VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 08.07.2020.

Sapulces lēmumi 08.07.2020.

​Informācija par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs informē, ka kārtējās akcionāru sapulces 2020.gada 8.jūlija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:
1)
1.1.
Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par VAS “Latvijas Valsts  radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskata rezultātiem.
1.2.
Pieņemt zināšanai revidenta SIA “Ernst & Young Baltic” ziņojumu par VAS “Latvijas Valsts  radio un televīzijas centrs” 2019. gada pārskatu.
1.3.
Apstiprināt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskatu.
1.4.
Pieņemt zināšanai, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada zaudējumi ir 1 199 137 euro.
1.5.
2019.gada zaudējumus EUR 1 199 137 apmērā segt no nākamo gadu peļņas.
1.6.
Noteikt sekojošus VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada finanšu radītājus:
1.6.1.     neto apgrozījums 19 011 435 euro;
1.6.2.     bilances kopsumma 124 861 624 081 euro;
1.6.3.     vidējais darbinieku skaits 249 darbinieki,
un atzīt, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atbilst vidējas kapitālsabiedrības iedalījumam.
1.7.
Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.
1.8.
Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei pilnveidot grāmatvedības politiku, nodrošinot projektos izveidoto pamatlīdzekļu uzskaiti.
1.9.
Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei turpināt komunikāciju ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par platjoslas izbūves projektu.

2)
2.1.
Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par 2019.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.
2.2.
Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes vērtējumu par akciju sabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.
2.3.
Apstiprināt VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

3)
3.1.
Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par izdevumu līgumu ar Klientu1.
3.2.
Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 1.jūnija lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.29) par izdevuma līguma grozījumu slēgšanu par papildu darbiem ar Klientu1 par papildu izdevumu summu EUR 51 703,93 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

4)
4.1.
Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par sabiedrības 2020.gada audita plāna grozījumiem.
4.2.
Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 8. jūnija lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.30) par sabiedrības 2020.gada audita plāna grozījumiem.

5)
5.1.
Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par iepirkumu.
5.2.
Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 3.jūlija lēmumam Nr.1.4. (protokols Nr.33) par apvienoto iepirkumu “eParaksts pamatplatformas (Safelayer programmatūra, tās pielāgojumi un saistītie servisi) uzturēšanas un izstrādes darbi” ar paredzamo līgumcenu EUR 1 350 000 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti