Risku pārvaldība

Risku pārvaldība LVRTC ir pasākumu kopums, kas regulāri nodrošina risku identificēšanu, analīzi un risku pārvaldības pasākumu noteikšanu un ieviešanu, lai mazinātu risku iestāšanās varbūtību vai ietekmi uz LVRTC mērķu sasniegšanu, uzdevumu un funkciju efektīvu izpildi.

Risku pārvaldība ir viens no LVRTC pakalpojumu attīstības, darbības atbilstības un nepārtrauktības, reputācijas aizsardzības, lēmumu pieņemšanas un biznesa plānošanas un vadīšanas pamatelementiem.

 

LVRTC risku pārvaldībā plānotie stratēģiskie mērķi

LVRTC risku pārvaldībā plānotie stratēģiskie mērķi:

 • Nodrošināt centralizētu LVRTC risku pārvaldību;
 • Nodrošināt vienotu izpratni par risku pārvaldības sistēmu;
 • Panākt, ka stratēģisko lēmumu pieņemšanā vienmēr tiek apsvērti riski, kuri var ietekmēt ieguldījumu rezultātu sasniegšanā;
 • Palielināt katra darbinieka individuālo ieguldījumu LVRTC darbības efektivitātes paaugstināšanā, veicot uz zināšanām par riskiem balstītu ikdienas darba pienākumu veikšanu;
 • Nodrošināt efektīvu risku pārvaldību projektu vadībā;
 • Radīt pārliecību par LVRTC izvirzīto mērķu sasniegšanu, nodrošinot vienlīdzības, līdzdalības, caurskatāmības, atbildības un tiesiskuma principu ievērošanu;
 • Veicināt LVRTC laba tēla veidošanu.

Iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē LVRTC risku pārvaldību

 • Politika nosaka vienotus pamatprincipus un pieejas iekšējās kontroles sistēmas veidošanā, iekšējās kontroles sistēmas elementus, tās mērķus un uzdevumus, kā arī nosaka pārvaldības sistēmas dalībnieku pienākumus un atbildību iekšējā kontrolē.
 • Nosaka pasākumus, kuru ietvaros tiks nodrošināta risku pārvaldība. Noteikumu mērķis ir ieviest vienotu risku pārvaldību, veikt un nodrošināt darbinieku uz zināšanām par riskiem balstītu rīcību un lēmumu pieņemšanu, lai radītu LVRTC funkciju un uzdevumu kvalitatīvu izpildi un noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu

LVRTC risku pārvaldības principi

 • Kontroles pasākumi aptver visus procesus vai procesa elementa darbības aspektus, riskus un kontroli apsver, ņemot vērā to savstarpējo ietekmi un sekas.
 • Kontroles pasākumi ir izstrādāti un tiek ieviesti procesos, pamatojoties uz to efektivitātes analīzi, ņemot vērā LVRTC biznesa procesu sarežģītību un risku būtiskumu.
 • Visas LVRTC struktūrvienības ir atbildīgas par risku identificēšanu, novērtēšanu, analīzi un pastāvīgu uzraudzību savas darbības ietvaros, nepieciešamo riska pārvaldības pasākumu un kontroles izstrādāšanu un ieviešanu, to piemērošanu savas kompetences ietvaros un pastāvīgu riska pārvaldības pasākumu un kontroles efektivitātes uzraudzību.
 • Iekšējās kontroles pasākumu apjomam un sarežģītībai vajadzētu būt nepieciešamai un pietiekamai, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu risku novēršanas un mazināšanas mērķus.
 • LVRTC valde nodrošina apstākļus iekšējās kontroles sistēmas pastāvīgai attīstībai, ņemot vērā nepieciešamību risināt jaunas problēmas, kas rodas, mainoties LVRTC darbības iekšējiem un ārējiem apstākļiem.

Risku pārvaldības sistēmas efektīva darbība ļauj pienācīgi kontrolēt LVRTC finanšu un biznesa darbību, kā arī vērsta, lai nodrošinātu saprātīgu pārliecību par LVRTC mērķu sasniegšanu.