Par LVRTCKorporatīvā ētikaAttiecības ar darbiniekiem

Attiecības ar darbiniekiem

Mūsu mērķis ir pieņemt darbā, attīstīt un saglabāt apdāvinātus un profesionālus darbiniekus, kā arī iemantot viņu lojalitāti. Mēs cenšamies radīt un nepārtraukti pilnveidot, radīt vienlīdzīgas iespējas, lai viņi varētu kļūt par mūsu komandas locekļiem, pilnveidoties profesionālajā jomā, sasniegt labus darba rezultātus un pastāvīgi piedalīties kopīgo mērķu īstenošanā.

  • Mēs ievērojam tiesību aktus, kas regulē darba attiecības. Mēs rīkojamies tā, lai mēs būtu pievilcīgs darba devējs arī topošajiem darbiniekiem. Mēs izvēlamies darbiniekus atbilstoši viņu kompetencei, profesionalitātei un vērtībām. Mēs mācām katru darbinieku pildīt savus pienākumus un uzdevumus un radām apstākļus, lai viņi varētu pilnveidoties. Mēs pienācīgi atlīdzinām darbu un gūtos rezultātus, ņemot vērā darbinieka amatu un situāciju darba tirgū. No darbiniekiem mēs šķiramies ar cieņu.
  • Mēs ievērojam principu: cieņa ir personīgo un darījumu attiecību pamats. Mūsu mērķis ir izveidot komandu, kurā vienlīdz labi justos un strādātu dažādu tautību, kultūru, rasu, reliģiju, politisko uzskatu, materiālā stāvokļa, izglītības, vecuma, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa, dzimuma, izskata, kā arī fizisko un garīgo spēju cilvēki. Mēs cenšamies radīt tādu darba vidi, kurā cilvēki tiktu cienīti, neņemot vērā individuālās atšķirības, un darbinieku darbs tiktu vērtēts atkarībā no rezultātiem un vērtībām atbilstošas uzvedības. Mēs nepieļaujam darbinieku un citu personu, ar kurām saskaramies savā darbībā, diskrimināciju, pazemošanu, pret tām vērstu uzmākšanos, vardarbību un apvainošanu. Pret visiem darbiniekiem mēs izturamies ar cieņu un taisnīgi.
  • Mēs cenšamies radīt drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus darba vietās, kā arī pastāvīgi tos uzlabot, nodrošinām darba procesu drošību, ņemam vērā veselībai kaitīgus un bīstamus darba vides faktorus un ieviešam profilaktiskos līdzekļus. Katra Uzņēmuma darba vidē ir spēkā tai piemērojamie drošības noteikumi, kas ir noteikti ar likumu un Uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem aktiem. Katram darbiniekam ir jāzina un jāievēro attiecībā uz viņa darba vidi un viņu pašu piemērojamie drošības noteikumi.
  • Mēs cienām darbinieku privāto dzīvi. Mēs vācam, glabājam un izmantojam darbinieku personas datus, ievērojot tiesību aktus. Mēs ievērojam principu, ka darbinieka privātā dzīve nedrīkst būt pretrunā Uzņēmuma centieniem nodrošināt darbības likumību un integritāti. Ievērojot likumus, Uzņēmums var pārskatīt, regulāri pārbaudīt un uzglabāt visus datus, informāciju un saraksti, novērot darbinieku darba vietā un citās Uzņēmuma telpās un raudzīties, kā darbinieks izmanto Uzņēmuma nodrošinātos saziņas līdzekļus.
  • Mēs cenšamies, lai darbinieki neradītu interešu konfliktu un atklāti un godprātīgi paustu savas intereses. Darbinieki nedrīkst veikt darbības, kas ir pretrunā Uzņēmuma likumīgajām interesēm vai arī liek šaubīties par darbinieka lojalitāti. Darbiniekam ir jāinformē savs vadītājs, ja viņš plāno uzsākt darba attiecības, iesaistīties citās profesionālajās darbībās, kļūt par vadības locekli vai piedalīties citās aktīvās darbībās uzņēmumos vai organizācijās, kas nav saistīti ar Uzņēmumu, lai nodrošinātu, ka šāda darbība neradīs interešu konfliktu. Darbinieks nedrīkst būt tieši pakļauts savas ģimenes locekļiem, radiniekiem vai citām personām, ar kurām darbiniekam ir ciešas personiskas attiecības. Darbinieks nedrīkst darbā pieņemt lēmumus, kas var tieši ietekmēt minēto personu stāvokli.
  • Mēs ievērojam likumus un noteikumus, kuru mērķis ir korupcijas novēršana, un mums nav pieņemami, ka Uzņēmumiem jebkādos apstākļos būtu saistība ar necaurredzamiem sakariem ar uzņēmējdarbības vai valsts institūcijām, vai galējo formu ‒ kukuļošanu. Kukulis var būt finansiāls vai arī cita veida vērtīgas atlīdzības saņemšana un nodošana, tāpēc noteiktos apstākļos dāvanas un izklaides var tikt uzskatītas par kukuļiem. Mēs nepiedāvājam un nepieņemam dāvanas, naudu vai viesmīlību ar nolūku veicināt tā vai cita lēmuma pieņemšanu vai piedāvāt par to atlīdzību, tomēr darbinieki drīkst pieņemt vai pasniegt nelielas vērtības simboliskas lietišķas dāvanas, kas atbilst izpratnei par viesmīlību un lietišķo sakaru uzturēšanu. Par dāvanām, ko pasniedz, lai izrādītu viesmīlību un uzturētu lietišķos sakarus, nevar uzskatīt naudas, aizdevumu, sponsorēšanas, ceļojumu, darba piedāvājumu, kompensāciju, atlaižu, preču, pakalpojumu un jebkuras citas vērtīgas atlīdzības piešķiršanu un pieņemšanu.