Par LVRTCFinansesFinanšu un nefinanšu mērķi

Finanšu un nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķi | Klientu mērķi

Mērķis: Nodrošināt 3.līmeņa koplietošanas izmitināšanas kompetenču centru ar tajā ietilpstošiem mūsdienu prasībām un centralizācijas efektivitātei atbilstošiem pakalpojumiem, nodrošinot pastāvīgu aizsardzību pret kiberapdraudējumiem kā pakalpojumu
Mērvienība: Atbilstība 3. (augstākā) līmeņa NA prasībām un darbojas kā SOC (kiberdrošības centrs)2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
-
Mērķis: Attīstīt infrastruktūru nākamo paaudžu elektronisko sakaru pakalpojumu izveidei, drošībai un informatīvās telpas pieejamībai
Mērvienība: Pabeigta infrastruktūras attīstības projektu realizācija
2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
pabeigts Skolu projekts (minimālais skolu skaits - 6)--5G (01.06.2026.)
Mērķis: Nodrošināt un attīstīt nacionālās elektroniskās identifikācijas shēmas un kvalificēta elektroniskā paraksta pakalpojumu eID kartēs un mobilo viedierīču platformās
Mērvienība: Aktīvo lietotāju skaits (tādu, kas gada laikā vismaz 1x parakstījies vai autentificējies)
2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
pieaugums +10% pret 2022pieaugums +10% pret 2023pieaugums +10% pret 2024pieaugums +10% pret 2025
Mērķis: Robežas uzraudzības, tostarp viedās robežas šķērsošanas, risinājuma izstrāde un ieviešana
Mērvienība: Robežas uzraudzības attīstība saskaņā ar plānu
2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
Parakstīts deleģējuma līgums ar Robežsardzi par zaļās robežas 1. kārtas risinājuma ieviešanuIzstrādāta Laboratorija uz zaļās robežas RŠVParakstīts deleģ. ar Muitu par viedās robežas Pilotproj. risin. ieviešanuZaļās robežas 1. kārta aprīkota ar risinājumu
Mērķis: Nodrošinot mākoņdatošanas un kiberdrošības pakalpojumus Komercreģistrā reģistrētiem subjektiem
Mērķis: % no BV ieņēmumiem veido ieņēmumi no Komercreģistrā reģistrētajiem subjektiem2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
-5% no KDP BV ieņēmumiem7% no KDP BV ieņēmumiem10% no KDP BV ieņēmumiem

Nefinanšu mērķi | Iekšējo procesu mērķi

Mērķis: Nodrošināt kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktību un kritisko IS pakalpojumu pieejamību
Mērvienības: LVRTC noteiktā SLA pārkāpumu skaits gadā (eParaksts, GOV.LV domains, ĀSVEST); ne vairāk kā 1 (viens)2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
=<1
=<1
=<1
=<1
Mērvienības: Netiešo izmaksu % pret ieņēmumiem no biznesa virzieniem*
2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
29.0%27.2%27.1%26.9%
Mērķis: Paaugstināt pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, tos digitalizējot un automatizējot
Mērvienības: Ārējo institūciju konstatēto kritisko neatbilstību un kritisku drošības incidentu kopskaits, ne vairāk kā
2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
=<1
=<1
=<1
=<1

Nefinanšu mērķi | Mācīšanās un attīstības mērķi

Mērķis: Nodrošināt darbības ilgtspēju un korporatīvo pārvaldību atbilstoši labās prakses principiem
Mērvienības: Korporatīvās pārvaldības kodeksa (KPK) principu ievērošana un Ilgtspējas indeksa līmenis (skat. attiecīgā gada mērķa aprakstu)
2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
Sudraba līmenis Ilgtspējas indeksāSudraba līmenis Ilgtspējas indeksāZelta līmenis Ilgtspējas indeksāZelta līmenis Ilgtspējas indeksā
Mērķis: Kļūt par pieprasītu darba devēju
Mērvienības: Darbinieku piesaistības aptaujas rezultāts - indeksa punkti2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
69707172
Mērķis: Izveidot un attīstīt pamatdarbību atbalstošu P&A (Pētniecības un attīstības) investīciju veikšanu
Mērvienības: Ieguldījumi P&A kā % no ieņēmumiem no pamatdarbības biznesa virzieniem2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
>2%>1%>1%>1%

Finanšu mērķi

Mērķis: Palielināt ieņēmumu apmēru
Mērvienība: Ieņēmumi no pamatdarbības biznesa virzieniem uz vienu darbinieku***, tūkst. EUR2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
79.689.595.0101.4
Mērķis: Nodrošināt attīstībai pietiekošu peļņas līmeni
Mērvienība: Neto pamatdarbības peļņa, tūkst. EUR2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
373.1963.41217.01046.7
Mērķis: Nodrošināt nozarei atbilstošu pašu kapitāla atdevi
Mērvienība: Starpība starp projektu portfeļa faktisko IRR % projekta dzīves ciklā un pašu kapitāla atdeves mērķi %****.2023. gads2024. gads2025. gads2026. gads
-->0%>0%
* Balstoties uz vadības pārskatiem. Netiešajās izmaksās ieskaita visas uz biznesa virzieniem attiecinātās netiešās un vispārīgās izmaksas, ieskaitot darba spēka izmaksas, bet neieskaitot uz elektroenerģijas biznesa virzienu attiecinātās izmaksas. Ieņēmumi no pamatdarbības, atskaitot elektroenerģijas ieņēmumus, dividenžu ieņēmumus un citus ieņēmumus
** Ievēroto Korporatīvās pārvaldības kodeksa principu skaits pret kopējo uz LVRTC attiecināmo principu skaitu (%)
*** Balstoties uz vadības pārskatiem, atskaitot elektroenerģijas ieņēmumus, dividenžu ieņēmumus un citus ieņēmumus. Darbinieku skaitā netiek iekļauti investīciju projektu darbinieki, kuru izmaksas tiek kapitalizētas / uzkrātas bilancē
**** Aprēķinā tiek iekļauti visiem stratēģijas laikā notiekošie projekti ar investīciju apjomu virs 150 tk eur