu, ka klientiem sniegtie pakalpojumi ir noteiktajā kvalitātē un atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noslēgtajam līgumam.


  4.5.2. LVRTC augstu vērtē ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem Partneriem un ir atvērts arī jauniem Partneriem.


  4.5.3. LVRTC veido sadarbību ar saviem Partneriem, balstoties uz uzticēšanās un abpusējas vienošanās pamata.


  4.5.4. LVRTC sagaida, ka Partneri ievēros godprātīgas konkurences principus savā darbības jomā.


  4.6. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM


  4.6.1. LVRTC ir uz Klientu orientēts uzņēmums, kas nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu pakalpojumu pieejamību.


  4.6.2. LVRTC mērķis ir būt par savu Klientu pirmo izvēli pakalpojumu sniegšanā. LVRTC pret Klientiem izturas godprātīgi.


  4.6.3. LVRTC ir atvērts ierosinājumiem un sava darbība un sniedzamo pakalpojumu efektivitātes uzlabošanas priekšlikumiem.


  4.7. ATTIECĪBAS AR DARBINIEKIEM


  4.7.1. Godprātīgas darba attiecības. LVRTC darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba attiecības. LVRTC veic pasākumus, lai radītu pievilcīgu darba devēja tēlu arī potenciālajiem Darbiniekiem. LVRTC izvēlas Darbiniekus atbilstoši viņu kompetencei, profesionalitātei un vērtībām. LVRTC veic atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajiem aktiem veikto darbu.


  4.7.2. Līdztiesība un dažādības pieņemšana. LVRTC piemēro principu: cieņa ir personīgo un darba attiecību pamats. LVRTC mērķis ir izveidot komandu, radīt tādu darba vidi, kurā Darbinieki tiktu cienīti un netiktu diskriminēti. Darbinieku darbs tiek vērtēts atkarībā no Darbinieka darba rezultātiem un rīcības darba pieejā un izpildē. LVRTC nepieļauj Darbinieku un citu personu, ar kurām tiek veidota sadarbība, diskrimināciju, pazemošanu, pret tām vērstu uzmākšanos, vardarbību un apvainošanu. Darbinieki viens pret otru izturas ar cieņu un laipnību.


  4.7.3. Veselība un drošība. LVRTC rūpējas par drošiem un veselībai nekaitīgiem apstākļiem darba vietās, kā arī pastāvīgi tos uzlabo, nodrošina darba procesu drošību, ņem vērā veselībai kaitīgus un bīstamus darba vides faktorus un ievieš profilaktiskos pasākumus. LVRTC darba vidē tiek ievēroti drošības noteikumi, kas ir noteikti ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.


  4.7.4. Privātums. LVRTC ciena Darbinieku privātumu. LVRTC ievēro principu, ka Darbinieka privātā dzīve nedrīkst būt pretrunā LVRTC centieniem nodrošināt darbības likumību un integritāti.


 • 5.1. Saskarsmē ar kolēģiem un klientiem Darbinieks izturas ar cieņu, ievērojot ikvienas personas tiesības un likumiskās intereses. Darbinieks ir laipns un pieklājīgs, nelieto aizvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu, ir iecietīgs pret citu personu uzskatiem un pārliecību.


  5.2. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, uzklausa citu viedokli un to profesionāli izvērtē.


  5.3. Darbinieks ir atsaucīgs un sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo atbalstu profesionālo pienākumu izpildē, ievērojot Darbinieka kompetenci konkrētajā jautājumā un amatā aprakstā noteikto un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.


  5.4. Pieņemot lēmumus vai piedaloties lēmumu pieņemšanā, izsakot un argumentēti aizstāvot pausto viedokli savas kompetences ietvaros, Darbinieks ņem vērā Noteikumos definētus principus un nostādnēs.


  5.5. Darbinieks apņemas:


  5.5.1. ārpus amata pienākumu pildīšanas rīkoties tā, lai nediskreditētu LVRTC un savu darbību (amatu), kā arī izvairās no aizvainojošu, kompromitējošu, naidīgi noskaņotu ierakstu un /vai materiālu (fotogrāfiju, video) publicēšanas tīmekļa vietnēs vai sociālajos tīklos;


  5.5.2. ievērot lietišķo etiķeti un darba kultūru, ar korektu uzvedību, ārējo izskatu un rīcību, kas veicinātu pamatotu sabiedrības uzticēšanos LVRTC;


  5.5.3. konstruktīvi risināt domstarpības savstarpējas cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē;


  5.5.4. neizmantot kolēģu vai citu personu konkrēto darba jautājumu nepārzināšanu un/vai kļūdas ļaunprātīgos nolūkos, bet korekti norādīt uz tām, to uzlabošanu atbilstoši kolēģa amata aprakstā noteiktām prasībām,


  5.5.5. prast atzīt un labot savas kļūdas un nepareizu rīcību darba izpildē un attiecībās ar citiem kolēģiem vai klientiem; informēt kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un pieredzi, kas varētu būt noderīga arī citiem Darbiniekiem.


  5.6. Darbiniekiem savās savstarpējās attiecībās aizliegts izmantot tādas psiholoģiskās manipulatīvās metodes, kā mobingu (kad viens vai vairāki darbabiedri sistemātiski naidīgā un neētiskā veidā vēršas pret kādu savu kolēģi) vai bosingu (kad darba devēja vadības pārstāvis īsteno psiholoģisko teroru).


 • 6.1. Darbinieks nevar pildīt amata pienākumus, ja tā darbs pie cita darba devēja rada aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, kas traucē Darba dēvēja noteikto uzdevumu veikšanai un funkciju īstenošanai. Darbinieka pienākums ir nekavējoties informēt Darba devēju par šādas situācijas rašanos vai aizdomu gadījumos, ka šāda situācija varētu rasties; pirms amatu savienošanas vai blakus darba veikšanas šādos gadījumos tas ir jāsaskaņo ar tiešo vadītāju un valdi.

  6.2. Darbiniekam, kas ir valsts amatpersona, amatu savienošanas un ienākumu gūšanas ierobežojumus nosaka Interešu konflikta likums un LVRTC iekšējie normatīvie akti, kas regulē šo jomu.

  6.3. Darbinieks atbild par Interešu konflikta likuma un Noteikumos ietverto amatu savienošanas vai blakus darba veikšanas un ienākumu gūšanas prasību ievērošanu.

  6.4. Darbiniekam pienākums ir nodrošināt, ka amatu savienošana vai blakus darbs nerada interešu konfliktu, ētikas normu pārkāpumu vai netraucē tiešo amata pienākumu izpildei.

  6.5. Darbinieks amatu savienošanas vai blakus darba veikšanas gadījumos, iesniedz iesniegumu ar lūgumu, atļaut amatu savienošanu vai blakus darba veikšanu, norādot tajā šādas ziņas:


  6.5.1. ieņemamo amatu un amata devēju (pilnvarojuma devēju, uzņēmuma līguma otru pusi), juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu;


  6.5.2. veicamos amata vai darba pienākumus, raksturojot to būtību, regularitāti un izpildes laiku (vai skar tiešo amata pienākumu pildīšanas laiku);


  6.5.3. saimnieciskās darbības nozari pēc NACE klasifikatora un raksturojumu (galvenie darbi), regularitāti un izpildes laiku (vai skar tiešo amata pienākumu pildīšanas laiku);


  6.5.4. plānoto vai faktisko amatu savienošanas vai blakus darba veikšanas uzsākšanas datumu, ilgumu, ja tas ir īsāks par vienu gadu no amata savienošanas vai blakus darba veikšanas uzsākšanas;


  6.5.5. iespējamo amatu savienošanas vai blakus darba veikšanas ietvaros veicamo pienākumu ietekmi uz tiešo amata pienākumu izpildi, par iespējamu interešu konfliktu vai ētikas normu pārkāpumiem.


