Par LVRTCKvalitātes un risku vadībaNekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas noteikumi

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas noteikumi

Valsts akciju sabiedrība
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

 • Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā LVRTC iznomā LVRTC īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu;

  1.2. kārtību, kādā LVRTC nomā savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu no citas personas;

  1.3. izņēmumus no nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības;

  1.4. atsevišķus iznomāšanas līgumā ietveramus nosacījumus.

  Šie noteikumi ir saistoši visiem valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbiniekiem un atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.4 panta pirmajai daļai šie noteikumi ir publicēti LVRTC mājaslapā internetā, lai informētu fiziskas un juridiskas personas par LVRTC nekustamā īpašuma nomāšanas un iznomāšanas kārtību.
 • Darbinieks

  - Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbinieks vai cita persona, kuru LVRTC nodarbina saskaņā ar darba līgumu, vai kas darbojas LVRTC interesēs saskaņā ar uzņēmuma, pilnvarojuma, pakalpojumu vai citu līgumu.

  DVS

  - Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dokumentu vadības sistēma

  Iznomāšana

  - Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piederoša vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma nodošana lietošanā par atlīdzību trešajām personām uz noteiktu laiku

  ĪAD

  - Īpašumu apsaimniekošanas daļa

  LVRTC

  - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģistrācijas Nr. 40003011203, Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012

  Neatkarīgs vērtētājs

  - Persona, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka publiskas personas mantas iznomāšanu, noteiktajiem neatkarīgā vērtētāja kritērijiem

  Nekustamais īpašums

  - Zemes vienība, zemes vienības daļa, ēka, telpu grupa, nedzīvojamā telpa, inženierbūve vai tās daļa, kura ir saistīta ar zemi un to nevar pārvietot ārēji nebojājot no vienas vietas uz otru

  Nomas maksa

  - Maksa par nekustamā īpašuma lietošanu noteiktajā laika periodā nomājot vai iznomājot to

  Nomas tirgus vērtība

  - Neatkarīgā vērtētāja noteiktā nekustamā īpašuma nomas tirgus vērtība

  Nomāšana, noma

  - Trešo personu nekustamā īpašuma pieņemšana lietošanā par atlīdzību LVRTC pamatdarbības nodrošināšanai

  Nomas tiesību pretendents

  - Persona, kas iesniedz LVRTC piedāvājumu iznomāt savu nekustamo īpašumu vai persona, kas piesakās izsolē, lai nomātu LVRTC nekustamo īpašumu

  VNI

  - Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

 • 3.1. Noteikumi neattiecas uz;

  3.1.1. zemes nomu, lai uzturētu uz tās esošu LVRTC piederošu ēku (būvi);;

  3.1.2 nekustamā īpašuma nomu, kas ir LVRTC un citas publiskas personas vai privātpersonas kopīpašumā;

  3.1.3. nekustamā īpašuma nomu ārvalstīs;

  3.1.4. neapbūvētu zemi apbūves tiesības izmantošanai, lai uz tās būvētu LVRTC nepieciešamās nedzīvojamās ēkas (būves) vai inženierbūves;

  3.1.5 nekustamā īpašuma nomu, kas netiek pieņemts nepārtrauktā LVRTC lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs (piemēram, telpu noma divreiz nedēļā), un nomas līgums tiek slēgts uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu;

  3.1.6 īstermiņa nomu, kur nekustamo īpašumu nodod vai pieņem vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz desmit dienām;

  3.1.7 ja nomā telpas uz laiku līdz vienam gadam, ja noma nepieciešama nepārvaramas varas dēļ, tai skaitā ugunsgrēka vai citu apstākļu dēļ, kas ierobežo ēkas (būves) lietošanu, vai nomas līgums ir ticis izbeigts pirms termiņa un nepieciešamajam mērķim nav iespējams izmantot citu LVRTC nekustamo īpašumu;

  3.1.8 nekustamo īpašumu valsts stratēģisko vajadzību nodrošināšanai vai starpvalstu pasākumu organizēšanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu;

  3.1.9 nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas nepieciešams LVRTC sniegto pakalpojumu nodrošināšanai un uzturēšanai (tajā skaitā, bet ne tikai tehnisko iekārtu izvietošanai, sakaru līniju un dažādu veidu kabeļu, kanalizāciju dažāda veida sakaru līniju un kabeļu izvietošanai u.c.);

  3.1.10 nekustamo īpašumu, kas nepieciešams LVRTC deleģētā valsts pārvaldes uzdevumu izpildei;

  3.1.11 nekustamo īpašumu vai tā daļu valsts drošības iestāžu vai Nacionālo bruņoto spēku elektronisko sakaru tīklu vai tehnisko iekārtu izvietošanai vai uzturēšanai;

  3.1.12 iznomā nekustamo īpašumu nomniekam, kurš nomā citu LVRTC nekustamo īpašumu un iznomājamais nekustamais īpašums tiek iznomāts, lai aizstātu iepriekš nomniekam iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu, ja nomas līguma darbības laikā radušies neparedzami apstākļi un tādā veidā tiek nodrošināta nekustamā īpašuma efektīvāka izmantošana. Šādā gadījumā jauno nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo iepriekš ar nomnieku noslēgtā nomas līguma termiņu;

