Statūti

Valsts akciju sabiedrība
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

 • 1. Sabiedrības firma: Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – sabiedrība).
  2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  2.1. radio programmu apraide (NACE kods 60.10);
  2.2. televīzijas programmu izstrāde un apraide (NACE kods 60.20);
  2.3. telekomunikācija (NACE kods 61);
  2.4. kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (NACE kods 61.10);
  2.5. bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi (NACE kods 61.20);
  2.6. pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi (NACE kods 61.30);
  2.7. citi telekomunikācijas pakalpojumi (NACE kods 61.90);
  2.8. datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības (NACE kods 63.11);
  2.9. sava nekustama īpašuma pirkšana vai pārdošana (NACE kods 68.10);
  2.10. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE kods 68.20);
  2.11. jebkuri citi darbības veidi, kas nav aizliegti ar tiesību aktiem, tajā skaitā, kapitāla daļu vai vērtspapīru, kas var tikt konvertēti akcijās, pārvalde (tajā skaitā, to iegāde un ar to saistītā attiecīgo kapitālsabiedrību pārvalde) valsts interesēs atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem.
  3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

 • 4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 111 719 404 (viens simts vienpadsmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši četri simti četri) euro, ko veido 111 719 404 (viens simts vienpadsmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši četri simti četri) akcijas.
  5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
  6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
  7. Visas sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas.
  8. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens euro.

 • 9. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
  10. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
  11. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
  12.Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai un ievērojot padomes reglamentu.

 • 13. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
  14. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
  15. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
  16. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
  17. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana pirms lēmuma pieņemšanas par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kuru kopējā summa pārsniedz 150 000 euro, izņemot līgumiem, kas tiek slēgti, pildot valsts deleģēto uzdevumu.
  18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes un akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  18.1. valdes izstrādāto sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošanā;
  18.2. valdes atbalstītajam lēmumam par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
  18.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanā.
  19. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.