  6.6. Darbinieks Noteikumu 6.5.punktā minēto iesniegumu DVS iesniedz saskaņošanai tiešajam vadītājam, departamenta direktoram un atbildīgajam valdes loceklim. Pēc saskaņojuma iesniegums tiek nodots PAD uzglabāšanai darbinieka personas lietā.


  6.7. Ja Darbinieka tiešais vadītājs konstatē, ka amatu savienošana vai blakus darba veikšana rada vai var rādīt interešu konfliktu, ētikas normu pārkāpumu vai traucē tiešo amata pienākumu izpildei, viņš DVS noraida vizēšanas uzdevumu, norādot noraidīšanas pamatojumu.


  6.8. Darbinieks Noteikumu 6.5.punktā minēto iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā:


  6.8.1. divas nedēļas pirms iecelšanas valsts amatpersonas amatā LVRTC, ja vienlaicīgi ieņem citu amatu (pilda pilnvarojumu, uzņēmuma līgumu vai veic saimniecisko darbību);


  6.8.2. septiņu dienu laikā kopš valsts amatpersonas statusa noteikšanas, ja Darbinieks jau ieņem amatu LVRTC, kuram nosaka valsts amatpersonas statusu un vienlaicīgi ieņem citu amatu (pilda pilnvarojumu, uzņēmuma līgumu vai veic saimniecisko darbību);


  6.8.3. divas nedēļas pirms blakus darba uzsākšanas, amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas, pilnvarojuma uzņemšanās, saimnieciskās darbības uzsākšanas) uzsākšanas.


  6.9. Amatu savienošanas vai blakus darba veikšanas atļauju Darbinieks saņem katram amatam vai veicamajam blakus darbam.


  6.10. Ja Darbinieka tiešais vadītājs konstatē, ka amatu savienošana vai blakus darba veikšana acīmredzami rada interešu konfliktu, ētikas normu pārkāpumu vai traucē tiešo amata pienākumu izpildei, viņš DVS norāda to vizēšanas uzdevumā un pamato noraidīšanas iemeslu. Atbildīgais valdes loceklis pieņem lēmumu par amatu savienošanas saskaņošanu, balstoties uz tieša vadītāja vīzu.


  6.11. Amatu savienošanas vai blakus darba saskaņojumu izsniedz uz Darbinieka iesniegumā norādīto amatu savienošanas vai blakus darba veikšanas laiku, vai uz laiku līdz vienam kalendārajam gadam, ja iesniegumā nav norādīts konkrēts termiņš. Ja pēc saskaņojumā minētā termiņa izbeigšanās Darbinieks vēlas turpināt amatu savienošanu vai blakus darba veikšanu, viņš iesniedz jaunu iesniegumu par amatu savienošanu vai blakus darba veikšanu.


  6.12. Darbinieka pienākums ir sekot līdzi 6.11. punktā noteiktajam termiņam.


  6.13. Ja Darbiniekam, veicot amatu savienošanu vai blakus darbi iestājas jauni apstākļi, kas var ietekmēt iepriekš veikto saskaņojumu, Darbinieks nekavējoties par to informē tiešo vadītāju un PAD.


  6.14. Ja tiešais vadītājs konstatē, ka saskaņotā amatu savienošana vai blakus darbs tomēr traucē Darbiniekam veikt pienācīgi un atbilstoši Noteikumos noteiktajam tiešo amata pienākuma izpildi vai ir radies acīmredzams interešu konflikts vai ētikas normu pārkāpums, tiešais vadītājs veic pārrunas ar konkrēto Darbinieku un nepieciešamības gadījumā sagatavo ziņojumu atbildīgajam valdes loceklim par saskaņojuma atsaukšanu.


