Par LVRTCKvalitātes un risku vadībaNekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas noteikumi

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas noteikumi

Valsts akciju sabiedrība
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

 • Noteikumi nosaka kārtību, kādā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”:

  1.1. nomā nekustamo mantu no privātpersonas (fiziskas vai juridiskas personas) un iznomā nekustamo mantu privātpersonai;

  1.2. izņēmumus no nekustamās manas iznomāšanas un nomāšanas kārtības;

  1.3. publicē informāciju par nomātu un iznomātu nekustamo īpašumu, kā arī par nekustamo īpašumu, kuru paredzēts nomāt vai iznomāt;

  1.4. atsevišķus nomas un iznomāšanas līgumā ietveramus nosacījumus.

 • ĪAD

  - Īpašumu apsaimniekošanas daļa

  LVRTC vai Sabiedrība

  - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

  Nekustamā manta

  - Nekustamais īpašums: zemes vienība, zemes vienības daļa, ēka, telpu grupa vai inženierbūve vai tās daļa, kura ar zemi ir saistīta un to nevar pārvietot ārēji nebojājot no vienas vietas uz otru

  Iznomāšana

  - LVRTC piederošas vai valdījumā esošas nekustamās mantas nodošana lietošanā par atlīdzību trešajām personām uz noteiktu laiku

  Nomāšana

  - Trešo personu nekustamas mantas pieņemšana lietošanā par atlīdzību LVRTC pamatdarbības nodrošināšanai

  Nomas maksa

  - Nekustamās mantas novērtēta iznomāšanas vai nomāšanas vērtība

  Pretendents

  - Trešā persona, kura vēlas nomāt LVRTC nekustamo mantu vai, kura piedāvā savu nekustamo mantu iznomāt LVRTC

  Nomnieks

  - Pretendents, kurš noslēdzis ar LVRTC nomas līgumu par nekustamās mantas nomu

 • 3.1. Noteikumi neattiecas uz;

  3.1.1. kustamo mantu;

  3.1.2. dzīvojamo telpu īri;

  3.1.3. īstermiņa nomu, kur nekustamā manta tiek nodota un pieņemta vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz desmit dienām;

  3.1.4. ja nomā telpas uz laiku līdz vienam gadam, ja noma nepieciešama nepārvaramas varas dēļ, tai skaitā ugunsgrēka vai citu apstākļu dēļ, kas ierobežo ēkas (būves) lietošanu, vai nomas līgums ir ticis izbeigts pirms termiņa un nepieciešamajam mērķim nav iespējams izmantot citu LVRTC nekustamo mantu;

  3.1.5. nekustamo mantu valsts stratēģisko vajadzību nodrošināšanai vai starpvalstu pasākumu organizēšanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu;

  3.1.6. LVRTC ar pamatdarbību saistītu sniegto pakalpojumu nodrošināšanai;

  3.1.7. nekustamo mantu, lai nodrošinātu ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla, kā arī drošu Transeiropas telemātikas starp administrācijām (sTESTA) tīkla izveidošanai vai uzturēšanai;

  3.1.8. nekustamas mantas daļu tehnisko iekārtu izvietošanai;

  3.1.9. nekustamo mantu vai tās daļu valsts drošības iestāžu vai Nacionālo bruņoto spēku elektronisko sakaru tīklu vai tehnisko iekārtu izvietošanai vai uzturēšanai.

  3.2. Līgumu par nekustamās mantas iznomāšanu un nomāšanu slēdz saskaņā ar Civillikumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu un citiem Latvijas Republikas un LVRTC tiesību aktiem, kuri reglamentē nomas līgumu slēgšanu un ar nekustamā īpašuma saistīto tiesību izlietošanu.

