JaunumiDarbības nepārtrauktības nodrošināšana kļūst arvien svarīgāka

Darbības nepārtrauktības nodrošināšana kļūst arvien svarīgāka

Evija Dišlere | Mākoņpakalpojumu biznesa virziena vadītaja

Latvijas nacionālais federētais mākonis

Valsts datu apstrādes mākonis tiek veidots, lai nodrošinātu mākoņdatošanas resursus valsts pārvaldes IKT  nodrošinajuma un kompetenču racionālai izmantošanai. Valsts datu apstrādes vidi šobrīd ietekmē gan straujā digitālā transformācija, gan klimata ietekmes ierobežošanas uzdevumi. Līdz ar federētā mākoņa izveidi paredzēts uzlabot datu apstrādes energoefektivitāti, kā arī nodrošināt tenoloģisko atbastu valsts pārvaldei.

Federētā mākoņa attīstības plānošanā tiek ievērotas  kiberdrošības un darbības nepārtrauktības nodrošināšanas prasības, kurām ir būtiska nozīme jaunajā ģeopolitiskajā situācijā.

Kādus tehniskus izaicinājumus risinām, veidojot mākoni?

  • institūciju savrupi izkliedēto informācijas sistēmu konsolidācija, paredzot migrāciju uz valsts datu apstrādes mākoni, kura ietvaros tiks nodrošināti ilgtspējīgi efektīvi skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumi;
  • drošības – pieejamības, dublēšanas, rezervēšanas, konfidencialitātes, pārraudzības un avārijas atkopes spēju uzlabošana;
  • drošas un no produkcijas vides atdalītas izstrādes un testa vides nodrošināšana mākoņa resursos.

Valsts datu apstrādes vide tiek attīstīta, izmantojot perspektīvākās valsts pārvaldes rīcībā jau esošās tehnoloģiskās platformas (t.sk. datu centrus), tās papildinot ar iztrūkstošajām mākoņdatošanas tehnoloģiskajām komponentēm un savstarpēji integrējot tādā mērā, lai tās spētu nodrošināt resursu savstarpēju aizvietojamību un papildus resursu pieprasījumus.

Valsts datu apstrādes mākoņa attīstības pirmo kārtu plānots īstenot, realizējot Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – ANMP) 2.1.2.2.i. investīcijas “Latvijas nacionālais federētais mākonis” projektus atbilstoši ANMP 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas noteikumiem. Projektu veicēji – Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības datu centrs, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC).

LVRTC projekts “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā (datu apstrādes) mākoņa ietvaros”

Projekta ievaros plānots pilnveidot un paplašināt koplietojamo mākoņdatošanas infrastruktūru publiskās pārvaldes informācijas sistēmu (IS) un citu resursu darbināšanai vienotā valsts federētā (datu apstrādes) mākonī, sniedzot pakalpojumus valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (VESPC) nodrošināšanas deleģētās funkcijas ietvaros, kā arī izveidot vienotu, integrētu, drošu datu pārraides tīklu un piekļuvi publiskā interneta tīklam starp visiem četriem valsts federētā mākoņa projektu īstenotājiem.

Projekta finansējums ir 5 880 000 EUR no Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 100% apmērā.

Par programmas vadību atbildīgā institūcija – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, nozares ministrija – Satiksmes ministrija.