Trauksmes celšana

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, LVRTC ir izveidojusi iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, t.sk. nozīmējusi Pastāvīgo ētikas komisiju, kuras kompetencē ir trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšana.

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir veidota tā, lai darbiniekam būtu iespēja:

 • droši ziņot par pārkāpumiem,
 • garantēta darbinieka aizsardzība, kas ietver identitātes aizsardzību un to, ka netiek radītas nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ.
 • Darbinieka ziņojuma pamatā ir jābūt godīgam mērķim, sabiedrības interesēs vēloties atrisināt kādu darba vidē pastāvošu prettiesisku rīcību.
  Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem šādās jomās:

   

  1. amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība ;

   

  2. korupcija, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;

   

  3. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;

   

  4. izvairīšanās no nodokļu samaksas;

   

  5. sabiedrības veselības apdraudējums;

   

  6. pārtikas drošības apdraudējums;

   

  7. būvniecības drošības apdraudējums;

   

  8. vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;

   

  9. pretradiācijas aizsardzība un kodoldrošība;

   

  10. darba drošības apdraudējums;

   

  11. sabiedriskās kārtības apdraudējums;

   

  12. cilvēktiesību pārkāpumi;

   

  13. pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;

   

  14. pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;

   

  15. nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana;

   

  16. konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;

   

  17. pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;

   

  18. pārkāpumi transporta drošībā;

   

  19. pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;

   

  20. pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;

   

  21. patērētāju tiesību aizsardzība;

   

  22. privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība.

 • Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, par trauksmes celšanu nav uzskatāma:

   

  1.apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;

   

  2.valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;

   

  3.ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;

   

  4.zvērināta advokāta un klienta, ārsta un pacienta saziņas konfidencialitātes pārkāpšana;

   

  5.tiesnešu apspriedes noslēpuma un neizpaužamu, slēgtajās tiesas sēdēs iegūtu ziņu izpaušana;

   

  6.informācijas izpaušana par speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu, kā arī tās rezultātā iegūtu ziņu izpaušana;

   

  7.informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm, ciktāl tiek skarta darba koplīguma noslēgšanai vai grozīšanai nepieciešamā informācija.

   

  Darbinieka ziņojuma pamatā ir jābūt godīgam mērķim, sabiedrības interesēs vēloties atrisināt kādu darba vidē pastāvošu prettiesisku rīcību.

 • Trauksmes cēlājam, viņa radiniekiem un saistītām personām ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi, LVRTC nodrošina Trauksmes celšanas likumā paredzētās sekojošās aizsardzības garantijas:

   

  1.identitātes aizsardzību;

   

  2.aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītajām nelabvēlīgajām sekām, t.sk. pret sekojošām darbībām no LVRTC puses:

   

  2.1.disciplināri vai citādi sodīt;

   

  2.2.atbrīvot no darba vai amata, tostarp nepagarinot darba līgumu vai neieceļot amatā uz nenoteiktu laiku, ja bija pamats domāt, ka tas tiks darīts;

   

  2.3.pārcelt citā darbā vai amatā;

   

  2.4.liegt paaugstinājumu, profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu;

   

  2.5.mainīt darba vai amata pienākumus, darba laiku un vietu vai darba samaksu;

   

  2.6.sniegt negatīvu darba, amata pienākumu novērtējumu;

   

  2.7.aizskart godu, cieņu un reputāciju;

   

  2.8.anulēt licences un atļaujas;

   

  2.9.vienpusēji atkāpties no līguma par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu vai izbeigt to;

   

  2.10.pieprasīt ārsta atzinumu;

   

  2.11.citādi tieši vai netieši radīt nelabvēlīgas sekas, tostarp pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu.

   

   

  Trauksmes cēlājam, viņa radiniekiem un saistītām personām ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi, saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, ir tiesības arī uz citām valsts mēroga aizsardzības garantijām (konsultācijas pieejamas www.trauksmescelejs.lv):

   

  1.valsts nodrošinātu juridisko palīdzību;

   

  2.atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā;

   

  3.pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā;

   

  4.atbrīvošanu no juridiskās atbildības;

   

  5.atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu;

   

  6.konsultācijām par savu tiesību aizsardzību;

   

  7.atbrīvošanu no pienākuma ievērot lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību administratīvajā procesā.

Par trauksmes celšanas ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību plašāka informācija pieejama šeit.