  3.1.13 nekustamā īpašuma nomu no citas personas, kura platība nepārsniedz 10 procentus no LVRTC sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā. Šādā gadījumā nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo noslēgtā nomas līguma termiņu. Visā nomas periodā kopējā papildus nomātā platība nedrīkst pārsniegt 50 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās;

  3.1.14 ja LVRTC nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

  3.2. LVRTC nekustamā īpašuma iznomāšanas izsolē nav tiesīgi piedalīties un LVRTC nenomā nekustamo īpašumu no:

  3.2.1. LVRTC darbinieka, LVRTC valdes priekšsēdētāja vai locekļa, padomes priekšsēdētāja vai locekļa, kapitāldaļu turētāja (akcionāra) atbildīgās personas, arodbiedrības priekšsēdētāja, ar šīm personām vienā mājsaimniecībā dzīvojošās personas vai radinieka — tēva, mātes, vecāsmātes, vectēva, bērna, mazbērna, adoptējamā, adoptētāja, brāļa, māsas, pusmāsas, pusbrāļa, laulātā, kā arī neatkarīgā vērtētāja, kas veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu;

  3.2.2. personas, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem nav tiesības veikt darījumus ar nekustamo īpašumu Latvijas Republikā, pret kuru piemērotas tādas sankcijas vai ierobežojošie pasākumi, kas liedz veikt darījumus ar nekustamo īpašumu.

  3.3. LVRTC ir tiesības, iepriekš nebrīdinot, jebkurā brīdī atsaukt publicēto informāciju par iznomāšanai vai nomai paredzēto nekustamo īpašumu.

  3.4. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu izvērtēšanai vai nekustamā īpašuma iznomāšanas mutiskās izsoles norisei LVRTC valde lēmumā par nekustamā īpašuma nomu vai iznomāšanu izveido komisiju (turpmāk – Komisija). Darbam Komisijā norīko ne mazāk kā trīs locekļus no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs, kas vada Komisijas darbu.

  3.5. Uz Komisijas locekļiem un Komisijas darbā pieaicinātajām personām pēc analoģijas tiek piemēroti Publisko iepirkumu likuma 25.panta noteikumi.

  3.6. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu apaļojot uz augšu. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

  3.7. Komisija dokumentē mutiskās izsoles norisi vai nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu izvērtēšanu un nodrošina lēmuma pieņemšanas procesa caurskatāmību.

  3.8. Ja atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un LVRTC iekšējiem normatīvajiem aktiem LVRTC valdes lēmuma izpildei nepieciešams LVRTC padomes vai LVRTC akcionāra saskaņojums, LVRTC valdes lēmumu izpilde notiek pēc nepieciešamā saskaņojuma saņemšanas.

 • 4.1. Lēmumu par nepieciešamību nomāt nekustamo īpašumu LVRTC darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz tās struktūrvienības, kuras uzdevumu izpildei ir nepieciešams nomāt nekustamo īpašumu, vadītāja, ziņojumu, pieņem LVRTC valde.

  4.2. LVRTC nosūta VNI publicēšanai tās mājaslapā, kā arī publicē LVRTC mājaslapā vismaz šādu informāciju par LVRTC darbības nodrošināšanai nomāt paredzētu (LVRTC nepieciešamo) un nomāto nekustamo īpašumu:

  4.2.1. vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms nomas līguma noslēgšanas - nekustamā īpašuma vēlamā atrašanās vieta, platība, plānotais nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu apmērs, paredzamais līguma darbības termiņš, lietošanas mērķis, tehniskās prasības (piemēram, elektrības, telekomunikāciju pieslēgums) un pieteikšanās termiņš;

  4.2.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas — nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, iznomātājs, nomas maksas apmērs un līguma darbības termiņš.

  4.3. Papildus 4.2. punktā minētajā sludinājumā par nomāt paredzētu nekustamo īpašumu var prasīt Nomas tiesību pretendentu norādīt šādu papildus informāciju:

  4.3.1. nomai piedāvātā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus, telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu;

  4.3.2. dabības, kuras LVRTC plāno veikt nomas objektā;

  4.3.3. citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma).

  4.4. Šo noteikumu 4.2. punktu nepiemēro, ja LVRTC nekustamo īpašumu nomā no publiskas personas.

