VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 27.05.2021.

Sapulces lēmumi 27.05.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka kārtējās akcionāru sapulces 2021.gada 27.maijā sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:
1.

1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada pārskata rezultātiem.

1.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada pārskatu.

1.3. Pieņemt zināšanai revidenta SIA “Ernst & Young Baltic” ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskatu.

1.4. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada pārskatu.

1.5. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

1.6. Noteikt sekojošus valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada finanšu radītājus:
1.6.1 neto apgrozījums 20 052 895 euro;
1.6.2. bilances kopsumma 137 315 697 euro;
1.6.3. vidējais darbinieku skaits 251 darbinieki,
un atzīt, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atbilst lielas kapitālsabiedrības iedalījumam.

1.7. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei pārskatīt, uzraudzīt un vadīt iespējamos riskus, kas saistīti ar platjoslas izbūves projekta īstenošanu, par uzraudzības rezultātiem divas reizes gadā iesniegt informāciju izskatīšanai akcionāru sapulcē.

1.8. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei izvērtēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ieviešamos (īstenojamos) projektus un pārskatīt projektu ieviešanas risku uzraudzību, un izvērtēšanas rezultātus iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē līdz 2021.gada 1.septembrim.

2. 2.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 2 757 688 euro.

2.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada izlietošanu līdz attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs nosakāmo 2020.gada peļņas daļu.

2.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei sagatavot tiesību akta projektu (MK rīkojuma projekts un anotācija) par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

2.4. Uzdot valdei pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs nosakāmo 2020. gada peļņas daļu virzīt jautājumu padomes sēdē un akcionāru sapulcē par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada peļņas izlietošanu.

3. 3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.

3.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes vērtējumu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020.gadā.

3.3. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārskatu par 2020. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

3.4. Atgādināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei un padomei, ka Valsts kontroles un Finanšu ministrijas, kā Revīzijas iestādes ziņojumos ir atzīmēta projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtas “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” izpildes uzlabošanas nepieciešamība un aicināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdi un padomi nodrošināt caurskatāmāku pamatojumu platjoslas tīkla trašu un piekļuves punktu izbūvē, kā arī nodrošināt projekta grāmatvedības ierakstu sakārtošanu.

4. 4.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada audita plāna izpildi un 2020.gadā veikto auditu gala ziņojumus.

5. 5.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna 2021.gada 5.maija ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu 2020. gadam.

5.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna un valdes locekļu Jāņa Leimaņa un Normunda Feierberga pašvērtējumus par 2020. gadu.

5.3. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes darba pašvērtējumu par 2020. gadu.