if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Svarīgi!

Pamatojoties uz Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21.punktu, sākot ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Būvniecības informācijas sistēma www.bis.gov.lv

Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai būvkomersantam vai būvniecības ieceres pasūtītājam ir nepieciešams saņemt LVRTC tehniskos noteikumus. Ja būvniecības ieceres teritorija atrodas LVRTC EST aizsargjoslā vai projektā tiek paredzēta pieslēgšanās LVRTC EST vai tā šķērsojumi, LVRTC tehniskajos noteikumos noteiks prasības būvdarbu veikšanai un tehniskajiem risinājumiem elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai.

! Neaizmirsti tehnisko noteikumu pieteikumam BIS pievienot:

  1. informāciju par būvniecības ieceri
  2. vizuālo informāciju par paredzamo būvi
  3. īpašumu apliecinošus dokumentus
  4. pilnvaru projektēšanas darbiem (ja tāda ir)
  5. citu inženierkomunikāciju turētāju izsniegtie tehniskie noteikumi (ja tādi ir).

Informācijas nepietiekamības gadījumā tehniskie noteikumi netiks izsniegti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70