Par LVRTCKvalitātes un risku vadībaPaaugstinātas bīstamības darbu veikšanas darba aizsardzības noteikumi

Paaugstinātas bīstamības darbu veikšanas darba aizsardzības noteikumi

 • 1.1. Noteikumu mērķis ir noteikt darba aizsardzības prasības, kas jāievēro piegādātājam, veicot paaugstinātas bīstamības darbus valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” infrastruktūrā.

   

  1.2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt drošus, dzīvībai un veselībai nekaitīgus darba apstākļus darbos iesaistītajiem valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un piegādātāja nodarbinātajiem, nodrošināt objekta drošības prasību ievērošanu un samazināt nelaimes gadījumu rašanās iespējas.

 • Definīcija, saīsinājums Skaidrojums
  Augstkāpēja darbs (darbs augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos) Darbs vietās, kas atrodas piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma
  Augstkāpēju drošības sistēma Visa ķermeņa drošības sistēma ar “D” gredzenu  muguras daļā un “D” gredzenu krūšu daļā, pretkritiena blokatoru piestiprināšanai (atbilst standartam LVS EN 361)
  Bīstamās iekārtas Iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, vidi vai materiālas vērtības. Ministru kabineta 2000. gada 7. novembra noteikumos  Nr. 384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām” klasificētas iekārtas
  Darbs augstumā Darbs sākot ar 1,5 m augstumu no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus
  Darba vides riski Varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var rasties kaitējums, un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpe
  DVRFN Darba vides riska faktoru novērtējums
  DVS Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  dokumentu vadības sistēma
  DVP Darbu veikšanas projekta dokumentācija
  DOP Darbu organizācijas projekta dokumentācija
  DIP Darbu izpildes projekta dokumentācija
  Gandrīz noticis nelaimes gadījums Situācijas vai prakse, kuras apstākļu sakritības dēļ neradīja cietušos, bet tie varēja būt
  IAL Individuālie aizsardzības līdzekļi
  KAL Kolektīvie aizsardzības līdzekļi
  Kravu celšanas darbi Nestandarta celšanas darbi, lai paceltu kravas, kuru svars pārsniedz 1 t, vai kuri ir saistīti ar sarežģītiem riska faktoriem (darbs elektropārvades līnijas aizsargjoslā, bīstamu kravu pārvietošana, kravas pārvietošana virs telpām, kurās uzturas cilvēki, kravas pārvietošana ar vairākiem kravas celtņiem vienlaikus, darbs zem elektrotransporta kontaktvadiem, darbs pie telekomunikāciju tīkliem, darbs ierobežotas kustības zonā, darbs uz tilta celtņa sliežu ceļa)
  LVRTC Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģistrācijas Nr. 40003011203, Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012 (arī “Pasūtītājs”)
  LVRTC atbildīgais par darbu izpildi LVRTC noteikts nodarbinātais, kurš ir atbildīgs par līgumdarbu izpildi; nepieciešamo darbu un uzdevumu izpildei piesaista kompetentus nodarbinātos, speciālistus pēc nepieciešamības
  Nelaimes gadījums Darba vietā vienas darba dienas vai maiņas laikā noticis ārkārtējs notikums, pēc kura nodarbinātajam ir radušies veselības traucējumu iestāšanas varbūtība, vai iestājusies iesaistītas personas nāve
  Nodarbinātais Jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā
  Norīkojums Darbu drošas veikšanas organizēšanai paredzēts dokuments, kas sagatavots uz speciālas veidlapas un nosaka norīkojuma izpildē iesaistītos un par drošu darbu veikšanu atbildīgos nodarbinātos, veicamos darbus, darbu veikšanas laiku, pasākumus darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba, fiksē ikdienas pielaišanu pie darba, pārtraukumus un darba pabeigšanu, kā arī izmaiņas brigādes sastāvā
  OVP Obligātā veselības pārbaude
  Paaugstinātas bīstamības darbi Darbi, kuri var nopietni apdraudēt  nodarbināto veselību un kurus veicot ir liela varbūtība, ka var notikt nelaimes gadījums vai avārija ar būtiskām sekām, t.i., darbs augstumā, darbs elektroietaisēs, ugunsbīstamie darbi, darbs ar bīstamām ķīmiskām vielām, montāžas un demontāžas darbi, zemes rakšanas darbi, darbi slēgtās telpās (komunikāciju akās u.c.), kravu virs 1 t celšanas un pārvietošanas darbi, darbs ar cilvēku pacēlājiem u.c. bīstamajām iekārtām
  Piegādātājs Fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus
  Plānotie darbi Darbi, kas tiek pieteikti VEDUS saskaņā ar plānoto darbu pārvaldības noteikumiem
  Ugunsbīstamie darbi Visi darbi, kas ietver metināšanu, gāzes griešanu, darbu ar leņķa slīpmašīnu, slīpēšanu, lodēšanu vai darbus ar iespējamu dzirksteļu vai karstuma rašanos vietās, kur var aizdegties degtspējīgas un/vai viegli uzliesmojošas vielas, vai rasties sprādzienbīstama vide
  VEDUS LVRTC vienotā elektroniskā darba uzdevumu sistēma
  VDI Valsts darba inspekcija
  Vispārīgie noteikumi Latvijas Republikas Ministru kabineta spēkā esošie noteikumi, kuri regulē darba aizsardzības organizācijas prasības
 • 3.1. Piegādātāja rīcībā jābūt šo noteikumu aktuālajai versijai pirms darbu uzsākšanas, kā arī darbus veicot.

