VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 17.12.2021.

Sapulces lēmumi 17.12.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021.gada 17.decembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1. 1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iesniegto informāciju par izmaiņām VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumos (12.0 versija)  un  Personāla pārvaldības politiku.

 

  1.2. Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada 12.novembra valdes sēdes lēmumam Nr.  5.1. (protokols Nr. 54) par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu (12.0 versija) apstiprināšanu.
     
  1.3. Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 12.punktā noteikto padomes kompetenci apstiprināt kapitālsabiedrības  būtiskās politikas, piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada 12.novembra valdes sēdes lēmumam Nr. 4.1. (protokols Nr. 54) un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes 2021. gada 29. novembra  lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.16)  par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Personāla pārvaldības politikas apstiprināšanu daļā, kas skar darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus atbilstoši statūtu 19.1. punktam.

 

  1.4. Lai nodrošinātu darbinieku atlīdzības noteikšanas atbilstību VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu 19.1. punkta prasībām, nepiekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes 2021.gada 29.novembra lēmumam Nr.1.3. (protokols Nr.16), ar kuru padome ierosina, ka turpmāk VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  valdei akcionāru sapulcē ir nepieciešams saņemt iepriekšējo piekrišanu izmaiņām Personāla pārvaldības politikā, bet nav nepieciešams padomē un akcionāru sapulcē skaņot izmaiņas Darba samaksas noteikumos.

 

  1.5. Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei nodrošināt, ka valdes izstrādātie sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana  atbilst  VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu 19.1 punktā noteiktajai kārtībai.