  6.15. Pēc saskaņojuma atsaukšanas Darbiniekam viena mēneša laikā ir jāizvērtē iespēja pārtraukt amatu savienošana vai blakus darba veikšana, ja Darbinieks atsakās pārtraukt amatu savienošanu vai blakus darba veikšanu, tad jautājums tiek risināts Noteikumos, citos iekšējos normatīvajos aktos un Darba likuma noteiktajā kārtībā.


 • 7.1. Darbinieks, pildot amata pienākumus LVRTC, izvairās vai/un atturas no jebkuru darbību veikšanas un uzdevumu izpildes, kuros viņš pats vai viņa radinieki, darījuma partneri, ir personīgi vai mantiski ieinteresēti, ja nav sasniegts divu gadu termiņš pēc šo darījuma attiecību izbeigšanās.

  7.2. Ja Darbiniekam ir jāpieņem lēmums vai jāveic citas ar amata pienākumu saistītas darbības, kas skar vai var skart paša Darbinieka, viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses, vai ētisku apsvērumu dēļ var tikt apšaubīta Darbinieka darbības objektivitāte un neitralitāte, tad Darbinieks atsakās no šāda lēmuma pieņemšanas vai amata darbības veikšanas, ziņo tiešajam vadītājam, norādot pamatojumu.

  7.3. Ja Darbinieks, viņa radinieks pēdējo divu gadu laikā ir saņēmis dāvanu, kuras vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, no fiziskas vai juridiskas personas, kuras intereses tiek skartas ar Darbinieka pieņemto lēmumu, Darbinieks atsakās no šāda lēmuma pieņemšanas vai amata darbības veikšanas, ziņo tiešajam vadītājam, norādot pamatojumu.

 • 8.1. Pastāvīgā ētikas komisija izskata jautājumus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, par ētikas principu un normu pārkāpumiem, iespējamiem, notikušiem vai notiekošiem pārkāpumiem, kas konstatēti, veicot darba pienākumus, kuriem nav individuāls raksturs un kuri tiek celti sabiedrības vai kādas tās daļas labā, tai skaitā:


  8.1.1. valsts amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai citu prettiesisku darbību ;


  8.1.2. korupciju, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;


  8.1.3. krāpšanu;


  8.1.4. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;


  8.1.5. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;


  8.1.6. izvairīšanos no nodokļu samaksas;


  8.1.7. sabiedrības veselības apdraudējumu;


  8.1.8. pārtikas drošības apdraudējumu;


  8.1.9. būvniecības drošības apdraudējumu;


  8.1.10. vides drošības apdraudējumu, tostarp rīcību, kura ietekmē klimata pārmaiņas ;


  8.1.11. pret radiācijas aizsardzību un kodoldrošību;


  8.1.12. darba drošības apdraudējumu;


  8.1.13. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;


  8.1.14. cilvēktiesību pārkāpumu;


  8.1.15. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā un publiskās un privātās partnerības jomā ;


  8.1.16. konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumu;


  8.1.17. pārkāpumu preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;


  8.1.18. pārkāpumu transporta drošības jomā;


  8.1.19. pārkāpumu saistībā ar iekšējo tirgu;


  8.1.20. patērētāju tiesību aizsardzību;


  8.1.21. privātās dzīves un personas datu aizsardzības un tīkla un informācijas sistēmu drošību;


  8.1.22. naida runu.


  8.2. Trauksmes cēlēja Ziņojumus izskata ar rīkojumu izveidota Pastāvīgā ētikas komisija, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto.


  8.3. Ja Darbinieka rīcībā nonāk informācija, vai viņš ir bijis liecinieks tam, ka cits Darbinieks neievēro ētikas principus un normas, rīkojas pretrunā ārējiem normatīvajiem vai LVRTC iekšējiem normatīvajiem aktiem, Darbiniekam ir pienākums par to ziņot, iesniedzot iesniegumu Pastāvīgajai ētikas komisijai, kura to apstrādā saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu.