  4.5. Nomas tiesību pretendents, kurš vēlas LVRTC iznomāt savu nekustamo īpašumu, pieteikumā norāda:

  4.5.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja nav – dzimšanas datumu), deklarētās dzīvesvietas adresi, faktiskās dzīvesvietas adresi;

  4.5.2. juridiska persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

  4.5.3. nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru, platību un tehnisko stāvokli;

  4.5.4. nekustamā īpašuma nomas maksu;

  4.5.5. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

  4.5.6. informāciju par prasību izpildi, kuras minētas publicētajā sludinājumā;

  4.5.7. nekustamā īpašuma apgrūtinājumus un aprobežojumus, ja tādi ir;

  4.5.8. informāciju, vai nekustamā īpašuma īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā, norādot zemesgrāmatā reģistrēto kopīpašnieku, ja tāds ir;

  4.5.9. nomas līguma projektu;

  4.5.10. citu būtisku informāciju, kas attiecināma uz nekustamā īpašuma izmantošanu (piemēram, informācija par komunālajiem un nodokļu maksājumiem);

  4.5.11. kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);

  4.5.12. pieteikumam pievieno īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju vai norakstu un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju vai norakstu. Dokumentu oriģināli būs jāuzrāda pie nomas līguma slēgšanas;

  4.5.13. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona;

  4.5.14. citu publicētajā sludinājumā norādīto informāciju.

  4.6. Piedāvājumu nekustamā īpašuma nomai iesniedz LVRTC slēgtā aploksnē publikācijā minētajā adresē līdz publikācijā norādītajam laikam. Uz aploksnes norāda atsauci uz publicēto sludinājumu.

  4.7. Informāciju par saņemtajiem nomas tiesību piedāvājumiem un to skaitu neizpauž līdz lēmuma par nekustamā īpašuma nomu pieņemšanai.

  4.8. Pieteikumu neizskata, ja pieteikums iesniegts pēc publikācijā norādītā pieteikšanās termiņa un nosūta to atpakaļ iesniedzējam.

  4.9. Lai izvērtētu līguma slēgšanas iespējas ar Nomas tiesību pretendentu, kurš vēlas LVRTC iznomāt savu nekustamo īpašumu, Komisija var pieprasīt Nomas tiesību pretendentam iesniegt papildus informāciju un dokumentus.

  4.10. Ja piedāvātā nekustamā īpašuma nomas maksa plānotā nomas periodā ir 150 000 EUR vai lielāka, Komisija 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 4.2.1. apakšpunktā minētā publikācijā noteiktā pieteikšanās termiņa izvērtē iesniegtos nekustamā īpašuma nomas piedāvājumus un sagatavo ziņojumu LVRTC valdei, kurā norāda:

  4.10.1. atsauci uz 4.1. apakšpunktā minēto ziņojumu un valdes lēmumu;

  4.10.2. informāciju par Nomas tiesību pretendentiem un viņu iesniegtajiem piedāvājumiem;

  4.10.3. Nomas tiesību pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtējumu;

  4.10.4. priekšlikumu apstiprināt vairākus Nomas tiesību pretendentus prioritārā secībā;

  4.10.5. citu svarīgu informāciju.

  4.11. LVRTC valde izskata 4.10. punktā minēto ziņojumu un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nomu.

  4.12. Ja piedāvātā nekustamā īpašuma nomas maksa plānotā nomas periodā ir līdz 150 000 EUR, Komisija 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 4.2.1. apakšpunktā minētā publikācijā noteiktā pieteikšanās termiņa izvērtē iesniegtos nekustamā īpašuma nomas piedāvājumus un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nomu. Komisija lēmumā iekļauj 4.10.1.- 4.10.3. apakšpunktā un 4.10.5. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī nosaka vairākus Nomas tiesību pretendentus prioritārā secībā.

  4.13. Komisija vērtē iesniegtos priekšlikumus nekustamā īpašuma iznomāšanai no ekonomiskā, saimnieciskā un lietderīguma aspekta, pamatojot savu izvēli. LVRTC slēdz nomas līgumu ar Nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis LVRTC darbības nodrošināšanai atbilstošāko nekustamo īpašumu, tai skaitā, izvērtējot nekustamā īpašuma konkrēto atrašanās vietu, nomas maksas apmēru, LVRTC nepieciešamo prasību, tajā skaitā tehnisko prasību un citus ar nekustamā īpašuma izmantošanu saistītus noteikumus.

  4.14. Ja Nomas tiesību pretendents iznomāšanas pieteikumā piedāvā augstāku nomas maksu, kā LVRTC to ir norādījusi publicētajā sludinājumā vai citu iemeslu dēļ piedāvājums ir saimnieciski neizdevīgs, LVRTC ir tiesīgs noraidīt Nomas tiesību pretendenta piedāvājumu un neslēgt nomas līgumu.

  4.15. Ja vairāki Nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kā arī citi piedāvājuma noteikumi ir līdzvērtīgi, LVRTC slēdz nomas līgumu ar to Nomas tiesību pretendentu, kas piedāvājumu iesniedzis visātrāk (pēc iesniegšanas datuma un laika).

  4.16. Ja uz 4.2.1. apakšpunktā minēto publicēto sludinājumu neatsaucas neviens Nomas tiesību pretendents, atlasi uzskata par nenotikušu un LVRTC ir tiesības izsūtīt publicētā sludinājuma tekstu tā izvēlētiem Nomas tiesību pretendentiem. Šādā gadījumā Nomas tiesību pretendentu nosaka Komisija sarunu ceļā, ievērojot šajos noteikumos noteikto attiecībā uz nekustamā īpašuma nomu.