 • 4.1. LVRTC nosūta valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" publicēšanai tās mājas lapā, kā arī publicē LVRTC mājaslapā internetā vismaz šādu informāciju par jau iznomātu un iznomāšanai paredzētu nekustamo mantu:

  4.1.1. vismaz desmit darba dienas pirms līguma noslēgšanas - nekustamās mantas adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, paredzamais līguma darbības termiņš un pieteikšanās termiņš uz konkrētās nekustamās mantas nomu;

  4.1.2. desmit darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas - nekustamās mantas adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, nomnieks, nomas maksas apmērs un līguma darbības termiņš.

  4.2. Šo noteikumu 4.1.punktu nepiemēro, ja LVRTC nekustamo mantu iznomā:

  4.2.1. publiskai personai;

  4.2.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

  4.2.3. zeme tiek iznomāta uz tās esošas un citai personai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai.

  4.3. LVRTC nosūta valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" publicēšanai tās mājas lapā, kā arī publicē LVRTC mājaslapā internetā vismaz šādu informāciju par nomātu un nomāt paredzētu nekustamo mantu:

  4.3.1. vismaz divdesmit darba dienas pirms līguma noslēgšanas - nekustamās mantas vēlamā atrašanās vieta, platība, plānotais nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu apmērs, paredzamais līguma darbības termiņš, lietošanas mērķis, tehniskās prasības (piemēram, elektrības, telekomunikāciju pieslēgums) un pieteikšanās termiņš;

  4.3.2. desmit darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas — nekustamās mantas adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, iznomātājs, nomas maksas apmērs un līguma darbības termiņš.

  4.4. Šo noteikumu 4.3.punktu nepiemēro, ja LVRTC nekustamo mantu nomā:

  4.4.1. no publiskas personas;

  4.4.2. zeme tiek nomāta LVRTC piederošu ēku (būvju) uzturēšanai.

  4.5. Papildus šīs kārtības 4.3.punktam sludinājumā par nomāt paredzētu nekustamo mantu var prasīt Pretendentu norādīt šādu papildus informāciju:

  4.5.1. iznomājamā nekustamās mantas aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātās nekustamās mantas tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus, telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu;

  4.5.2. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;

  4.5.3. citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma).

  4.6. Piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Pretendentu un atsauci uz publicēto sludinājumu.

  4.7. Ja ir beidzies publikācijā noteiktais pieteikšanās termiņš un neviens Pretendents nav iesniedzis pieteikumu, LVRTC izvērtē turpmāko rīcību atbilstoši LVRTC interesēm.

  4.8. LVRTC ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu arī tā izvēlētām privātpersonām (fiziskām vai juridiskām personām). To iesniegtais piedāvājums ir iesniedzams un vērtējams atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai kopā ar pārējiem Pretendentu piedāvājumiem.

 • 5.1. Pretendents pieteikumu par nekustamās mantas nomāšanu vai iznomāšanu LVRTC iesniedz publikācijā norādītajā adresē līdz publikācijā norādītajam pieteikšanās termiņam.

  5.2. Pretendents, kurš vēlas no LVRTC nomāt nekustamo mantu, pieteikumā norāda:

  5.2.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), deklarētās dzīvesvietas adresi, faktiskās dzīvesvietas adresi;

  5.2.2. juridiska persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

  5.2.3. nekustamās mantas adresi, kadastra numuru un platību, kuru Pretendents vēlas nomāt;

  5.2.4. nekustās mantas izmantošanas mērķi, vēlamo līguma darbības termiņu, informāciju par plānotajiem remontdarbiem, to apjomu, izdevumiem un plānoto remontdarbu veikšanas termiņu pēc līguma noslēgšanas (ja attiecināms);

  5.2.5. vēlamo nomas maksas apmēru;

  5.2.6. plānoto saimniecisko darbību, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības nomāt LVRTC nekustamo mantu un slēgt nomas līgumu;

  5.2.7. kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);

  5.2.8. pieteikumam pievieno komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai norakstu, ja iesniegumu iesniedz juridiskā persona un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona;