  8.4. Darbinieks trauksmes cēlēja ziņojumā identificē iespējamo pārkāpēju, norādot sev zināmos faktus un apsvērumus. Darbinieks var izmantot Ziņojuma veidlapu (Noteikumu 2.pielikums) vai Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.


  8.5. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, informācijas izpaušana par speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu, kā arī tās rezultātā iegūto ziņu izpaušana, informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

  8.6. Iespējamie ziņošanas kanāli:


  8.6.1. elektroniski - e-pasts lvrtc@lvrtc.lv, pieejamība – 24/7;


  8.6.2. papīra veidā - PAD biroja administrators, pieejamība - 8/5.


  8.7. Biroja administrators reģistrē iesniegumus un Ziņojumus DVS, kā ierobežotas pieejamības informāciju nodrošinot piekļuvi tikai Pastāvīgās ētikas komisijas locekļiem.


  8.8. Darbinieka iesniegumu vai Ziņojumu biroja administrators reģistrē DVS un virza Pastāvīgas ētikas komisijas priekšsēdētājam izskatīšanai.


  8.9. Ja Darbinieka iesniegumā vai Ziņojumā iekļautā informācija saistīta ar Pastāvīgās ētikas komisijas priekšsēdētāju, tad biroja administrators iesniegumu vai Ziņojumu virza Komisijas loceklim no JD izskatīšanai.

  8.10. Saņemot Trauksmes cēlēja Ziņojumu, Pastāvīgā ētikas komisija izvērtē Ziņojumu Noteikumu 1.pielikumā noteiktajā kārtībā.


  8.11. Visas personas, kas ir iesaistītas Ziņojuma izskatīšanā un pārbaudē, ievēro prasības gan attiecībā uz neitralitāti un konfidencialitāti, gan trauksmes cēlēja un tā radinieku aizsardzību vai saistīto personu, personas datu aizsardzību un citas prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem un Noteikumu 1.pielikumā noteiktajam.


  8.12. Anonīmus ziņojumus izskata Iesnieguma likuma noteiktajā kārtībā.


 • 9.1. Grāmatvedības daļas vadītājs Interešu konflikta likumā noteiktajā termiņā aktualizē un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam LVRTC valsts amatpersonu sarakstu.


  9.2. RKVD Risku vadītājs ne retāk kā reizi trijos gados, pārvērtē kopā ar tiešajiem vadītājiem LVRTC korupcijas riskiem pakļautos amatus.


  9.3. LVRTC korupcijas risku identificēšanu, novērtēšanu, mazinošo pasākumu noteikšanu un kontroli veic Risku pārvaldības noteikumos noteiktajā kārtībā.


  9.4. RKVD Risku vadītājs katru gadu publicē LVRTC mājas lapā informāciju par iepriekšējā gada pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas.


 • 10.1. LVRTC nepieņem ziedojumus (dāvinājumus).


  10.2. LVRTC neplāno ziedojumu (dāvinājumu) veikšanu.


  10.3. Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana izņēmuma gadījumos var tikt veikta ar valdes atsevišķu lēmumu tikai gadījumā, ja izpildās visi ziedošanas (dāvināšanas) veikšanas norādītie nosacījumi (Noteikumu 3.pielikums).


  10.4. LVRTC valde var pieņemt atsevišķu lēmumu veikt ziedojumus arī gadījumos, ja neizpildās visi ziedošanas (dāvināšanas) veikšanas norādītie nosacījumi (Noteikumu 3.pielikums), ciktāl tas ir saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tajā brīdī spēkā esošo speciālo tiesisko regulējumu.


 • 11.1. Par Noteikumu pārvaldību ir atbildīga RKVD.


  11.2. Noteikumos tiek veikti grozījumi, mainoties Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai pilnveidojot LVRTC kvalitātes pārvaldības sistēmu.


  11.3. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas LVRTC valdes sēdē valdes lēmumā noteiktajā kārtībā.


  11.4. Noteikumu spēkā esošā versija tiek uzturēta elektroniski DVS.