Par LVRTCKorporatīvā ētikaUzņēmuma īpašums

Uzņēmuma īpašums

Uzņēmumu īpašums un resursi ir paredzēti Uzņēmumu likumīgo uzņēmējdarbības mērķu īstenošanai.

Ja darbiniekiem ir atļauts izmantot Uzņēmuma īpašumu personīgiem mērķiem, darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņu darbība nebūtu pretrunā likumam, sabiedriskajai kārtībai un labiem tikumiem, nepārkāptu Uzņēmuma uzņēmējdarbības intereses un neizšķērdētu tās resursus.

Intelektuālais īpašums

Viens no vērtīgākajiem grupas un tās Uzņēmumu īpašuma veidiem ir licencētais un ar to saistītais intelektuālais īpašums. Tāpēc darbinieku pienākums ir aizsargāt uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesības. Intelektuālais īpašums aptver visu, ko darbinieki rada uzņēmumā darba laikā par uzņēmuma līdzekļiem vai savu amata pienākumu pildīšanas laikā. Grupai un Uzņēmumiem pieder tiesības uz visu, ko darbinieki rada, strādājot uzņēmumā.

Tehnoloģijas

Mēs izmantojam tikai likumīgi iegādātu programmatūru. Datorsistēmas un iekārtas ir paredzētas, lai tās izmantotu mērķiem, kas ir tieši saistīti ar darbu. Darbiniekiem nav atļauts nosūtīt no interneta nelikumīgus materiālus vai arī nepienācīga satura materiālus vai programmas vai arī glabāt tos darbiniekiem paredzētajos datoros un citos uzņēmuma datu nesējos.

Konfidenciālā informācija

Uzņēmumos tiek uzkrāta un glabāta konfidenciāla informācija par grupas un tai piederošo Uzņēmumu darbību, darbiniekiem, klientiem un darījumu partneriem. Ikviena darbinieka pienākums ir aizsargāt šo konfidenciālo informāciju no atklāšanas.
Darbinieki drīkst izpaust šādu informāciju tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama darba vajadzībām. Trešām personām šādu informāciju drīkst izpaust tikai tad, ja tas ir nepieciešams Uzņēmuma darbības īstenošanai vai arī tā ir obligāti izpaužama saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, turklāt ir jānodrošina, ka informācijas saņēmēji garantē tās konfidencialitāti.
Personas dati tiek vākti, uzkrāti, izmantoti un glabāti, stingri ievērojot tiesību aktus.

Lietišķie un finanšu dokumenti

Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai visi mūsu lietišķie un finanšu dokumenti būtu precīzi.
Lietišķo un finanšu dokumentu precizitātes un pilnīguma nodrošināšana ir ne tikai grāmatvedības un finanšu nodaļu darbinieku, bet arī katra uzņēmuma darbinieka pienākums.
Uzņēmuma darbiniekiem ir stingri aizliegts viltot dokumentus un sagrozīt vai slēpt darījumu vai operāciju patieso būtību. Darbiniekiem ir jānodrošina, lai visi uzraudzības iestādēm uzrādāmie pārskati būtu pareizi, precīzi un tiktu iesniegti laikā.