  5.2.9. citu publicētajā sludinājumā norādīto informāciju

  5.3. Pretendents, kurš vēlas LVRTC iznomāt savu nekustamo mantu, pieteikumā norāda:

  5.3.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), deklarētās dzīvesvietas adresi, faktiskās dzīvesvietas adresi;

  5.3.2. juridiska persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

  5.3.3. nekustamās mantas adresi, kadastra numuru, platību un tehnisko stāvokli;

  5.3.4. nekustamās mantas nomas maksu;

  5.3.5. nekustamās mantas lietošanas mērķi;

  5.3.6. informāciju par prasību izpildi, kuras minētas publicētajā sludinājumā (piemēram, elektropieslēguma jauda, telekomunikāciju pieslēgums);

  5.3.7. nekustamās mantas apgrūtinājumus un aprobežojumus, ja tādi ir;

  5.3.8. informācija, vai nekustamā mantas īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā, norādot zemesgrāmatā reģistrēto kopīpašnieku;

  5.3.9. nomas līguma projektu;

  5.3.10. citu būtisku informāciju, kas attiecināma uz nekustamās mantas izmantošanu (piemēram, informācija par komunālajiem un nodokļu maksājumiem);

  5.3.11. kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);

  5.3.12. pieteikumam pievieno nekustamās mantas īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju vai norakstu un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju vai norakstu

  5.3.13. pieteikumam pievieno komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai norakstu, ja iesnigumu iesniedz juridiskā persona un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona;

  5.3.14. citu publicētajā sludinājumā norādīto informāciju.

  5.4. Pretendenta pieteikums netiek izskatīts, ja:

  5.4.1. pieteikums iesniegts pēc publikācijā norādītā pieteikšanās termiņa;

  5.4.2. nav iesniegta pilnībā šīs kārtības 15. un 16. punktā norādītā informācija.

  5.5. Lai izvērtētu līguma slēgšanas iespējas ar Pretendentu, LVRTC var pieprasīt Pretendentam iesniegt papildus informāciju un dokumentus.

  5.6. Ja uz nomas sludinājumu neatsaucas neviens iznomāšanas Pretendents, atlasi uzskata par nenotikušu un LVRTC ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu tā izvēlētiem Pretendentiem. Šādā gadījumā iznomāšanas pretendentu nosaka sarunu ceļā, balstoties uz šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem. LVRTC nodrošina lēmuma pieņemšanas procesa caurskatāmību.

 • 6.1. Lēmumu par nekustamās mantas iznomāšanu un nomāšanu LVRTC pieņem saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomāšanu noteiktajā kārtībā.

  6.2. Ja Pretendents iznomāšanas pieteikumā piedāvāta augstāku nomas maksu, kā LVRTC to ir norādījusi publikācijā vai citu iemeslu dēļ piedāvājums ir saimnieciski neizdevīgs, LVRTC ir tiesīgs noraidīt Pretendenta piedāvājumu un neslēgt līgumu.

  6.3. LVRTC ir tiesības, iepriekš nebrīdinot, jebkurā brīdī atsaukt publicēto informāciju par iznomāšanai vai nomai paredzēto nekustamo mantu.

  6.4. Ja LVRTC iznomā nekustamo mantu, nomas līgumu slēdz ar to Pretendentu, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu – izvērtējot Pretendenta sniegtos priekšlikumus par nekustamās mantas uzturēšanu un apsaimniekošanu, kārtējiem vai kapitālajiem remontiem.

  6.5. Ja vairāki Pretendenti piedāvā vienādu augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kā arī citi piedāvājuma noteikumi ir līdzvērtīgi, LVRTC rakstiski lūdz Pretendentus izteikt savu piedāvājumu par jaunu augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, nosakot informācijas iesniegšanas termiņu.

  6.6. Ja neviens no Pretendentiem, kurš piedāvā vienādu augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, LVRTC piedāvā slēgt līgumu Pretendentam atbilstoši pieteikumu iesniegšanas secībai (pēc reģistrēšanas datuma un numura).

  6.7. Ja Pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu desmit darba dienu laikā no uzaicinājuma slēgt līgumu nosūtīšanas, uzskatāms, ka pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas tiesībām. Šajā gadījumā LVRTC ir tiesības slēgt līgumu ar Pretendentu, kurš piedāvājis nākošo augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

  6.8. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, atsakās slēgt nomas līgumu, LVRTC ir tiesības slēgt līgumu ar to Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

  6.9. Ja LVRTC nomā nekustamo mantu, nomas līgumu slēdz ar Pretendentu, kurš piedāvājis LVRTC darbības nodrošināšanai atbilstošāko nekustamo mantu, tai skaitā, izvērtējot nekustamās mantas konkrēto atrašanās vietu, nomas maksas apmēru, LVRTC nepieciešamo prasību, tajā skaitā tehnisko prasību un citus ar nekustamās mantas izmantošanu saistītus noteikumus.

  6.10. Ja līguma noslēgšana nav LVRTC interesēs, LVRTC ir tiesības atteikt līguma noslēgšanu, rakstiski par to paziņojot Pretendentam.

  6.11. Līguma saistību izpildes pastiprināšanai LVRTC ir tiesības pieprasīt drošības naudu līdz 2 (divu) mēnešu nomas maksas apmērā no:

  6.11.1. pretendenta, kurš pirmo reizi slēdz līgumu ar LVRTC;

  6.11.2. pretendenta, kurš ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem ir kavējis nomas maksas samaksu vai citus maksājumus, tajā skaitā saskaņā arī ar jebkuru citu noslēgto līgumu ar LVRTC;

  6.11.3. jebkuros citos, pēc LVRTC ieskata, pamatotos gadījumos.

  6.12. Nomniekam drošības nauda jāiemaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  6.13. LVRTC drošības naudu izmanto šādos gadījumos:

  6.13.1. ja nomnieks nav samaksājis nomas maksu līgumā noteiktajā termiņā;

  6.13.2. lai atlīdzinātu nomnieka radītos zaudējumus nekustamajai mantai;

  6.13.3. citos nomas līgumā paredzētajos gadījumos.

  6.14. Ja līguma termiņš ir izbeidzies, līgums tiek izbeigts uz abpusējas rakstiskas vienošanās pamata vai līgums tiek izbeigts pēc LVRTC iniciatīvas un nomniekam nav nomas maksas parāda un nomnieks ir samaksājis nomas maksu vai citus saistītos maksājumus, kas izriet no nekustamas mantas lietošanas saistībām, LVRTC atmaksā nomniekam drošības naudu 10 (desmit) dienu laikā no nomātās nekustamās mantas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  6.15. Ja nomas līguma darbības termiņš tiek pagarināts, iemaksāto drošības naudu izmanto turpinātā līguma saistību izpildes nodrošināšanai;

  6.16. LVRTC nemaksā nomniekam procentus par drošības naudas turējumu.

  6.17. Ja ar nomnieku ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums (uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem) un nomnieks nekustamajai mantai ir veicis neatdalāmus uzlabojumus, ievērojot lietderības apsvērumus, LVRTC ir tiesības līdz līguma darbības termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā līguma termiņu, vai iznomāt nekustamo mantu citam Pretendentam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot līgumu ar nomnieku, ievēro nosacījumu, ka līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu noteikto nomas līguma termiņu.

 • 7.1. Ja LVRTC iznomā nekustamo mantu, līgumā ietver tālākminētos pamatnosacījumus, ja vien puses nav vienojušās citādāk.

  7.2. LVRTC ir tiesības, rakstiski nosūtot otrai pusei attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas noslēgtajā nomas līgumā, ja:

  7.2.1. Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz desmit procentus un līgums ir noslēgts ilgāk kā uz trīs gadiem;

  7.2.2. nomas maksas apmēra kalkulācijā ir iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis un saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek palielināts nekustamā īpašuma nodoklis, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, vai tiek ieviesti jauni uz nekustamo mantu attiecināmi nodokļi vai nodevas. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajā normatīvajā aktā, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai ieviests jauns uz nekustamo mantu attiecināms nodoklis vai nodeva;

  7.2.3. noslēgts nomas līgums uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem un ir mainījusies nekustamā īpašuma tirgus konjunktūra (stāvoklis) vai ir mainījušies LVRTC nekustamās mantas plānotie un faktiskie pārvaldīšanas izdevumi.

  7.3. Ja nekustamai mantai ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar līgumu par saviem līdzekļiem un LVRTC rakstisku piekrišanu un akceptētu izmaksu tāmi, pēc minēto darbu pabeigšanas un nomnieka lūguma LVRTC var samazināt nekustamās mantas nomas maksu proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem un līguma darbības termiņam, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu.

  7.4. Nomas maksu var samazināt, ja LVRTC konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis atbilstīgi izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

  7.5. Nomnieka pienākums ir veikt nekustamās mantas apdrošināšanu par nekustamās mantas pamatlīdzekļu uzskaites sākotnējo vērtību piecpadsmit dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, apdrošināšanas līgumā norādot LVRTC kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju. Nomnieks apdrošināšanas polises oriģinālu nekavējoties iesniedz LVRTC.

  7.6. Nomnieks apņemas papildus nomas maksai segt šādus izdevumus:

  7.6.1. nekustamā īpašuma nodokli, t.sk., ja iznomā ēkas (būves), to daļas, maksājums par nekustamā īpašuma nodokli atbilstīgi domājamai zemes gabala daļai, kas noteikta proporcionālai iznomātajai platībai ēkās (būvēs), to daļās.

  7.6.2. komunālos un apsaimniekošanas (piemēram, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi), sakaru pakalpojumu maksājumus;

  7.6.3. citus ar nekustamās mantas izmantošanu saistītus maksājumus.

  7.7. Nomnieks iznomāto nekustamo mantu vai tās daļu var nodot apakšnomā tikai, ja nomas līgumā ir tieši paredzētas nomnieka tiesības iznomāto nekustamo mantu nodot apakšnomā.

  7.8. Ja 7.6. punktā minētie maksājumi LVRTC tiek kavēti, nomnieks maksā līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

  7.9. Izdevumus, kas radušies, nosakot vai aktualizējot zemesgabala kadastrālo vērtību, mainot nekustamās mantas lietošanas mērķi vai reģistrējot nomas tiesības zemesgrāmatā, sedz nomnieks.

  7.10. LVRTC ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt līgumu, rakstiski par to informējot nomnieku vienu mēnesi iepriekš, neatlīdzinot nomniekam radušos zaudējumus un taisītos izdevumus nekustamai mantai, ja nomnieks:

  7.10.1. izmanto nekustamo mantu mērķim, kas nav paredzēts līgumā vai arī pārkāpj nekustamās mantas izmantošanas noteikumus;

  7.10.2. nesamaksā nomas maksu vai kādu citu maksājumu līgumā paredzētajā termiņā divus mēnešus pēc kārtas;

  7.10.3. pasliktina nekustamās mantas stāvokli vai ar savu darbību vai bezdarbību nodara bojājumus nekustamai mantai;

  7.10.4. ir nodevis nekustamo mantu apakšnomā vai arī izmanto nekustamo mantu kopdarbībai ar trešajām personām bez saskaņojuma ar LVRTC;

  7.10.5. patvaļīgi, bez saskaņošanas ar LVRTC vai pārkāpjot normatīvos aktus, veic nekustamās mantas apbūvi, rekonstrukciju, pārveidošanu vai remontu;

  7.10.6. pēc atkārtota brīdinājuma nav izpildījis citus pienākumus, kuri noteikti līgumā;

  7.10.7. nav iesniedzis apdrošināšanas polises oriģinālu vai nav iemaksājis drošības naudu;

  7.10.8. neievēro citus normatīvos aktus attiecībā uz nekustamas mantas lietošanu un uzturēšanu.

  7.11. LVRTC ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot nomniekam radušos zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja LVRTC rodas neparedzēta nepieciešamība izmanot nekustamo mantu savas pamatdarbības nodrošināšanai.

  7.12. Nomniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, par to LVRTC rakstiski paziņojot vienumēnesi iepriekš, ja:

  7.12.1. nekustamā manta ir kļuvusi nelietojama līgumā paredzētajiem mērķiem no nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ;

  7.12.2. netiek saņemta nekustamās mantas lietošanai nepieciešamā atļauja vai saskaņojums.

  7.13. Izbeidzoties nomas līgumam (pēc līguma termiņa beigām vai pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā), nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā divu mēnešu laikā nojaukt visas viņam piederošās ēkas (būves) uz nomātās zemes vienības vai atbrīvot nomāto nekustamo mantu no nomnieka piederošajām mantām saskaņā ar līguma noteikumiem, ja puses nav vienojušās citādi.

  7.14. Viss, kas atradīsies uz zemesgabala, ēkās (būvēs), telpās pēc minētā termiņa tiks uzskatīts par LVRTC piekrītošu mantu un tiks uzskatīts, ka nomnieks tieši izteicis vēlmi atteikties no savām tiesībām uz minēto mantu, kuru LVRTC ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai nojaukt.

  7.15. Nomas līgumā, ja puses nav vienojušies citādi, tiek iekļauti šādi nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanas noteikumi:

  7.15.1. pēc līguma termiņa notecējuma, vai, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa nomnieka vainas dēļ vai pēc nomnieka iniciatīvas, LVRTC neatlīdzina nekustamajai mantai veiktos nepieciešamos un derīgos izdevumus. Izpildītie un saskaņotie remonta darbi, kas veikti nekustamajā mantā līguma darbības laikā pāriet LVRTC īpašumā saskaņā ar tāmēm un atbilstoši tām noformētajiem un savstarpēji parakstītajiem izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem un iesniegto nomnieka faktūrrēķinu;

  7.15.2. ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc LVRTC iniciatīvas un bez nomnieka vainas, nomniekam ir tiesības prasīt ieguldīto nepieciešamo izdevumu kompensāciju proporcionāli nekustamās mantas iznomāšanas laikam, atskaitot amortizāciju, ja izdevumi, to vērtība un raksturs, kurus nomnieks ir veicis LVRTC nekustamās mantas labā, ir bijuši rakstiski saskaņoti ar LVRTC un par tiem ir noformēts izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kuru parakstījuši LVRTC un nomnieks.

  7.16. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir nekustamās mantas lietošanas platību plāns.

 • 8.1. Nomas līgumu slēdz uz laiku, kāds noteikts normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma nomu un iznomāšanu un normatīvajos aktos par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas.

  8.2. Nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, slēdz tikai par uzmērītu un zemesgrāmatā reģistrētu nekustamo mantu.

  8.3. Nomas līgumu uz laiku, kas ir mazāks par pieciem gadiem, var slēgt arī par neuzmērītu un zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo mantu.

  8.4. Ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams, tiek ierosināta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa:

  8.4.1. vietējai pašvaldībai attiecībā par zemesgrāmatā iereģistrētu nekustamo īpašumu;

  8.4.2. Valsts zemes dienestam attiecībā par zemesgrāmatā neierakstītu nekustamo īpašumu;

 • 9.1. Noteikumos tiek veikti grozījumi, mainoties Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai LVRTC iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī pilnveidojot LVRTC informācijas sistēmu darbību. Izmaiņu vadību nodrošina ĪAD.

  9.2. Par šo Noteikumu ievērošanu kopumā atbild ĪAD.

  9.3. Noteikumus apstiprina LVRTC valde un noteikumi stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar LVRTC kapitāla daļas turētāju.