Izsoles

Nomas tiesību izsole | Ērgļu iela 14, Rīga

Rezultāts: Noslēgts līgums
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS 4”
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1629.00 EUR bez PVN
Nomas  līguma noslēgšanas datums: 13.07.2023.
Līgums noslēgts līdz: 30.09.2023.

Kadastra apzīmējums: 01000272006018
Platība (m2): 271.5
Lietošanas mērķis: 1220 – Biroja telpu grupa
Stāvs: 2

 

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktās spēkā esošās likmes apmērā, kā arī par patērēto elektroenerģiju un ūdeni, atbilstoši faktiskajam patēriņam, saskaņā ar komercuzskaites mēraparātos fiksētiem rādījumiem un šo pakalpojumu sniedzēju piestādītajiem rēķiniem.

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 30.06.2023 – 11.07.2023 10:00
Termiņš: 11.07.2023 10:00
Izsoles solis:
Nodrošinājuma summa:
Maksimālais nomas termiņš: Nomas tiesību periods ir uz noteiktu laiku līdz 2023. gada 30. septembrim ar tiesībām savstarpēji vienojoties pagarināt nomas līguma darbību ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012
Izsoles veids: Rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 30.06.2023

Pieteikuma iesniegšanas kārtību skatīt izsoles noteikumos

Informācija atjaunota: 19.07.2023.