Sapulces lēmumi 13.11.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021.gada 13.novembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1. 1.1. Sadalīt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada peļņu 2 757 688 euro (divi miljoni septiņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro) šādi: 1.1.1. 56, 1% jeb 1 546 386 euro (viens miljons pieci simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro) (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli) novirzīt maksājuma veikšanai par valsts kapitāla daļas izmantošanu. 1.1.2. 1 211 302 euro (viens miljons divi simti vienpadsmit tūkstoši trīs simti divi euro) – novirzīt šādiem valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” mērķiem: 1.1.2.1. 982 342 euro (deviņi simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro) – valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” attīstībai Rīgas radio un televīzijas stacijas projekta īstenošanai; 1.1.2.2. 228 960 euro (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro) – deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma – Loģiskā vienotā datu centra projekta uzturēšanai.

1.2. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis no šā lēmuma 1.1.2.2. punktā minētajam deleģētajam uzdevumam novirzāmās summas tiek aprēķināts un samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

2. 2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja sniegto informāciju par padomes kvalifikācijas celšanas pasākumu, kas saistīti ar amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu apguvi, nepieciešamību.

2.2. Noslēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāju Aldi Greitānu par grozījumu 2020.gada 30.jūlija pilnvarojuma līgumā par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

2.3. Noslēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekli Normundu Feierbergu par grozījumu 2020.gada 30.jūlija pilnvarojuma līgumā par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

2.4. Noslēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekli Jāni Leimani par grozījumu 2020.gada 30.jūlija pilnvarojuma līgumā par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.