Vadība

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs pārvaldi īsteno akcionārs, akcionāru sapulce, padome  un valde.
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs akcionārs ir Latvijas Republika, kuru pārstāv Satiksmes ministrija. Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem Satiksmes ministrijas pārstāvis. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas akcionāru sapulču starplaikos pārstāv valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja (valsts) intereses un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Komerclikumā, citos ārējos normatīvajos aktos, Statūtos un Sabiedrības darbības stratēģijā noteiktajos ietvaros uzrauga Sabiedrības valdes darbību.