  4.17. Nomas līgumā, ar kuru LVRTC nomā citai personai piederošo nekustamo īpašumu, ietver noteikumus un nosacījumus, kas ir paredzēti normatīvajos aktos un ir gan saimnieciski gan finansiāli izdevīgi LVRTC.

 • 5.1. LVRTC nekustamo īpašumu iznomā, ja tas nav nepieciešams LVRTC darbības nodrošināšanai.

  5.2. Nekustamā īpašuma iznomāšanai trešajām personām LVRTC rīko nomas tiesību izsoli:

  5.2.1. Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), turpmāk – elektroniskā izsole);

  5.2.2. mutisku izsoli.

  5.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanu izsoles veidā (izsoles ierosināšanu), pamatojoties uz ĪAD vadītāja ziņojumu, pieņem LVRTC valde. Ja nekustamā īpašuma nomas tiesības izsolīs mutiskā izsolē, valde lēmumā nosaka Komisijas sastāvu.

  5.4. Ziņojumā par nekustamā īpašuma iznomāšanas izsoles ierosināšanu norāda:

  5.4.1. pamatojumu, kādēļ nekustamais īpašums nav nepieciešams LVRTC darbības nodrošināšanai;

  5.4.2. nekustamā īpašuma adresi;

  5.4.3. nekustamā īpašuma aprakstu;

  5.4.4. nomas tiesību apjomu un nomas līguma nosacījumus;

  5.4.5. izsoles sākumcenu, kas nav zemāka kā nekustamā īpašuma nomas tirgus vērtība. Nekustamā īpašuma nomas tirgus vērtības noteikšanu veic neatkarīgs vērtētājs.

  5.4.6. nekustamā īpašuma izsoles veidu un pamatojumu noteiktā izsoles veida izvēlei.

  5.5. Ziņojumam par nekustamā īpašuma iznomāšanas izsoles ierosināšanu pievieno sagatavotos izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.

  5.6. LVRTC nosūta VNI publicēšanai tās mājaslapā, kā arī publicē LVRTC mājaslapā, bet elektroniskās izsoles gadījumā arī elektroniskās izsoles vietnē, vismaz šādu informāciju par iznomāšanai paredzēto LVRTC nekustamo īpašumu un jau iznomāto LVRTC nekustamo īpašumu:

  5.6.1. vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms nomas līguma noslēgšanas:

  5.6.1.1. nekustamā īpašuma veidu (ēka vai tās daļa, zeme), adresi, kadastra numuru, platību;

  5.6.1.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

  5.6.1.3. paredzamo nomas līguma darbības termiņu;

  5.6.1.4. izsoles sākumcenu, kas nav zemāka kā nekustamā īpašuma nomas tirgus vērtība;

  5.6.1.5. pieteikšanās termiņu;

  5.6.1.6. izsoles veidu un norādi par pirmo vai atkārtoto izsoli;

  5.6.1.7. ja nomas tiesības tiek piešķirtas mutiskā izsolē – izsoles datumu, laiku un vietu, izsoles soli, VNI mājaslapā saiti uz LVRTC mājaslapā publicēto mutiskās izsoles noteikumu un nomas līguma projektu;

  5.6.1.8. ja nomas tiesības tiek piešķirtas elektroniskā izsolē – izsoles periodu, izsoles soli, VNI mājaslapā saiti uz Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē publicēto elektroniskās izsoles noteikumu un nomas līguma projektu;

  5.6.1.9. nekustamā īpašuma apskates vietu un laiku;

  5.6.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas par jau iznomāto nekustamo īpašumu – nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru, platību, lietošanas mērķi, nomnieku, nomas maksas apmēru un nomas līguma darbības termiņu.

  5.7. Šo noteikumu 5.6. punktu nepiemēro, ja LVRTC nekustamo īpašumu iznomā:

  5.7.1. publiskai personai;

  5.7.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

  5.7.3. zemi iznomā uz tās esošas un citai personai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai.

  5.8. LVRTC ir tiesības izsūtīt publikācijas tekstu arī tā izvēlētām privātpersonām (fiziskām vai juridiskām personām). To iesniegtais piedāvājums ir iesniedzams un vērtējams atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai kopā ar pārējiem Nomas tiesību pretendentu piedāvājumiem.

  5.9. Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Solīšana sākas no izsoles sākumcenas un notiek pa izsoles noteikumos noteikto izsoles soli.

  5.10. Ar Nomas tiesību pretendentu, kurš nomas tiesības ieguvis izsolē, nomas līgumu slēdz par nomas maksu, kura nevar būt zemāka par sludinājumā publicētās nomas maksas tirgus vērtību un viena izsoles soļa summu.

  5.11. LVRTC, ievērojot lietderības apsvērumus, ir tiesības neiznomāt nekustamo īpašumu Nomas tiesību pretendentam, kurš pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas nav labticīgi pildījis citā ar LVRTC noslēgtā līgumā noteiktos pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, vai LVRTC ir zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai Nomas tiesību pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret LVRTC.

