VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 31.05.2022.

Sapulces lēmumi 31.05.2022.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka kārtējā akcionāru sapulces 2022. gada 31. maija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1. 1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Iekšējo auditu veikšanas stratēģisko plānu 2022. – 2025. gadam, Auditējamo sistēmu sarakstu (Iekšējā audita vidi) 2022. – 2025.gadam un Auditējamo sistēmu prioritāšu noteikšanas kopsavilkumu 2022. – 2025. gadam.
1.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sēdes 2022.gada 8.aprīļa lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.18) par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Iekšējo auditu veikšanas stratēģiskā plāna 2022. – 2025. gadam un Iekšējo auditu 2022.gada (2.pusgads) plāna apstiprināšanu.
1.3. Ar 2022. gada 1. jūliju atzīt par spēku zaudējušu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” audita plānu 2022.gadam, kam dota  piekrišana ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” akcionāru sapulces 2022. gada 2. februāra lēmumu Nr.2. (protokols Nr.1).

 

1.4. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2022. gada ārējā un iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi atbilstoši 2022.gada (1.pusgads) audita plānam, kam dota  piekrišana ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2022. gada 2. februāra akcionāru sapulces lēmumu Nr.2. (protokols Nr.1), kā arī nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi atbilstoši  Iekšējo auditu 2022. gada ( 2.pusgads) plānam.

 

2. 2.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskata rezultātiem.

 

2.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu.

 

2.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu.

 

2.4. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu.

 

2.5. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu, zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

 

2.6. Noteikt sekojošus valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada finanšu radītājus:

2.6.1. neto apgrozījums 22 064 812 euro;

2.6.2. bilances kopsumma 142 189 959 euro;

2.6.3. vidējais darbinieku skaits 265 darbinieki,

un atzīt, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atbilst lielas kapitālsabiedrības iedalījumam.

 

2.7. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes iesniegto ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes un valdes locekļu atalgojumu 2021. gadā.

 

3. 3.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem  4 627 128 euro.

 

3.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada izlietošanu līdz attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs nosakāmo 2021. gada peļņas daļu.

 

3.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei sagatavot priekšlikumus tiesību akta  (MK rīkojuma projekts un anotācija) veidā par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, vienlaikus iesniedzot informāciju (1) par kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un to plānoto izlietojumu un (2) par peļņas izlietošanas mērķiem (plānotajiem projektiem), finansējuma apjomu (katram plānotajam projektam) un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem, pēc kuriem pēc tam būtu iespējams uzraudzīt peļņas izlietošanu.
3.4. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas virzīt jautājumu par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada peļņas izlietošanu padomes sēdē un akcionāru sapulcē.
3.5. Ņemot vērā valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes un padomes sniegto informāciju par iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikuma 2 918 451 EUR apmērā novirzīšanu iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas rezervēs, uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei kopīgi ar valdi izvērtēt vai attiecībā uz iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikumu  nav veicamas darbības  atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 9.2. apakšpunktā un Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija sēdē izskatītajā Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem” noteiktajam, pēc izvērtējuma veikšanas informēt akcionāru sapulci par atbilstošāko rīcības variantu un nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas darbības.
4. 4.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  2021. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem, tajā skaitā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes vērtējumu par 2021. gada rezultātiem.
4.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes vērtējumu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par 2021. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.
4.3. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.
5. 5.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas izlietošanu 2015.-2021. gadā, ar papildinātiem datiem par 2020. gada peļņas izlietošanu 2021. gadā.
6. 6.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna  ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu par 2021. gadu.
6.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna un valdes locekļu Jāņa Leimaņa un Normunda Feierberga pašvērtējumus par 2021. gadu.
6.3. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes darba pašvērtējumu par 2021. gadu.