   

  3.2. Piegādātājam un LVRTC, veicot darba aizsardzības pasākumus, ir pienākums sadarboties.

   

  3.3. Piegādātāja nodarbinātie nedrīkst uzņemties darbus, kas apdraud sevi vai apkārtējos, pirms nav novērsti visi riski.

   

  3.4. Atkarībā no veicamo darbu rakstura un apstākļiem, LVRTC uzkrātās pieredzes un Piegādātāja personāla sagatavotības, LVRTC var izvēlēties kādu no šādiem darbu organizācijas veidiem:

   

  3.4.1. saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktu nododot teritoriju, telpu vai telpas daļu (darba zonu) Piegādātāja rīcībā;

   

  3.4.2. saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem par darba aizsardzības prasībām, pielaižot Piegādātāja personālu pie darba sagatavotā darbu veikšanas vietā.

   

  3.5. Vienlaikus ar šiem noteikumiem Piegādātājam jāievēro Latvijas Republikas normatīvie akti un labā prakse.

 • 4.1. Veicot darbus pēc punktā 3.4.1. noteiktās metodes – nododot darba zonu Piegādātāja rīcībā, LVRTC un Piegādātāja atbildīgās personas noformē aktu “Par pielaišanu pie darbiem teritorijā vai telpā (telpas daļā)” (pielikums Nr. 2). Aktā jānorāda nenovērstie darba vides riska faktori, ja tādi paliek darba zonā un attiecīgie drošības pasākumi.

   

  4.2. Ja nodotajā darba zonā pielietotā darbu veikšanas tehnoloģija var radīt darba vides risku LVRTC personālam, Piegādātājam jāparedz pasākumi šī riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī jāinformē LVRTC par nenovērstajiem riska faktoriem.

   

  4.3. Aktu par pielaišanu pie darbiem teritorijā vai telpā no LVRTC puses paraksta attiecīgi atbildīgais par darbu izpildi.

   

  4.4. Aktu paraksta abas puses, katrai pusei viens eksemplārs.

   

  4.5. Ja Piegādātājam tiek nodotas vairākas darba zonas, par katru no tām jāsagatavo atsevišķs akts. Ja pagarinās darba veikšanas termiņš, kā arī, ja izmainās nodotās zonas robežas, vai nodotajā darba zonā ir mainījušies darba vides riska faktori, akts jāsagatavo no jauna.

   

  4.6. Nododot teritoriju vai telpu (telpas daļu) Piegādātājam, LVRTC atbildīgais par darbu izpildi atbild:

   

  4.6.1. par LVRTC veikto tehnisko pasākumu pietiekamību un pareizību;

   

  4.6.2. par darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas veikšanu Piegādātāja atbildīgajai personai, kas paraksta aktu;

   

  4.6.3. par to, ka darba zona vai telpa, kurā tiek veikti paaugstinātas bīstamības darbi, tiek skaidri apzīmēta un norobežota (vai
  izolēta), pirms darbu uzsākšanas.