  5.12. Ja izsolei piesakās tikai viens Nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. LVRTC ar Nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par piedāvāto nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles nomas maksas sākumcenu un viena izsoles soļa summu.

  5.13. Ja publicētā sludinājumā norādītajā izsoles termiņā neviens Nomas tiesību pretendents nav pieteicies vai, ja nav pārsolīta nomas maksas sākumcena, LVRTC var pazemināt nekustamā īpašuma nomas maksas sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot šajos noteikumos minēto kārtību. Pēc otrās nesekmīgās izsoles, rīkojot trešo izsoli, izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem no sākotnējās nomas maksas sākumcenas apmēra.

  5.14.Izsoli atzīst par nenotikušu un LVRTC rīko jaunu izsoli gadījumos, ja:

  5.14.1. nav saņemts neviens pieteikums dalībai izsolē;

  5.14.2. uz izsoli nav ieradies neviens no iepriekš reģistrētajiem Nomas tiesību pretendentiem, ja rīkota mutiskā izsole;

  5.14.3. neviens Nomas tiesību pretendents nav izpildījis izsoles noteikumos izvirzītās prasības pretendentiem;

  5.14.4. ja izsolei piesakās vairāki Nomas tiesību pretendenti un neviens no viņiem nepārsola izsoles sākumcenu;

  5.14.5. ja neviens no Nomas tiesību pretendentiem, kurš ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu, nenoslēdz to noteiktajā termiņā;

  5.14.6. ja nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.

  5.15. Ja nekustamo īpašumu iznomā par nomas maksu, kas ir zemāka par nomas maksu, kas tika noteikta pirmajā izsolē kā izsoles sākumcena, nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku līdz vienam gadam.

 • 6.1. Nomas tiesību pretendents pieteikumu dalībai mutiskā izsolē (turpmāk šajā nodaļā – izsole) iesniedz LVRTC slēgtā aploksnē līdz publicētā sludinājumā par nomas tiesību izsoli norādītājam termiņam. Pēc termiņa saņemtos pieteikumus nepieņem un nodod atpakaļ iesniedzējam.

  6.2. Saņemtos pieteikumus Komisija reģistrē izsoles pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā iesniegšanas secībā un uz aploksnes norāda tā rēģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku. Komisijas priekšsēdētājs apliecina reģistrāciju ar savu parakstu.

  6.3. Informāciju par reģistrētajiem Nomas tiesību pretendentiem un to skaitu neizpauž līdz pieteikumu atvēršanai.

  6.4. Nomas tiesību pretendentu reģistrēto pieteikumu atvēršana notiek Komisijas sēdē pirms izsoles norises. Izsole notiek publicētajā sludinājumā norādītajā izsoles datumā, laikā un vietā.

  6.5. Nomas tiesību pretendents pirms izsoles sākuma uzrāda Komisijas pārstāvim personu apliecinošu dokumentu un Komisijas pārstāvis reģistrē Nomas tiesību pretendentu izsoles dalībnieku sarakstā.

  6.6. Izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina, ka iepazinies ar publicēto sludinājumu par izsoli, izsoles noteikumiem, tai skaitā tā pielikumiem un pa to, ka viņam ir saprotama izsoles norises kārtība, kā arī uz viņu nav attiecināmi šo noteikumu 3.2. punktā noteiktie ierobežojumi. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra izsoles dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī izsoles dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles dalībnieku sarakstā reģistrētais Nomas tiesību pretendents kļūst par izsoles dalībnieku.

  6.7. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā norāda visus izsoles dalībniekus un katra izsoles dalībnieka pēdējo augstāko nosolīto nekustamā īpašuma nomas maksu, sarindojot tos atbilstoši izsoles noteikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, tad par to izdara ierakstu izsoles protokolā. Izsoles protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

  6.8. Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu.

  6.9. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu un Nomas tiesību pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām un publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, izsoles beigās paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un Nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Mutiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.

  6.10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Nomas tiesību pretendentu sniegtās ziņas un lūgt uzrādīt dokumentu oriģinālus. Izsoles dalībnieks netiek atzīts par izsoles uzvarētāju, ja tiek atklāts, ka viņš ir sniedzis nepatiesas ziņas.

  6.11. Ja nosolītā nekustamā īpašuma nomas maksa visā nomas periodā ir 150 000 EUR vai lielāka, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par izsoles rezultātiem, lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem LVRTC valde.

 • 7.1. Pieteikšanās dalībai elektroniskajā izsolē notiek, izmantojot Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pieejamo elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" (turpmāk – elektroniskās izsoles vietne), identificējoties ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.

  7.2. Persona, kura vēlas piedalīties elektroniskajā izsolē, pēc reģistrēšanās izsoļu dalībnieku reģistrā, līdz izsoles publicētajā sludinājumā norādītajam laikam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta LVRTC lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī sedz maksu par dalību izsolē elektroniskās izsoles vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu. LVRTC 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas autorizē dalībai izsolē Nomas tiesību pretendentus, kuri izpildījuši visus elektroniskās izsoles priekšnoteikumus. Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solījumus visā izsoles norises laikā.

  7.3. LVRTC var pārtraukt izsoli, publicējot paziņojumu par izsoles pārtraukšanu elektronisko izsoļu vietnē, VNI un LVRTC mājaslapā, ja tās norises laikā:

  7.3.1. saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu;

  7.3.2. LVRTC zudusi nepieciešamība iznomāt nekustamo īpašumu.

  7.4. Nomas tiesību pretendents piesakoties elektroniskajai izsolei apliecina, ka iepazinies ar publicēto sludinājumu par izsoli, izsoles noteikumiem, tai skaitā tā pielikumiem un ir saprotama izsoles norises kārtība, kā arī uz viņu nav attiecināmi šo noteikumu 3.2. punktā noteiktie ierobežojumi.

  7.5. Elektroniskā izsole notiek, ievērojot šos noteikumus un normatīvos aktus, kas regulē kārtību, kādā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē, un izsoles noteikumus.

  7.6. Elektroniskā izsole noslēdzas publicētā sludinājumā un izsoles noteikumos norādītajā dienā pulksten 13.00, bet, ja norādītā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, — nākamajā darbdienā līdz pulksten 13.00. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus vairs nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēguma datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

  7.7. Elektroniskās izsoles uzvarētājs ir persona, kas tiek norādīta pēc izsoles slēgšanas elektronisko izsoļu vietnes sistēmā automātiski sagatavotā izsoles aktā.

  7.8. LVRTC ar Nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu saskaņā ar izsoles rezultātu. Ja nosolītā nekustamā īpašuma nomas maksa visā nomas periodā ir līdz 150 000 EUR, izsoles rezultātu ĪAD vadītājs saskaņo ar savu tiešo vadītāju. Ja nosolītā nekustamā īpašuma nomas maksa visā nomas periodā ir 150 000 EUR vai lielāka, pamatojoties uz ĪAD vadītāja ziņojumu par izsoles rezultātiem, lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem LVRTC valde.

 • 8.1. Ja nomas līguma noslēgšana nav LVRTC interesēs, LVRTC ir tiesības atteikt līguma noslēgšanu, rakstiski par to paziņojot Nomas tiesību pretendentam.

  8.2. Pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas, ĪAD rakstveidā uzaicina izvēlēto Nomas tiesību pretendentu parakstīt nomas līgumu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar LVRTC saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 (piecpadsmit) darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā Nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka Nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

  8.3. Ja Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, LVRTC ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam Nomas tiesību pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu.

  8.4. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 8.2.punktā minēto piedāvājumu sniedz 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja Nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 (piecpadsmit) darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā Nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.

 • 9.1. Nomas līguma saistību izpildes pastiprināšanai LVRTC ir tiesības pieprasīt drošības naudu līdz 2 (divu) mēnešu nomas maksas apmērā no:

  9.1.1.Nomas tiesību pretendenta, kurš pirmo reizi slēdz nomas līgumu ar LVRTC;

  9.1.2.Nomas tiesību pretendenta, kurš ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem ir kavējis nomas maksas samaksu vai citus maksājumus, tajā skaitā saskaņā arī ar jebkuru citu noslēgto līgumu ar LVRTC;

  9.1.3. jebkuros citos, pēc LVRTC ieskata, pamatotos gadījumos.

  9.2. LVRTC drošības naudu izmanto šādos gadījumos:

  9.2.1. ja nomnieks nav samaksājis nomas maksu nomas līgumā noteiktajā termiņā;

  9.2.2. lai atlīdzinātu nomnieka radītos zaudējumus LVRTC nekustamajam īpašumam;

  9.2.3. citos nomas līgumā paredzētajos gadījumos.

  9.3. Ja nomas līguma termiņš ir notecējis, nomas līgums tiek izbeigts uz abpusējas rakstiskas vienošanās pamata vai nomas līgums tiek izbeigts pēc LVRTC iniciatīvas un nomniekam nav nomas maksas parāda un nomnieks ir samaksājis nomas maksu vai citus saistītos maksājumus, kas izriet no nekustamā īpašuma lietošanas saistībām, LVRTC atmaksā nomniekam drošības naudu 10 (desmit) dienu laikā no nomātā nekustamā īpašuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  9.4. Ja nomas līguma darbības termiņš tiek pagarināts, iemaksāto drošības naudu izmanto turpinātā nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai.

  9.5. LVRTC nemaksā nomniekam procentus par drošības naudas turējumu.

  9.6. Ja ar nomnieku ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums (uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem) un nomnieks nekustamam īpašumam ir veicis neatdalāmus uzlabojumus, ievērojot lietderības apsvērumus, LVRTC ir tiesības līdz nomas līguma darbības termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu, vai iznomāt nekustamo īpašumu citam Nomas tiesību pretendentam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu ar nomnieku, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu noteikto nomas līguma termiņu.

