Elektroenerģija

LVRTC  nodrošina savos objektos izvietotās klientu aparatūras pastāvīgu darbību, nodrošinot šīm iekārtām elektroenerģijas padevi saskaņā ar līguma nosacījumiem. Klients saņem elektroenerģiju kā LVRTC apakšlietotājs. 

Kas veido klienta elektroenerģijas izmaksas

  • LVRTC iepērk elektroenerģiju brīvajā tirgū no dažādiem piegādātājiem atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām. LVRTC elektroenerģijas tarifs ir bez papildus uzcenojuma jeb tieši vienāds ar tarifu, pēc kura LVRTC iepērk elektroenerģiju brīvajā tirgū.
  • Klientiem, kuru iekārtas izvietotas LVRTC infrastruktūrā, tiek nodrošināta arī iekārtu dzesēšana un atbilstoša mikroklimata uzturēšana, kas, savukārt, rada papildu elektroenerģijas patēriņu. Šī izmaksu pozīcija elektroenerģijas maksājumā ir iekļauts kā fiksēts PUE indekss. Tas ir enerģijas izmantošanas efektivitātes rādītājs, kas faktiski nozīmē, cik elektroenerģijas tiek izmantots šo iekārtu dzesēšanai, optimālai darbībai nepieciešamā mikroklimata uzturēšanai, kā arī pakalpojuma sniegšanai.
  • Līdz LVRTC objektiem elektroenerģiju piegādā sadales sistēmas operators. Par šo sistēmas pakalpojumu LVRTC maksā operatoram noteiktu maksu, kas arī tiek iekļauta LVRTC elektroenerģijas maksājumā bez papildus uzcenojuma.
  • No sadales sistēmas operatora pieslēguma vietas LVRTC objektā līdz apakšlietotāja, t.i. klienta aparatūrai tajā pašā objektā elektroenerģija nonāk pa LVRTC uzturētu elektroapgādes infrastruktūru. LVRTC pastāvīgi investē savas elektroapgādes infrastruktūras uzturēšanā, modernizācijā un, kur nepieciešams, arī rezervēšanā, lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu elektroenerģijas padevi klienta aparatūrai visā elektroenerģijas piegādes ķēdē, tajā skaitā pašā LVRTC objektā. Maksu par LVRTC elektrotīkla uzturēšanu LVRTC piemēro papildus elektroenerģijas iepirkuma tarifam. Šī maksa ir atkarīga no klienta kopējā elektroenerģijas patēriņa mēnesī visos LVRTC objektos kopā.

Cenas

LVRTC nosaka sekojošu kopējo elektroenerģijas tarifu Klientiem (apakšlietotājiem) pēc  visos LVRTC objektos klienta patērētās un uzskaitītās elektroenerģijas apjoma mēnesī (elektroenerģijas tarifi norādīti bez PVN): 

2023Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis
Tarifs bez valsts kompensācijas
787.72 EUR/MWh790.72 EUR/MWh795.72 EUR/MWh
I ceturksnis
Tarifs ar valsts kompensāciju
499.98 EUR/MWh 502.98 EUR/MWh507.98 EUR/MWh
2022Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis280.88 EUR/MWh 283.88 EUR/MWh 288.88 EUR/MWh
II ceturksnis - aprīlis266.44 EUR/MWh 269.44 EUR/MWh274.44 EUR/MWh
II ceturksnis - maijs, jūnijs318.49 EUR/MWh 321.49 EUR/MWh 326.49 EUR/MWh
III ceturksnis318.49 EUR/MWh 321.49 EUR/MWh 326.49 EUR/MWh
IV ceturksnis
Tarifs bez valsts kompensācijas
787.72 EUR/MWh790.72 EUR/MWh795.72 EUR/MWh
IV ceturksnis
Tarifs ar valsts kompensāciju
499.98 EUR/MWh
502.98 EUR/MWh507.98 EUR/MWh
2021Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis127.38 EUR/MWh134.38 EUR/MWh141.38 EUR/MWh
II ceturksnis124.98 EUR/MWh131.98 EUR/MWh138.98 EUR/MWh
III ceturksnis146.48 EUR/MWh153.48 EUR/MWh160.48 EUR/MWh
IV ceturksnis181.78 EUR/MWh188.78 EUR/MWh195.78 EUR/MWh
2020Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis133.12 EUR/MWh140.12 EUR/MWh147.12 EUR/MWh
II ceturksnis124.26 EUR/MWh131.26 EUR/MWh138.26 EUR/MWh
III ceturksnis133.66 EUR/MWh120.66 EUR/MWh127.66 EUR/MWh
IV ceturksnis 124.83 EUR/MWh131.83 EUR/MWh138.83 EUR/MWh
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums