VadībaValdeValdes reglaments

Valdes reglaments

Valsts akciju sabiedrība
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

 • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes reglamenta mērķis ir  noteikt valdes darbības principus saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu un citiem Sabiedrībai saistošiem normatīvajiem aktiem.

 • Saīsinājums, termins, abreviatūra Skaidrojums
  Akcionāru sapulce Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” akcionāru sapulce.

   

  Darījuma partneris Fiziskā vai juridiskā persona vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas saskaņā ar likuma noteikumiem ir deklarējamās darījumu attiecībās ar  valdes locekli.
  DVS Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dokumentu vadības sistēma.
  Interešu konflikts Situācija, kurā valdes loceklim, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar tā amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt valdes locekļa, tā radinieku  vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
  Komercnoslēpums Komercnoslēpums ir neizpaužama saimnieciska rakstura informācija, tehnoloģiskās zināšanas un zinātniska vai cita rakstura informācija, kas atbilst visām šādām pazīmēm:

  1) tā ir slepena, jo nav vispārzināma vai pieejama personām, kuras parasti izmanto šāda veida informāciju;

  2) tai ir faktiska vai potenciāla komerciālā vērtība tādēļ, ka tā ir slepena;

  3) komercnoslēpuma turētājs attiecībā uz to ir veicis konkrētajai situācijai atbilstošus un saprātīgus komercnoslēpuma slepenības saglabāšanas pasākumus.

   

  Neatkarīgā daļa Valdei tieši pakļauta daļa struktūrā
  Padome Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padome.
  Radinieks Valdes locekļa tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.
  Reglaments Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes reglaments.
  Sabiedrība Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģistrācijas Nr. 40003011203.
  Valde Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valde.
  VEDUS Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” vienotā elektroniskā darba uzdevumu sistēma.
 • 3.1. Valdes sastāvs tiek noteikts Sabiedrības statūtos atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  3.2. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
  3.3. Valdes locekļi vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi.
  3.4. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību.
  3.5. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar Sabiedrības līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, akcionāra, akcionāru sapulces lēmumiem, padomes lēmumiem un Reglamentam.
  3.6. Valde pieņem lēmumus visos Sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus pieņem akcionārs, akcionāru sapulce vai padome saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem.
  3.7. Valdes locekļi no sava vidus var pilnvarot vienu vai vairākus valdes locekļus pārstāvēt Sabiedrību, tajā skaitā Sabiedrības vārdā slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus, parakstīt pilnvaras (komercpilnvaras), prasības pieteikumus un citus procesuālos dokumentus tiesai, vēstules un citus dokumentus.
  3.8. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi, pildot ikdienas pienākumus, savstarpēji sadala pienākumus vai kompetenci Sabiedrības pārvaldības jomās saskaņā ar uzņēmuma organizatorisko struktūru, valdes lēmumiem, un pilnvaro pārstāvēt valdes priekšsēdētāju vai valdes locekli Sabiedrības noteiktajā pārvaldības jomā.
  3.9. Valde ar savu lēmumu var deleģēt konkrētam amatam izskatīt un pieņemt lēmumu atsevišķa jautājuma vai jautājumu kategoriju izlemšanai.

 • 4.1. Sabiedrības Valde:
  4.1.1. rīkojas labā ticībā un kā rūpīgs saimnieks un, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, izskata un pieņem lēmumus visos Sabiedrības saistošajos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos jautājumos un akcionāra interesēs, lai nodrošinātu Sabiedrības darbību, izņemot jautājumus, kuros lēmumus saskaņā Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pieņem padome, akcionārs vai akcionāru sapulce;
  4.1.2. sasauc kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces;
  4.1.3. nodrošina nepieciešamo dokumentu iesniegšanu padomei un akcionāru sapulcei;
  4.1.4. nosaka Sabiedrības struktūru un vispārīgos komercdarbības principus;
  4.1.5. izskata un apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus, ja Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos nav noteikts savādāk;
  4.1.6. sagatavo un paraksta Sabiedrības gada pārskatu. Iesniedz gada pārskatu apstiprināšanai padomei un akcionāru sapulcei un priekšlikumus peļņas sadalei;
  4.1.7. izskata un apstiprina Sabiedrības un tās struktūrvienību gada saimnieciskās darbības mērķus un rezultātus;
  4.1.8. iesniedz gada beigās apstiprināšanai padomei nākamā gada budžetu. Budžetā jāatspoguļo Sabiedrības komercdarbības rezultāti, saimnieciskais stāvoklis, rentabilitāte, apgrozījumu kustība, apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli, plānotā Sabiedrības komercdarbības politika nākamajā pārskata periodā un citi nozīmīgi Sabiedrības darbības aspekti;
  4.1.9. apstiprina darbinieku prēmijas saskaņā ar LVRTC Darba samaksas noteikumiem un saimnieciskās darbības mērķu izpildi un rezultātu novērtējumu;
  4.1.10. var izvirzīt no valdes locekļu vidus personas, kuras virzīs un sekos atsevišķiem Sabiedrības jautājumiem;
  4.1.11. katrs valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs ir tiesīgi individuāli apliecināt dokumentu norakstu, kopijas un izrakstus.
  4.2. Interešu konflikta situāciju valdes loceklis risina atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem par interešu konflikta situācijas novēršanu valsts amatpersonu darbībā un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Valdes loceklis nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar valdes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī valdes locekļa, tā radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, ievērojot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” noteikto.
  4.3. Valdes loceklis var savienot amatus, ievērojot normatīvajos aktos, tajā skaitā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto. Amatu savienošanas gadījumā valdes loceklis ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saskaņojuma saņemšanas iesniedz LVRTC amata savienošanas saskaņojumu.
  4.4. Apstiprinot Sabiedrības gada pārskatu, Sabiedrības valde iesniedz Sabiedrības padomei katra valdes locekļa iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu. Pašnovērtējumu iesniedz vienlaikus ar Sabiedrības rezultātu izvērtējumu.
  4.5. Valdes komunikācija ar akcionāru, akcionāru sapulci, padomi notiek, ievērojot ārējos normatīvajos aktos, pilnvarojuma līgumos un Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteikto, kā arī Satiksmes ministrijas noteikto valsts kapitāla daļu pārvaldības kārtību.
  4.6. Valdes loceklis savā darbībā ievēro konkurences aizliegumu, kas noteikts Komerclikuma 171. pantā, un Komerclikuma noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem darījumu slēgšanai ar saistītajām personām.
  4.7. Valde normatīvajos aktos un Sabiedrības statūtos noteiktās kompetences ietvaros izskata un pieņem lēmumus jebkuros citos jautājumos, kas attiecas uz Sabiedrības darbību.

 • 5.1. Valdes priekšsēdētājs:
  5.1.1. sasauc valdes sēdes un nosaka valdes sēdes datumu un laiku;
  5.1.2. organizē Sabiedrības darbu un veic tās operatīvo vadību;
  5.1.3. izdod Sabiedrības rīkojumus;
  5.2. Valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā (komandējums, pārejošas darbnespējas laiks vai citi apstākļi) pilda cits Valdes pilnvarots Valdes loceklis.

 • 6.1. Valdes sekretāru ieceļ Valde vai valdes priekšsēdētājs (viņa prombūtnē pilnvarots valdes loceklis) konkrētajā valdes sēdē.
  6.2. Valdes sekretāra darbības pamatā ir Reglaments, Sabiedrības statūti, Valdes lēmumi un spēkā esošie normatīvie akti.
  6.3. Valdes sekretārs piedalās Valdes sēdēs, protokolē to gaitu, noformē lēmumus un Valdes sēžu protokolus.
  6.4. Valdes sekretārs ir atbildīgs par precīzu Valdes sēžu gaitu atspoguļošanu protokolos, par protokolu un lēmumu savlaicīgu noformēšanu un izsūtīšanu ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Valdes sēdes norises dienas. Parakstot protokolu, valde apstiprina Valdes sēžu gaitas precīzu atspoguļošanu.
  6.5. Pēc valdes lēmuma procesa ieviešanas DVS Namejs, valdes sekretārs sagatavo valdes lēmumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā un valdes sēdes protokolu ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Valdes sēdes norises dienas.

 • 7.1. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī.
  7.2. Valdes sēdes notiek Sabiedrības atrašanās vietā (juridiskā adrese). Valdes priekšsēdētājs un Valdes locekļi var vienoties par citu Valdes sēdes norises vietu.
  7.3. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi var vienoties par valdes sēdes norisi, izmantojot videokonferenci vai citus tehniskos līdzekļus, kas nodrošina valdes sēdes norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  7.4. Valdes sēdes notiek saskaņā ar Valdes sēdes darba kārtību. Valdes priekšsēdētāja uzdevumā Valdes sēdes darba kārtības projektu sagatavo Valdes sekretārs, norādot ziņotājus un/vai uzaicinātās personas atbilstoši darbinieku sniegtajai informācijai. Valdes sēdēs var piedalīties Sabiedrības direktori.
  7.5. Sēdes darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas noteiktā kārtībā sagatavoti un iesniegti Valdes sekretāram ne vēlāk kā divas darba dienas pirms Valdes sēdes. Ja izskatāmo jautājumu paskaidrojošie materiāli netiek iesniegti noteiktajā termiņā, Valde var lemt par jautājuma iekļaušanu Valdes sēdes darba kārtībā, apstiprinot darba kārtību, vai atsevišķi nelemjot noteikt tā izskatīšanu nākamajā Valdes sēdē.
  7.6. Valdes loceklim ir tiesības ierosināt izskatīšanai Valdes sēdē jebkuru sev interesējošu vai izskatīšanai nepieciešamu darba kārtības jautājumu.
  7.7. Valdes sēdē izskatāmie jautājumi tiek dokumentēti elektroniski, izmantojot atbilstošu informācijas sistēmu. Valdes sēdē iesniedzamie dokumenti vai dokumentu projekti tiek parakstīti ar drošo elektronisko parakstu.
  7.8. Valdes sēdes darba kārtība tiek izziņota visiem Valdes locekļiem ne vēlāk kā divas dienas pirms Valdes sēdes, nosūtot to uz Valdes locekļu elektroniskā pasta adresēm. Pēc valdes lēmuma procesa ieviešanas DVS Namejs, darba kārtība tiks norādīta DVS.
  7.9. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi Valdes locekļi, to skaitā Valdes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Valdes loceklis, kurš aizvieto Valdes priekšsēdētāju.
  7.10. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti. Katram Valdes loceklim ir viena balss.
  7.11. Valdes sēdēs var piedalīties bez balsstiesībām Valdes uzaicinātās personas.
  7.12. Valdes locekļi savu nepiedalīšanos valdes sēdē saskaņo ar Valdes priekšsēdētāju un informē par to Valdes sekretāru.
  7.13. Valdes sēdi atklāj un vada Valdes priekšsēdētājs.
  7.14. Pirms Valdes sēdē tiek skatīti darba kārtības jautājumi, Valdei jākonstatē, ka ir lemttiesīga, pēc tam izskata Valdes sēdes darba kārtību un to apstiprina. Ja Valde konstatē, ka nav lemttiesīga, tad Valdes priekšsēdētājs nosaka citu Valdes sēdes datumu un laiku.
  7.15. Valdes loceklim nav tiesību piedalīties lēmuma pieņemšanā par jautājumu, kurā attiecīgajam valdes loceklim pastāv interešu konflikts vai tiek skatīts jautājums, kas skar ietekmē vai var ietekmēt šī valdes locekļa, tā radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses; šajā gadījumā valdes loceklis izskatāmā jautājuma laikā atstāj valdes sēdi.
  7.16. Valdes sēdes vadītājs precīzi formulē apspriešanā izteiktos priekšlikumus, lēmumus un ierosina pieņemt lēmumu, balsojot.
  7.17. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, pēc šā Valdes locekļa pieprasījuma viņa atšķirīgais viedoklis ierakstāms valdes sēdes protokolā.
  7.18. Ja Valdes sēdē izskata jautājumu, kas satur informāciju ar klasifikāciju “Dienesta vajadzībām”, Eiropas Savienības klasificēto informāciju vai informāciju, kas satur valsts noslēpumu, tad Valdes sēde noturama slēgta. Valde ar lēmumu var noteikt darba kārtības jautājumam konkrētu informācijas klasifikācijas statusu, ievērojot normatīvo aktu prasības un iesniegtā ziņojuma saturu.
  7.19. Valdes sēdes protokolē Valdes sekretārs. Protokolā norāda:
  7.19.1. Sabiedrības firmu;
  7.19.2. valdes sēdes norises vietu, datumu un laiku;
  7.19.3. valdes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;
  7.19.4. darba kārtības jautājumus;
  7.19.5. pieņemto lēmumu katrā jautājumā;
  7.19.6. balsošanas rezultātus, fiksējot katra valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” attiecībā uz katru lēmumu;
  7.19.7. citu informāciju, ko Valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu valdes sēdes norisi.
  7.20. Valdes lēmumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav noteikts citādi.
  7.21. Valdes sēdes protokolu paraksta Valdes priekšsēdētājs, Valdes sekretārs un visi Valdes locekļi, kuri piedalījās sēdē. Valdes sēdes lēmumu paraksta Valdes priekšsēdētājs un Valdes locekļi, kuri piedalījās sēdē.
  7.22. Nepieciešamības gadījumā Valdes sekretārs izsniedz (nosūta) Valdes sēdes protokola izrakstu Sabiedrības darbiniekiem, kuriem Valdes sēdes protokola izraksts nepieciešams amata funkciju vai darba uzdevuma izpildei.
  7.23. Valdes sēžu protokolu oriģināli un to materiāli glabājas DVS līdz to nodošanai arhīvā. Pēc valdes lēmuma procesa ieviešanas DVS Namejs, lēmumi glabāsies DVS līdz to nodošanai arhīvā.

 • 8.1. Kontrolei pakļauti Valdes lēmumi, kuros formulēti konkrēti uzdevumi, izpildītāji un izpildes termiņi. Valdes sekretārs nodrošina valdes lēmumu izpildes pārvaldību. Par valdes lēmumu izpildes kontroli un uzraudzību ir atbildīgs departamenta direktors vai atbildīgais valdes loceklis par savas atbildības jomas neatkarīgo daļu.
  8.2. Par Valdes lēmumu izpildi Valdes sekretārs vai cits nozīmēts Sabiedrības darbinieks informē vadības grupu, iesniedzot valdes lēmumu izpildes apkopojumu ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
  8.3. Par Valdes lēmuma izpildi ir atbildīgi tajos norādītie darbinieki, saņemot uzdevumu VEDUS. Par uzdevumu sagatavošanu un nodošanu atbildīgs ir Valdes sekretārs.
  8.4. Informāciju par Valdes lēmuma izpildes gaitu atbildīgie darbinieki sniedz VEDUS, ja Valdes lēmumā nav noteikts savādāk. Ja atbildīgais darbinieks kavē lēmuma izpildes termiņu un ir nepieciešams pagarināt izpildes termiņu, tad atbildīgais darbinieks VEDUS iesniedz pamatojumu izpildes termiņa pagarinājumam valdes priekšsēdētājam vai valdes loceklim, kurš pārvalda konkrēto neatkarīgo daļu, vai departamenta direktoram, kurš pārvalda konkrēto departamentu. Valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu vai nepagarināšu un fiksē to VEDUS pieteikumā. Valdes lēmumi ir saistoši un obligāti visiem Sabiedrības Valdes locekļiem un Sabiedrības darbiniekiem.
  8.5. Par Valdes lēmumu neizpildīšanu Sabiedrības darbinieki ir atbildīgi saskaņā ar Sabiedrības normatīvajiem aktiem un darba līgumu.
  8.6. Valdes locekļi atbild par savu darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, Reglamentu un noslēgto pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.

 • 9.1. Reglaments vai grozījumi reglamentā tiek apstiprināti ar Valdes lēmumu.
  9.2. Reglaments stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Valdes sēdē lēmumā noteiktajā kārtībā.
  9.3. Reglamentā tiek veikti grozījumi, mainoties normatīvajiem aktiem vai citiem Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī, pilnveidojot Sabiedrības kvalitātes pārvaldības sistēmu.
  9.4. Izmaiņu vadību nodrošina Juridiskā daļa.
  9.5. Reglamenta spēkā esošā versija tiek uzturēta DVS.