Procesu vadība

LVRTC realizē Korporatīvās pārvaldības politikā definētus pamatprincipus, kas balstīti uz šādām biznesa vērtībām:

 • Lietderīga resursu izmantošana,
 • Procesu un funkciju vienkāršošana,
 • Rentabilitātes sasniegšana,
 • Labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošana.

LVRTC procesu pārvaldība, balstoties uz nozares labāko praksi, biznesa un tirgus prasībām, nodrošina:

 • Uzņēmuma biznesa modelim atbilstošu procesu attīstību, izstrādi un izmaiņas,
 • Efektīvu procesu un to aktivitāšu plānošanu,
 • arbības atbilstoši biznesa mērķiem un attīstības uzdevumiem,
 • procesu analīzi un neatbilstību novēršanu.

LVRTC ir definēti procesu vadības mērķi:

 • Organizēt uzņēmuma darbību, lai nodrošinātu iespēju uzņēmuma sniegto pakalpojumu lietotājam (klientam) nepārtraukti saņemt atbilstošus produktus un pakalpojumus, savlaicīgi saņemt rēķinu par izmantotajiem pakalpojumiem, palīdzību pakalpojumu lietošanā un ar pakalpojumu lietošanu saistīto problēmu risinājumu,
 • Nodrošināt uzņēmuma biznesa mērķiem atbilstošu efektīvu uzņēmuma resursu izmantošanu un skaidru uzņēmuma darbības, kontroles un attīstības mehānismu.

Procesu vadības mērķu izpilde tiek nodrošināta ar šādiem procesu vadības instrumentiem:

 • Korporatīvā pārvaldības politika,
 • Korporatīvo procesu karte un procesu vadītāji,
 • Procesu apraksti un to darbības mērījumi,
 • Procesu mērķi,
 • Procesu sadarbības nodrošināšana un darbības kontrole,
 • Iekšējie un ārējie auditi, neatkarīgu trešo pušu LVRTC darbības regulārs izvērtējums.