   

  4.7. Piegādātājam jānodrošina, ka tiek saglabāti drošības pasākumi, kas veikti darba zonas sagatavošanai, t.sk., norobežotajā zonā nenotiek nepiederošu personu, transportlīdzekļu kustība.

   

  4.8. Piegādātājam jānodrošina, ka pirms darbiem viņa darbiniekiem ir izsniegts norīkojums vai rīkojums (saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem); norīkojumu vai rīkojumu jāiesniedz LVRTC atbildīgajam par darbu izpildi; norīkojumā vai rīkojumā jānorāda 4.10. punktā minēto atbildīgo personu (vienu vai vairākas, ja nepieciešama aizvietošana).

   

  4.9. Veicot paaugstinātas bīstamības darbus, darbu veikšanas vietā vienmēr jābūt Piegādātāja norīkotai atbildīgajai personai, kura uzrauga darba vietu.

   

  4.10. Piegādātāja atbildīgajam darbiniekam kopā ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi aktīvi jāpiedalās darbu apgaitās.

   

  4.11. Piegādātājam jāsadarbojas ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi, kā arī jāziņo par izmaiņu nepieciešamību.

   

  4.12. Piegādātājam jāpilda darba organizācijas dokumentācijā (DOP, DVP vai citu) norādītās prasības, ja tas paredzēts līgumā vai plānotā darba pieteikumā.

   

  4.13. Piegādātājam jāņem vērā potenciālie šķēršļi darbu izpildē un jāparedz konfliktējoši darbi, ja tādi var rasties ar cita Piegādātāja vai LVRTC nodarbināto veicamajiem darbiem.

 • 5.1. Veicot darbus pēc 3.4.2. punktā noteiktās metodes – ja Piegādātāja nodarbinātie strādā saskaņā ar vispārīgajiem MK noteikumiem, norīkojumu vai rīkojumu sagatavo LVRTC atbildīgais par darbu izpildi, balstoties uz saskaņotu darba pieteikumu un saskaņotu darba organizācijas dokumentāciju (DOP, DVP vai citā), ja tāda ir paredzēta.

   

  5.2. Sagatavojot Piegādātājam darba vietu un pielaižot pie darba, LVRTC atbildīgais par darbu izpildi nodrošina zemāk minēto, iesaistot attiecīgos speciālistus:

   

  5.2.1. tehnisko pasākumu pietiekamību, pilnīgumu un pareizību darba vietas sagatavošanai un darba zonas izdalīšanai (iekārtas atslēgšanu, zemējumu uzlikšanu, iežogojumu iekārtošanu u.c.);

   

  5.2.2. mērķa instruktāžas darba vietā Piegādātāja nodarbinātajiem pilnīgumu, precizitāti un kvalitāti;

   

  5.2.3. Piegādātāja nodarbināto instruēšanu par ugunsdrošības prasībām objektā, objekta īpatnībām un darba vides riskiem tajā pirms darbu sākšanas un visā laika posmā, ja mainās ugunsdrošības vai darba vides faktori, kamēr piegādātāja nodarbinātie veic darbus uzņēmumā. Instruktāžu noformē ar ierakstu instruktāžu reģistrācijas dokumentā, ko uztur LVRTC atbildīgais par darbu izpildi.

   

  5.3. Piegādātājs atbild:

   

  5.3.1. par to, lai viņa nodarbinātie ierastos uz p. 5.2.3. minēto instruktāžu. Piegādātājs savlaicīgi vienojas ar atbildīgo par instruktāžas laiku un vietu;

   

  5.3.2. par to, lai viņa nodarbinātie ievērotu norādījumu izpildi, kas saņemti instruktāžā un darba procesa izpildes laikā;

   

  5.3.3. par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu, veicot darbus LVRTC teritorijā, elektroietaisē vai aizsargjoslā;

   

  5.3.4. par viņa nodarbināto iepazīstināšanu ar darba apstākļiem šajā darba vietā pirms darbu uzsākšanas, kā arī par darba vides riskiem, ko var radīt Piegādātāja pielietotā darbu izpildes tehnoloģija;

   

  5.3.5. par valsts normatīvo dokumentu prasību ievērošanu, veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kravas celtņa operatoram norīkojuma izsniegšanu darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos;

   

  5.3.6. par ugunsbīstamiem darbiem, norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanai pagaidu vietā saņemšanu;

   

  5.3.7. par norīkojuma izsniegšanu darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos (darbi virs 5 m vai iekarē);

   

  5.3.8. par LVRTC nodarbināto uzlikto zemējumu, plakātu un noslēdzošo ierīču, kā arī darba vietas iežogojuma saglabāšanu;

   

  5.3.9. par darba organizācijas dokumentācijā (DOP, DVP vai citā) norādīto prasību ievērošanu un norādīto darbu drošu izpildi;

   

  5.3.10. par pareizu darba tehnoloģiju un drošu darba paņēmienu ievērošanu.

 • 6.1. Piegādātājam pirms darbu uzsākšanas visām plānotajām darbībām jāveic darba vides risku novērtējums, skaidri definējot ar veicamajiem darbiem saistītos riskus un veicamos riska novēršanas vai samazināšanas pasākumus (tostarp IAL un KAL).

   

  6.2. Piegādātājs nodrošina, ka risku novērtējums tiek veikts sadarbojoties ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi.

   

  6.3. Darba vides risku novērtēšanā jāiesaista nodarbinātais, kurš pārzin konkrēto darba vietu.

   

  6.4. Darba vides risku novērtējums jāglabā visu līguma darbības laiku, tam jābūt pieejamam darbu veikšanas vietā.

   

  6.5. Piegādātājam, sadarbībā ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi, jānosaka nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus, t.sk. ar apakšuzņēmēju izmantošanu saistītie darba aizsardzības pasākumi.

   

  6.6. Piegādātājam jānodrošina, ka viņa nodarbinātie ir informēti par darba vides riskiem, kas saistīti ar veicamajiem darbiem un ir instruēti par to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem.

 • 7.1. Piegādātājam jānodrošina, ka viņa nodarbinātie ir kvalificēti atbilstoši veicamajam darbam un, ka tikai atbilstoši kvalificētie speciālisti ir pilnvaroti veikt darbus elektroietaisēs u.c. paaugstinātas bīstamības darbus.

   

  7.2. Piegādātāja nodarbinātajiem vienmēr jāspēj uzrādīt profesionālās apmācības un/vai kvalifikācijas sertifikāti/apliecības pēc LVRTC atbildīgā darbinieka pieprasījuma.

   

  7.3. Piegādātājs ir atbildīgs un nodrošina, ka viņa nodarbinātie darba vietā neatrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Ja LVRTC ir pamatotas aizdomas par Piegādātāja nodarbinātā atrašanos alkohola vai narkotisko vielu reibumā, tad LVRTC nekavējoties atstādina Piegādātāja nodarbināto no darbu izpildes, nekavējoties ziņo Piegādātājam, kurš nekavējoties nodrošina un veic pārbaudi.

 • 8.1. Piegādātājam jānodrošina, ka viņa nodarbinātie ir izgājuši OVP saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 2. pielikumu.

   

  8.2. Pirms darbu uzsākšanas Piegādātājs iesniedz Apliecinājuma veidlapu (apliecinājuma veidlapas forma pievienota 1. pielikumā), ar kuru apstiprina, ka šī prasība ir izpildīta.

 • 9.1. Piegādātājam jānodrošina nepieciešamos IAL, kas atbilst standartam, kādu nosaka ārējie normatīvie akti.

   

  9.2. Piegādātājam jānodrošina, ka pielietojamiem IAL un KAL ir termiņā veiktas un reģistrētas nepieciešamās pārbaudes (dielektriskajiem IAL, elektroinstrumentiem, augstkāpēju drošības sistēmām u.c.). Pārbaudi apliecinošo dokumentu kopijas jāiesniedz LVRTC atbildīgajam par darbu izpildi pirms darbu uzsākšanas.

 • 10.1. Piegādātājam jānodrošina, ka izmantojamais aprīkojums un instrumenti ir piemēroti veicamajam darbam, ir labā darba kārtībā un tiem ir veiktas nepieciešamās pārbaudes.

   

  10.2. Piegādātājam jāiesniedz LVRTC atbildīgajam par darbu izpildi to bīstamo iekārtu un paaugstinātas bīstamības iekārtu (piemēram, cilvēku pacēlāju, kravas celtņu, saspiestas gāzes konteineru, autonomo elpošanas masku, sastatņu u.tml.) pārbaudi apliecinošo dokumentu kopijas, kuras tiks izmantotas darbu izpildē.

   

  10.3. Pēdējās pārbaudes datumam jābūt skaidri norādītam uz aprīkojuma.

   

  10.4. Ja, veicot paaugstinātas bīstamības darbus, veicamā darba veids to paredz, Piegādātājam jānodrošina viss nepieciešamais drošības aprīkojums, piemēram, papildu ugunsdzēšamie aparāti, aizsarglīdzekļi pret kritienu, autonoma gaisa padeve, ventilācijas iekārtas, darba vides mērītāji u.c.

   

  10.5. Piegādātājam jānodrošina, ka darba vietā tiek ievērotas drošības zīmes un noteiktās iekārtu izslēgšanas un marķēšanas procedūras ar drošības uzrakstiem (“Neieslēgt! Strādā cilvēki” u.tml.).

 • 11.1. Piegādātājam iepriekš jāinformē LVRTC atbildīgo par darbu izpildi par kaitīgu, bīstamu ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanu (piemēram, torņu krāsošanas darbos).

   

  11.2. Drošības datu lapas jāpievieno iesniedzamajai darba aizsardzības dokumentācijai (skat. 20. nodaļu).

   

  11.3. Ķīmiskās vielas vai maisījumi jāuzglabā speciālās, piemērotās vietās ar noplūdi ierobežojošiem līdzekļiem (piemēram, ar apmalēm, aizsprostiem, savākšanas paplātēm vai savācējtraukiem, uz necaurlaidīgām virszemes telpām u.tml.).

 • 12.1. Piegādātājam jānodrošina darba vides riska faktoru ekspozīcijas uzraudzību un darba vides mērījumu veikšanu, pamatojoties uz veikto darba vides risku novērtējumu (piemēram, slēgtās darba vietās – kanalizāciju akās).

   

  12.2. Izmantotajiem mēraparātiem jābūt kalibrētiem un Piegādātājam jāuzrāda LVRTC atbildīgajam par darbu izpildi pēdējais kalibrēšanas sertifikāts.

 • 13.1. Piegādātājam jānodrošina, lai netiktu aizkrauti pārvietošanās un evakuācijas ceļi un izejas, ieskaitot izejas no kanalizācijas akām.

   

  13.2. LVRTC telpās un teritorijā aizliegts smēķēt, izņemot tam speciāli paredzētās un apzīmētās vietās.

   

  13.3. Pārvietojoties teritorijā, jāievēro norādes un drošības zīmes par IAL lietošanu.

 • 14.1. Piegādātājam jānodrošina, ka ugunsbīstamie darbi ir saskaņoti ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi, un ka viņa nodarbinātie ir saņēmuši norīkojumu no LVRTC par ugunsdrošību atbildīgās personas objektā. Darbiem, kas tiek veikti ugunsbīstamo darbu īpaši iekārtotās vietās, šāds norīkojums nav nepieciešams.

   

  14.2. Piegādātājam jānodrošina, ka ir saņemta konkrēta atļauja no LVRTC par ugunsdrošību atbildīgās personas objektā, ja darbu veikšanai nepieciešams deaktivizēt ugunsdrošības sistēmas (piemēram, detektorus, trauksmes signalizācijas, sprinklerus vai hidrantus).

   

  14.3. Piegādātājam visā darbu veikšanas laikā, kā arī vismaz 4 stundas pēc darbu pabeigšanas jānodrošina darba vietas kontroli. Atbildīgo par darba vietas kontroli jānorāda norīkojumā par ugunsbīstamajiem darbiem.

   

  14.4. Jānodrošina, ka gāzes metināšanas un griešanas iekārtas ir ar drošības vārstiem.

   

  14.5. Jānodrošina, ka degļi tiek aizgriezti ciet un iznesti no slēgtām telpām, kad tie netiek izmantoti.

   

  14.6. Veicot metināšanas un griešanas darbus, jāizmanto aizsardzības līdzekļi, lai pasargātu tuvumā esošas personas no loka tiešajiem stariem.

  14.7. Vietās, kur var veidoties sprādzienbīstama vide, pirms darbu veikšanas un to laikā jāveic gaisa vides testi. Jāizmanto sprādziendrošu aprīkojumu.