  9.7. LVRTC ir tiesības, rakstiski nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas noslēgtajā nomas līgumā, ja:

  9.7.1. Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 (desmit) procentus un līgums ir noslēgts ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

  9.7.2.nomas maksas apmēra kalkulācijā ir iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis un saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek palielināts nekustamā īpašuma nodoklis, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, vai tiek ieviesti jauni uz nekustamo mantu attiecināmi nodokļi vai nodevas. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajā normatīvajā aktā, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai ieviests jauns uz nekustamo mantu attiecināms nodoklis vai nodeva;

  9.7.3. reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja LVRTC ir pieaugušas iznomātā nekustamā īpašuma plānotie un faktiskie pārvaldīšanas izdevumi;

  9.7.4. noslēgts nomas līgums uz laiku, kas ilgāks par 5 (pieciem) gadiem un, ja ir mainījusies tirgus situācija, pieaudzis nomas maksas apmērs nekustamā īpašuma tirgū salīdzināmiem nekustamiem īpašumiem. Šajā gadījumā LVRTC tiesīgs mainīt nomas maksu ne retāk kā reizi 5 (piecos) gados. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma.

  9.8. Ja nekustamam īpašumam ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un LVRTC rakstisku piekrišanu un akceptētu izmaksu tāmi, pēc minēto darbu pabeigšanas un nomnieka lūguma LVRTC var samazināt nekustamās mantas nomas maksu proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem un līguma darbības termiņam, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu.

  9.9. Nomas maksu var samazināt, ja LVRTC konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis atbilstīgi izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

  9.10. Nomas līgumā paredz nomnieka pienākumu visā nomas līguma darbības laikā uzturēt spēkā savas civiltiesiskās atbildības pret trešajām personām, tai skaitā arī LVRTC, apdrošināšanu ar apdrošinājuma summu (tā tiek noteikta attiecīgā nomas līguma noslēgšanas brīdī, ievērojot kādu nekustamo īpašumu iznomā) un iesniegt LVRTC minētās apdrošināšanas esamību apliecinošās polises un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošos dokumentus vai apdrošinātāja izsniegtu apliecinājumu par šādas polises esamību un apdrošināto atbildības limitu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no nomas līguma parakstīšanas dienas.

  9.11. Nomas līgumā paredz nomnieka pienākumu papildus nomas maksai segt šādus izdevumus:

  9.11.1. nekustamā īpašuma nodokli, t.sk., ja iznomā ēkas (būves), to daļas, maksājums par nekustamā īpašuma nodokli atbilstīgi domājamai zemes gabala daļai, kas noteikta proporcionālai iznomātajai platībai ēkās (būvēs), to daļās.

  9.11.2. komunālos un apsaimniekošanas (piemēram, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi), sakaru pakalpojumu maksājumus;

  9.11.3. kas radušies, nosakot vai aktualizējot zemesgabala kadastrālo vērtību, mainot nekustamās mantas lietošanas mērķi vai reģistrējot nomas tiesības zemesgrāmatā;

  9.11.4. citus ar nekustamā īpašuma izmantošanu saistītus maksājumus.

  9.12. Ja neatkarīgā vērtētāja nekustamā īpašuma nomas maksa tirgus vērtība ir noteikta, ņemot vērā 9.11. punktā noteiktos ar nekustamā īpašuma uzturēšanu saistītos izdevumus nomas periodā uzņemsies maksāt LVRTC, tad nomas līgumā neparedz nomniekam pienākumu maksāt šos izdevumus.

  9.13. Nomnieks iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu var nodot apakšnomā tikai, ja nomas līgumā ir tieši paredzētas nomnieka tiesības iznomāto nekustamo mantu nodot apakšnomā.

  9.14. Ja 9.11. punktā minētie maksājumi LVRTC tiek kavēti, nomnieks maksā līgumsodu 0,3% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

  9.15. Nomas līgumā paredz nomnieka atbildību par ugunsdrošību prasību un sanitāro normu ievērošanu nekustamajā īpašumā, tai skaitā arī par normatīvajos aktos noteikto prasību, pasākumu ieviešanu un nodrošināšanu.

  9.16. LVRTC ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt līgumu, rakstiski par to informējot nomnieku vienu mēnesi iepriekš, neatlīdzinot nomniekam radušos zaudējumus un taisītos izdevumus nekustamajam īpašumam, ja nomnieks:

  9.16.1. izmanto nekustamo īpašumu mērķim, kas nav paredzēts līgumā vai arī pārkāpj nekustamā īpašuma izmantošanas noteikumus;

  9.16.2. nesamaksā nomas maksu vai kādu citu maksājumu līgumā paredzētajā termiņā divus mēnešus pēc kārtas;

  9.16.3. pasliktina nekustamā īpašuma stāvokli vai ar savu darbību vai bezdarbību nodara bojājumus nekustamajam īpašumam;

  9.16.4. ir nodevis nekustamo īpašumu apakšnomā vai arī izmanto nekustamo īpašumu kopdarbībai ar trešajām personām bez saskaņojuma ar LVRTC;

  9.16.5. patvaļīgi, bez saskaņošanas ar LVRTC vai pārkāpjot normatīvos aktus, veic nekustamā īpašuma apbūvi, rekonstrukciju, pārveidošanu vai remontu;

  9.16.6. pēc atkārtota brīdinājuma nav izpildījis citus pienākumus, kuri noteikti nomas līgumā;

  9.16.7. nav iesniedzis apdrošināšanas polises oriģinālu vai nav iemaksājis drošības naudu noteiktajā termiņā;

  9.16.8. neievēro citus normatīvos aktus attiecībā uz nekustamā īpašuma lietošanu un uzturēšanu.

  9.17. LVRTC ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot nomniekam radušos zaudējumus, kas saistīti ar nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja LVRTC rodas neparedzēta nepieciešamība izmanot nekustamo mantu savas pamatdarbības nodrošināšanai.

  9.18. Nomas līgumā paredz nomniekam tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, par to LVRTC rakstiski paziņojot 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja:

  9.18.1. nekustamais īpašums ir kļuvis nelietojams līgumā paredzētajiem mērķiem no nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ;

  9.18.2. netiek saņemta nekustamā īpašuma lietošanai nepieciešamā atļauja vai saskaņojums.

  9.19. Izbeidzoties nomas līgumam (pēc līguma termiņa beigām vai pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā), nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā divu mēnešu laikā nojaukt visas viņam piederošās ēkas (būves) uz nomātās zemes vienības vai atbrīvot nomāto nekustamo mantu no nomnieka piederošajām mantām saskaņā ar līguma noteikumiem, ja puses nav vienojušās citādi.

  9.20. Viss, kas atradīsies uz LVRTC zemesgabala, ēkās (būvēs), telpās pēc minētā termiņa tiks uzskatīts par LVRTC piekrītošu mantu un tiks uzskatīts, ka nomnieks tieši izteicis vēlmi atteikties no savām tiesībām uz minēto mantu, kuru LVRTC ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai nojaukt.

  9.21. Nomas līgumā, ja puses nav vienojušies citādi, tiek iekļauti šādi nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanas noteikumi:

  9.21.1. pēc nomas līguma termiņa notecējuma, vai, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa nomnieka vainas dēļ vai pēc nomnieka iniciatīvas, LVRTC neatlīdzina nekustamajam īpašumam veiktos nepieciešamos un derīgos izdevumus.

  Izpildītie un saskaņotie remonta darbi, kas veikti nomas līguma darbības laikā pāriet LVRTC īpašumā saskaņā ar tāmēm un atbilstoši tām noformētajiem un savstarpēji parakstītajiem izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem un iesniegto nomnieka faktūrrēķinu;

  9.21.2. ja nomas līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc LVRTC iniciatīvas un bez nomnieka vainas, nomniekam ir tiesības prasīt ieguldīto nepieciešamo izdevumu kompensāciju proporcionāli nekustamā īpašuma iznomāšanas laikam, atskaitot amortizāciju, ja izdevumi, to vērtība un raksturs, kurus nomnieks ir veicis LVRTC nekustamās mantas labā, ir bijuši rakstiski saskaņoti ar LVRTC un par tiem ir noformēts izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kuru parakstījuši LVRTC un nomnieks.

  9.22. Nomas līgumā paredz nomnieka pienākumus atlīdzināt LVRTC visus zaudējumus, kas radušies nomnieka darbības rezultātā, kā arī samaksāt visus valsts vai pašvaldību iestāžu par neatbilstošu nekustamā īpašuma lietošanu piemērotos naudas sodus.

  9.23. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir nekustamā īpašuma lietošanas platību plāns.

  9.24. LVRTC ir tiesības nomas līguma, kas noslēgts vismaz uz 3 (trīs) gadiem, darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence.

  9.25. Noslēgtā nomas līguma noteikumi nedrīkst būtiski atšķirties no sludinājumā publicētā nomas līguma. Pusēm savstarpēji vienojoties, publicēto nomas līguma projektu pirms parakstīšanas drīkst nebūtiski mainīt.

 • 10.1. Nomas līgumu slēdz uz laiku, kāds nepārsniedz normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma nomu un iznomāšanu un normatīvajos aktos par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu noteikto termiņu.

  10.2. Nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, slēdz tikai par uzmērītu un zemesgrāmatā reģistrētu nekustamo īpašumu.

  10.3. Nomas līgumu uz laiku, kas ir mazāks par pieciem gadiem, var slēgt arī par neuzmērītu un zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo īpašumu.

  10.4. Ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams, tiek ierosināta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai institucionālajai piekritībai. Nomas līgumā nosaka pienākumu nomniekam vai iznomātājam ierosināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

 • 11.1. Noteikumu izmaiņu pārvaldību nodrošina ĪAD.

  11.2. Noteikumos veic grozījumus, mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai, pilnveidojot LVRTC kvalitātes pārvaldības sistēmu.

  11.3. Noteikumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas LVRTC valdē un to saskaņošanas ar LVRTC padomi un LVRTC kapitāla daļu turētāju.

  11.4. Noteikumu spēkā esošā versija tiek uzturēta DVS.