Par LVRTCPar mumsKorupcijas apkarošana un interešu konflikta novēršana

Korupcijas apkarošana un interešu konflikta novēršana

Korupcijas apkarošanas un interešu konflikta novēršanas principi

Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas pasākumi ir integrēti LVRTC risku pārvaldības sistēmā. Tie nodrošina korupcijas novēršanu un korupcijas risku un interešu konflikta iespējamības samazināšanu, lai panāktu valsts amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības un LVRTC interesēs. Katram gadam tiek noteikti pretkorupcijas pasākumi atbilstoši pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktajam.

Veiktās darbības:

 • 2018.gadā ir izvērtētas un identificētas funkcijas (uzdevumi), amati, kas pakļauti korupcijas riskam. 2018.gadā organizētas darbinieku apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumos.
 • 2019.gadā ir ieviesta iekšējā Trauksmes celšanas sistēma.
 • Darbinieku zināšanas tiek pārbaudītas, gan uzsākot darba attiecības LVRTC, gan pēc regulārām apmācībām.

LVRTC 2022. gadā veiktie pasākumi korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

 • Ar LVRTC valdes 2022. gada 14. oktobra lēmumu ir noteikti visi amati, kuriem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir valsts amatpersonas statuss, informācija iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam. Izstrādāta kārtība, kā darbinieki veic amatu savienošanas saskaņošanu.
 • Tiek nodrošināts atklātums un vienlīdzība iepirkuma procedūrās. Iepirkumi tiek saskaņoti ar Finanšu un administratīvā departamenta direktoru, notiek iepirkumu grupu finanšu izlietojuma uzraudzība no Biznesa kontroles daļas puses. Iepirkumu standartus apstiprina Biznesa kontroles daļas finanšu analītiķis un Finanšu un administratīvā departamenta direktors.
 • LVRTC ievēro MK noteikumus Nr. 326 un KNAB izstrādātās Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā. 2022.gadā veikts prioritārais audits “Interešu konflikta un korupcijas novēršanas iekšējās kontroles sistēma”, tai skaitā, vērtēta trauksmes celšanas sistēma. Audita rezultātā tika secināts, ka korupcijas un interešu konflikta un trauksmes celšanas kārtības iekšējās kontroles sistēmas darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi (pietiekami efektīva) – konstatēti atsevišķu, specifisku kontroļu trūkumi, tomēr kopumā novērtētās kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kas ļauj sniegt pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti un institūcijas mērķis tiks sasniegts. Audita procedūras par korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanu iepirkumu sistēmā tiks veiktas 2023.gadā Iepirkumu sistēmas audita ietvaros.
 • LVRTC 2022. gadā tika pieņemti un apmācības novadītas 57 jaunajiem darbiniekiem. 1.darba nedēļas laikā darbinieks apgūst - Ievadapmācības par korupcijas jautājumiem. 1. darba mēneša laikā darbinieks apgūst - Korupcijas un interešu konflikta jautājumus (padziļinātais kurss). 2022. gada 17.  augustā tika organizētas apmācības “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (valsts amatpersonām ar pieredzi valsts amatpersonas amatā vairāk nekā viens gads) 2. modulis” (vadīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs), kurās piedalījās arī valdes un padomes locekļi, savukārt 2022. gada 30. septembrī visiem LVRTC darbiniekiem tika organizētas apmācības “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika 1.modulis” par korupcijas un interešu konflikta riskiem (vadīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)
 • LVRTC 2022. gadā nomainīja iepirkumu veikšanas pieeju no pastāvīgās iepirkumu komisijas uz katram iepirkumam atsevišķi veidotām iepirkuma komisijām, kuru sastāvs tiek noteikts atkarībā no iepirkuma priekšmeta.
 • Darbu pieņemšanu saskaņo vairāki darbinieki, apmaksu apstiprina budžeta atbildīgie. 2022. gadā paplašināta budžeta atbildīgo un citu amatu, kas saistās ar lēmumu pieņemšanu atbildība nosakot tiem valsts amatpersonu statusu - LVRTC 2022. gada 14. oktobra.
 • 2022. gadā pārskatīta un noteikta vienota kārtība iespējamo pārkāpumu ziņošanai un izskatīšanai, paredzot Ētikas komisijas pienākumus un tiesības. Veiktas izmaiņas korporatīvās ētikas noteikumos.
 • 2022.  gada 17.  augustā tika organizētas apmācības “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (valsts amatpersonām ar pieredzi valsts amatpersonas amatā vairāk nekā viens gads) 2. modulis” (vadīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs), kurās piedalījās arī valdes un padomes locekļi, savukārt 2022. gada 30. septembrī visiem LVRTC darbiniekiem tika organizētas apmācības “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika 1. modulis” par korupcijas un interešu konflikta riskiem (vadīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)