 • 15.1. Ja Piegādātājs veic darbus elektroietaisē saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, nododot teritoriju vai telpu (telpas daļu), jārīkojas atbilstoši attiecīgajiem darba organizāciju regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem (MK Nr. 1041).

   

  15.2. Veicot darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodotā darba zonā, izņēmuma gadījumos ar aktu nodotajā zonā var palikt zem sprieguma esošas kabeļu līnijas, ja šajā teritorijā nav paredzēts veikt rakšanas u.c. zemes darbus. Zem spieguma esošās elektroietaises, vai elektroietaises, kurām var padot spriegumu, jāuzrāda akta pielikumā pievienotajā skicē.

   

  15.3. Ja LVRTC nodarbinātajiem jāveic darbi pie elektroiekārtas, kas atrodas Piegādātājam nodotā teritorijā vai telpā (telpas daļā), Piegādātāja atbildīgais darbinieks instruē LVRTC nodarbinātos pirms darbu sākuma par darba vides riskiem Piegādātājam nodotā teritorijā vai telpā (telpas daļā) un par nepieciešamajiem darba vietas sagatavošanas pasākumiem paredzamā darba veikšanai. Instruktāžu Piegādātājs noformē ar ierakstu instruktāžu reģistrācijas dokumentā, kas glabājas pie Piegādātāja.

   

  15.4. Ja veic darbus pēc vispārīgajiem noteikumiem, Piegādātāja nodarbināto pielaišanu pie darba elektroietaisē veic LVRTC atbildīgais darbinieks saskaņā ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu. Atkārtotu pielaišanu sagatavotā darba vietā veic Piegādātāja atbildīgais par darba izpildi patstāvīgi, ja tas paredzēts norīkojuma ailē “Īpaši norādījumi”.

 • 16.1. Piegādātājam jānodrošina, ka celtņu un vinčas vai citas pacēlājtehnikas vadība ir uzticēta kvalificētiem speciālistiem un ka tehnika tiek lietota atbilstoši tās specifikācijai, kā arī:

   

  16.1.1. Jānovieto paliktņus zem celtņiem, teleskopiskajiem pacēlājiem, autokrāniem un zem citas ar izbīdāmiem sānu balstiem aprīkotas tehnikas, ko izmanto kravu celšanai un pārvietošanai;

   

  16.1.2. Tikai kvalificēts speciālists var izstrādāt celšanas darbu plānu, tas jāsaskaņo ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi;

   

  16.1.3. Jānodrošina, ka ķēdes, troses un āķi ir labā tehniskā stāvoklī. Iekārtajiem āķiem jābūt pagriežamiem ap savu asi kravu pacelšanas vai vilkšanas laikā. Kraušanas ķēdes un troses nav atļauts izmantot kā stropes.

 • 17.1. Piegādātājam jānodrošina, ka ir izrakstīts norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai (augstkāpēja darbam augstāk par 5 m un industriālā alpīnisma darbam), to sagatavojot sadarbībā ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi; norīkojumam darbu veikšanas laikā ir jābūt pieejamam darbu veikšanas vietā.

   

  17.2. Piegādātājam jānodrošina individuālo drošības sistēmu izmantošanu, citu IAL un KAL lietošanu.

   

  17.3. Piegādātājam jānodrošina, ka uz visām kāpnēm ir skaidri norādīta to nestspēja, apstiprinātais izmantošanas veids un ir pieejams to atbilstības sertifikāts. Pirms lietošanas kāpnes ir jāpārbauda un ja tiek konstatētas plaisas, korozija vai citi bojājumi, konkrētās kāpnes ir uzskatāmas par lietošanai nederīgām.

   

  17.4. Piegādātājam jānodrošina, ka sastatņu montāža, pārveidošana un demontāža notiek kvalificēta speciālista uzraudzībā un pamatojoties uz viņa sniegtu apstiprinājumu. Pie sastatnēm piestiprina plāksnīti ar pārbaudes datiem (atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pārbaudes datums u.c.).

   

  17.5. Piegādātājam jānodrošina, ka pārvietojamās paceļamās platformas ir aprīkotas ar standarta margām, enkurpunktiem individuālo aizsardzības līdzekļu piestiprināšanai, kustības indikatoriem un ritošās daļas un platformas vadības pulti, ieskaitot avārijas izslēgšanas slēdzi. Visām paceļamajām platformām jābūt piestiprinātai plāksnei, uz kuras ir skaidri norādīta to nestspēja, apstiprinātais izmantošanas veids, kā arī atbilstības sertifikāts.

   

  17.6. Cilvēku pacelšanai aizliegts izmantot autoiekrāvējus; Piegādātājam jānodrošina, ka:

   

  17.6.1. atveres grīdās un sienās ir droši aizdarītas;

   

  17.6.2. darbiem, ko veic uz jumta un citām nestabilām virsmām, ir izstrādātas drošu darba metožu instrukcijas, kurās aprakstīta uziešana un noiešana, virsmas izturība, kā arī kritiena novēršanas un darbu izpildes paņēmieni; instrukcijas ir pieejamas piegādātāja darbiniekiem.

 • 18.1. Piegādātājam jānodrošina, ka ir izrakstīts norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai.

   

  18.2. Piegādātāja nodarbinātajiem jāizmēra skābekļa līmenis pirms ieiešanas slēgtā telpā un strādājot tajā.

   

  18.3. Ja pastāv iespējamība, ka var veidoties citas bīstamas vielas (piemēram, uzliesmojošas gāzes vai toksiskas vielas), Piegādātāja nodarbinātajiem jānomēra to līmeni, pirms darba uzsākšanas slēgtā telpā un darba laikā, un jānodrošina, lai netiek pārsniegtas pieļaujamās robežas.

   

  18.4. Piegādātājam jānodrošina drošības uzraugus atbilstoši norīkojumā sniegtajām instrukcijām.

   

  18.5. Piegādātājam jānodrošina visu nepieciešamo papildu aprīkojumu, piemēram, autonomo gaisa padevi, ventilācijas aprīkojumu u.tml. Šim aprīkojumam jābūt sertificētam lietošanai slēgtās telpās.

   

  18.6. Piegādātājam jānodrošina, ka viss aprīkojums, ko izmanto darbam slēgtās telpās, ir nesen pārbaudīts (un uz tā ir skaidri norādīts pārbaudes datums). Piegādātājam ir jāuzrāda pārbaužu sertifikātus (kopijas) LVRTC atbildīgajam par darbu izpildi.

   

  18.7. Darbus slēgtās telpās atļauts veikt tikai apmācītiem darbiniekiem.

   

  18.8. Piegādātājam pirms darbu uzsākšanas slēgtās telpās, ir jāizstrādā plāns kā rīkoties ārkārtas situācijā – glābšanas plāns, un jāsaskaņo ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi.

 • 19.1. Piegādātājam ir pienākums nekavējoties ziņot LVRTC atbildīgajam par darbu izpildi par gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem un jebkuriem citiem nedrošiem apstākļiem, kas saistīti ar darbu izpildi.

   

  19.2. Nelaimes gadījumā Piegādātājs izsauc ārējos palīdzības dienestus un sadarbībā ar LVRTC atbildīgo par darbu izpildi nodrošina savstarpējo koordināciju ar tiem.

   

  19.3. LVRTC atbildīgais par darbu izpildi nodrošina pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku ierobežošanai vai likvidēšanai, ugunsdzēšanai, nodarbināto un citu personu evakuēšanai.

   

  19.4. Piegādātājam jāizmeklē visi ar viņa nodarbinātajiem notikušie nelaimes gadījumi, kuru rezultātā ir bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība vai citādi tikuši ierobežoti līguma darbi.

   

  19.5. LVRTC atbildīgais par darbu izpildi piedalās nelaimes gadījuma izmeklēšanas procesā, norīkojot struktūrvienības atbildīgo personu, aktīvi piedaloties Piegādātāja darba aizsardzības speciālistam. Ja nelaimes gadījuma izmeklēšanas rezultātā Piegādātājam ir jāveic kādi VDI noteikti pasākumi, par to ir jāinformē LVRTC atbildīgais par darbu izpildi.

   

  19.6. Piegādātājam jānodrošina pirmās palīdzības aptieciņas un glābšanas aprīkojuma esamība darbu veikšanas vietā.

 • 20.1. Projektēšanas dokumentācijas sagatavošanas posmā Piegādātājam jāsagatavo un jāiesniedz LVRTC saskaņā ar abpusēji noslēgtu līgumu:

  20.1.1. Apliecinājums (1. pielikums);
  20.1.2. Bīstamo un paaugstinātas bīstamības iekārtu pārbaužu protokoli (kopijas);
  20.1.3. DVP vai DOP;
  20.1.4. Darbinieku saraksts, kuri tiks piesaistīti darbu veikšanai;
  20.1.5. Piegādātāja personāla kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (kopijas).

   

  20.2. Pirms līguma izpildes uzsākšanas Piegādātājam papildus jāsagatavo un jāiesniedz vai jāuzrāda:
  20.2.1. Darba vides risku novērtējums darbu vietā;
  20.2.2. Darba aizsardzības pasākumu plāns;
  20.2.3. Drošības datu lapas;
  20.2.4. Izmantojamo IAL, KAL un darba aprīkojuma, instrumentu pārbaužu protokolus (kopijas);
  20.2.5. Norīkojums (ugunsbīstamajiem darbiem, darbiem augstāk par 5 m vai iekarē, darbiem elektroietaisē, kravas celtņa operatoram darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos);
  20.2.6. Darba zonas, telpas pieņemšanas – nodošanas akts (ja darbus veic ar darba zonas, telpas nodošanu).

 • 21.1. Uzturēšanās darbu veikšanas vietā tādā stāvoklī, kas liecina par alkohola lietošanu, reibumu vai apreibinošo vielu ietekmi; alkoholisko dzērienu vai apreibinošo vielu ienešanu.

   

  21.2. Nepatiesa informācija Apliecinājumā par norīkoto nodarbināto kvalifikāciju darbam (tas jo īpaši attiecas uz papildu kvalifikāciju – metināšanu, pacēlāja operatora apliecību, periodisko pārbaužu un ugunsdrošības apmācību derīgumu utt.).

   

  21.3. Darba metodes maiņa bez vienošanās ar LVRTC atbildīgo par izpildi un bez saistīto risku pārvērtēšanas.

   

  21.4. Patvaļīgas elektroiekārtu vai ietaišu, vai gāzes iekārtu vai sistēmu modifikācijas, papildus elektrības vai gāzes paņemšanas punktu izbūve, apejot drošības sistēmas.
  21.5. Paaugstinātas bīstamības darbu uzsākšana bez norīkojuma.

   

  21.6. Ja atbildīgais par darba vietas uzraudzību nav nozīmēts vai arī viņš pamet darba vietu, tādu darbu gadījumā, kur nepieciešama pastāvīga uzraudzība;

   

  21.7. Kaitīgo vai bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu ievadīšana kanalizācijas sistēmā, ūdeņu aizsargjoslas un tās tiešās apkārtnes piesārņošana.

   

  21.8. Cita rīcība vai uzvedība, kas apdraud darba vietā esošo personu dzīvību un veselību, pamatojoties uz attiecīgās LVRTC atbildīgās personas lēmumu.

   

  21.9. Konstatējot augstākminētos pārkāpumus, LVRTC rīkojas saskaņā ar Piegādātāju noslēgtā līguma noteikumiem.

   

  21.10. Konstatējot kādu no 21.1. – 21.8. punktā minētajiem pārkāpumiem, LVRTC atbildīgais par darbu izpildi, piesaistot Piegādātāju, rakstiskā veidā fiksē pārkāpumu, norādot pārkāpuma laiku, vietu, iesaistītās atbildīgās personas un pārkāpuma būtību. LVRTC, izvērtējot lietas apstākļus, pieņem lēmumu un informē par to Piegādātāju.

   

  21.11. LVRTC ir tiesības apturēt darbus līdz pārkāpumu novēršanai, un/vai Piegādātājam ir pienākums segt zaudējumus vai apmaksāt līgumsodu, ja konstatē 21.1. – 21.8.punktā norādītos pārkāpumus.

 • 22.1. Noteikumos tiek veikti grozījumi, mainoties LVRTC iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, ārējiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī, pilnveidojot LVRTC kvalitātes vadības sistēmu. Noteikumu izmaiņu vadību nodrošina Personāla attīstības daļa.

   

  22.2. Noteikumi stājas spēkā ar LVRTC valdes lēmumu valdes lēmumā noteiktajā kārtībā.

   

  22.3. Notikumu spēkā esošā versija elektroniski tiek uzturēta DVS.