PakalpojumiUzņēmumiemDatu centriIekārtu uzglabāšana

Iekārtu uzglabāšana

Mēs nodrošinām iespēju uzglabāt LVRTC telpās Jūsu iekārtas, pirms tās tiek uzstādītas datu centrā.

Uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanas kārtības apraksts ir atspoguļots Līguma “Par IKT pakalpojumu sniegšanu” Pielikumā “Klienta iekārtu uzglabāšana” punktos 3.1., 3.2 un 3.3.

Uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība

 • 3.1.1. Pasūtītājs no Pasūtītāja kontaktpersonu sarakstā (šī pielikuma 6.punkts) norādītas e-pasta adreses nosūta aizpildītu Uzglabāšanas pakalpojuma pieprasījuma veidlapu (veidlapa pieejama www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/datu_centri/iekartu_uzglabasana/) uz Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi – . Pieprasījumi no citām e-pasta adresēm netiek pieņemti un apstrādāti.

  3.1.2. Pasūtītājs un Pakalpojumu sniedzējs vienojas par piegādes laiku vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Ja Pasūtītāja iekārta netiek piegādāta norunātajā laikā, Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pasūtītāju. Pasūtītājam atkārtota iekārtas piegāde ir jāpiesaka no jauna šajā pielikumā noteiktajā kārtībā.

  3.1.3. Ja piegādājamās Pasūtītāja iekārtas izmēri pārsniedz 3U servervietas un/vai svars ir lielāks par 10kg, Pasūtītājs par to paziņo Pakalpojumu sniedzējam vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš. Pakalpojumu sniedzējs papildus nodrošina piegādātās iekārtas nogādāšanu līdz uzglabāšanas telpai. Nepieciešamības gadījumā, Pusēm savstarpēji vienojoties, Pakalpojumu sniedzējs piesaista kravu pārvietošanas ārpakalpojumus, par ko Pasūtītājam tiek piestādīts papildus maksa.

 • 3.2.1. Pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad pārbaudījis sūtījumu un salīdzinājis tā datus ar pieteikuma veidlapā minētajiem iekārtas sūtījuma identifikatoriem, veic iepakojuma vizuālo apskati, novērtēšanu un sūtījuma fotofiksāciju.

  3.2.2. Pakalpojumu sniedzējs sagatavo nodošanas – pieņemšanas Aktu (turpmāk – Akts), ko paraksta abas Puses (Pasūtītāja pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments). Akts tiek sastādīts divos vienādos eksemplāros, viens glabājas pie Pakalpojumu sniedzēja un otrs tiek izsniegts Pasūtītājam.

  3.2.3. Pakalpojumu sniedzējs stundas laikā no Akta parakstīšanas brīža, nosūta saņemtās iekārtas foto attēlus uz Pasūtītāja e-pasta adresi.

 • 3.3.1. Pakalpojumu sniedzējs pēc tam, kad pārbaudījis sūtījumu un salīdzinājis tā datus ar pieteikuma veidlapā minētajiem iekārtas sūtījuma identifikatoriem, veic iepakojuma vizuālo apskati un novērtēšanu.

  3.3.2. Ja piegādātā sūtījuma iepakojumam nav bojājumu vai tie ir nelieli un, visticamāk, neietekmē iekārtas veiktspēju, Pakalpojumu sniedzējs veic sūtījuma foto fiksāciju un nosūta foto attēlus uz Pasūtītāja e-pasta adresi.

  3.3.3. Ja piegādātā sūtījuma iepakojumam ir būtiski bojājumi (deformēts, saspiests, izmircis, vai tml. iepakojums), kuru rezultātā iekārta, visticamāk, ir bojāta, Pakalpojumu sniedzējs sūtījumu nepieņem. Pakalpojumu sniedzējs veic sūtījuma foto fiksāciju, informē Pasūtītāju par radušos situāciju un nosūta bojājuma foto attēlus uz Pasūtītāja e-pasta adresi.

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums