Novērtē pakalpojumu
PakalpojumiUzņēmumiemTabakas informācijas sistēma

Tabakas informācijas sistēma

Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma ir visā Eiropas Savienībā vienota tabakas izstrādājumu ražošanas un izplatīšanas uzraudzības sistēma, kas nodrošina iespēju izsekot katram tabakas izstrādājuma  dzīves cikla posmam – no rūpnīcas līdz mazumtirdzniecības punktam. Šāda izsekojamības iespēja ļauj valsts uzraudzības iestādēm izsekot legālo tabakas izstrādājumu ceļam un izcelsmes vietai. VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC), izpildot Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumus Nr. 155 “Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi” un ievērojot Eiropas Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2018/574, nodrošina unikālu kodu ģenerēšanu un izsniegšanu.

Kāpēc nepieciešama Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma

Sistēma nodrošina tabakas izstrādājumu aprites procesa atbilstību Eiropas Savienībā ratificētās Pasaules Veselības Organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu 8. panta prasībām.

​Ekonomikas dalībnieku identifikatora kodi un objektu identifikatora kodi ir publicēti bezsaistē izplatāmajās datnēs LVRTC  tīmekļvietnē.

 

TIRGOTĀJI UN PĀRĒJIE EKONOMIKAS DALĪBNIEKI

Katram tirgotājam, importētājam un citiem ekonomikas dalībniekiem ir jāsaņem informācija par savu Ekonomikas Dalībnieka Identifikatora kodu (EOID) un Objekta identifikatora kodu (FID). Šī informācija būs nepieciešama darbam ar piegādes partneriem.

MEKLĒJU

RAŽOTĀJI UN IMPORTĒTĀJI

Ražotājiem un importētājiem ir jānoslēdz līgums ar LVRTC par pakalpojuma un testa vides izmantošanu, kas nepieciešama Jūsu risinājuma integrācijas izstrādes un testēšanas vajadzībām. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam sūtīt savu pieprasījumu uz .

Pēc līguma noslēgšanas tiek piešķirts unikāls Ekonomikas Dalībnieka identifikatora kods (EOID). Ražotājs veiks savu objektu un ražošanas iekārtu reģistrāciju, kā arī automātiski pieprasīs un saņems savu produktu Unikālos identifikatorus (UI).

Sistēmas izmantošana

EOID un FID saņemšana ir obligāta visiem tabakas izstrādājumu apritē iesaistītajiem komersantiem:

 • importētājiem;
 • ražotājiem;
 • akcīzes noliktavu turētājiem;
 • reģistrētiem saņēmējiem;
 • vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem par katru darbības vietu.

EOID un FID saņemšana nav nepieciešama:

 • ​fiziskām personām, kas saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā personīgajam patēriņam;
 • juridiskām personām, kas saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā savām vajadzībām.

Normatīvi

 • Personas datu apstrāde ES tabakas izsekojamības sistēmā

  Valsts ieņēmumu dienests kā Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/574 (2017. gada 15. decembris) par tehniskajiem standartiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas izveidi un darbību 25. panta pirmās daļas “k” punktā noteiktā kompetentā iestāde ir parakstījusi VIENOŠANOS PAR KOPĪGU PĀRZIŅU attiecībā uz persondatu apstrādi ES tabakas izsekojamības sistēmas kontekstā (turpmāk – Vienošanās).
  Vienošanās 3.1 punkts nosaka, ka dalībvalstis atbild par to, lai identifikatora izdevēja tīmekļa vietnē būtu publicēts paziņojums par privātumu, kurā iekļauta nepieciešamā informācija par paredzētajām apstrādes darbībām, proti, paskaidrojot, kā tiek apstrādāti datu subjektu persondati saistībā ar ekonomikas dalībnieku, objektu un iekārtu identifikācijas kodu izdošanu un reģistrāciju, informācijas par izstrādājumu apriti reģistrēšanu un nosūtīšanu, un darījumu informācijas reģistrēšanu un nosūtīšanu tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmā.

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums