ProjektiNacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide

Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide

LATQN, ID Nr. 101091559

Projekta finansējums

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Eksperimentāla kvantu komunikācijas infrastruktūras izveide Latvijā”.

Projekta kopējās izmaksas:

 • 8  061  380.00 EUR
 • 4  030  690.00 EUR jeb 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām – Eiropas Savienības atbalsts.

Projekta īstenošanas laiks

2023. gada 1. janvāris –  2025. gada 30. jūnijs.  

Projekta partneri 

 • Vadošais partneris un projekta koordinators – VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)
 • Privātā sektora partneris – SIA «Tet» 
 • Pētniecības partneris – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII)
 • Valsts sektora partneris – VAS Elektroniskie sakari (VASES). 
lumiiii

 Projekta aktivitātes:  

 1.   Kvantu atslēgu izplatīšanas tīkla (QKD) nacionālā līmeņa kritiskās pamata infrastruktūras (t.s. «mugurkaula») izveide. 
 2. QKD integrācija esošajos sakaru tīklos un publiskā sektora datu pārraides izpēte.
 3. Drošu QKD starpsavienojumu izveide 5G testēšanai.
 4. Datu šifrēšana veselības aprūpes sektora vajadzībām.
 5. Datu šifrēšana finanšu sektora vajadzībām.
 6. Datu pārraides šifrēšana ekstrēmos attālumos, t.sk. ar mērķi nākotnē veidot starpvalstu savienojumus, lai iekļautos vienotā Eiropas QKD tīklā.
 7. Izglītojošie semināri un zināšanu izplatīšana dažādām mērķa grupām.

Par projektu:

Latvija 2021. gada 11. februārī ir pievienojusies Kvantu sakaru infrastruktūras (EuroQCI) sadarbības deklarācijai, kuras mērķis ir veicināt drošu kvantu sakaru infrastruktūras pieejamību Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), kas paredz palielināt ES zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas, kvantu tehnoloģiju un ražošanas konkurētspēju. Deklarācijā tiek izvirzīti mērķi veidot ES dalībvalstu sadarbību, lai izpētītu, kā ES ietvaros padarīt pieejamu integrētu kvantu drošu sakaru infrastruktūru, kas paaugstinātu ES zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas, kvantu tehnoloģiju un rūpniecības konkurētspēju, kā arī, ņemot vērā tuvākajā desmitgadē pieaugošo kiberapdraudējumu risku, būtu droša no kiberdrošības viedokļa un veicinātu ES stratēģisko autonomiju.

Projektā veiktās darbības sniegs ieguldījumu kopējo programmas “Digitālā Eiropa” mērķu sasniegšanā, jo Kvantu tīkls varēs tikt izmantots, lai nodrošinātu drošu pakalpojumu izmantošanu gan publiskā sektora institūciju, gan arī komersantu un privātpersonu vajadzībām. Projekts attiecināms uz kiberdrošības jomu, kas ir viena no programmas “Digitālā Eiropa” jomām.   

Projekts tieši ir saistīts ar programmas “Digitālā Eiropa” mērķi Nr.3 “Kiberdrošība un uzticamība”, jo tā ietvaros tiks veiktas investīcijas progresīvā kiberdrošības aprīkojumā, infrastruktūrās un zinātnē, kas ir būtiski, lai aizsargātu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru un digitālo vienoto tirgu kopumā. Projekts daļēji attieksies uz programmas “Digitālā Eiropa” mērķi Nr.4 “Padziļinātas digitālās prasmes”, jo Projekta ietvaros tiks veikta lietotāju apmācība kvantu tehnoloģiju izmantošanā kiberdrošības jomā. Projekta mērķis un paredzamie rezultāti tieši attieksies uz programmas “Digitālā Eiropa”  prioritāti – Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu modernizāciju, jo Projekta rezultāti varēs tikt izmantoti, lai nodrošinātu uz jaunākajām tehnoloģijām un zinātnes atziņām balstītu publisko pakalpojumu jomu.

Laika posmā no 01.01.2023. līdz 31.03.2023. ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Notikusi projekta uzraudzības padomes atvēršanas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneri un kurā tika izrunāti jautājumi, kas attiecās uz projekta īstenošanas detalizētu plānu, termiņiem, zinātnisko izstrādi, publicitāti, darbu sadalījumu un atbildībām, kā arī savstarpējās komunikācijas līdzekļiem;
 • LVRTC piedalījās EuroQCI atvēršanas pasākumā Briselē, kurā tikās ar citu projektu pārstāvjiem, kā arī prezentēja LATQN;
 • Izveidota projekta mājaslapa, kā arī ievietota 1. ziņa (www.latqn.eu);
 • Turpinās projekta ietvaros paredzamo iegādājamo kvantu tehnoloģiju iekārtu tehniskās specifikācijas izstrādes process, kā arī tiek veikti priekšdarbi iepirkuma nolikumu sagatavošanai;
 • Uzsākta un turpinās kvantu optiskās infrastruktūras iespējamo kvalifikācijas parametru un testu metodoloģijas izstrāde, ko ir paredzēts pabeigt līdz 30.06.2023.;
 • Notiek publicitātes un izmantošanas plāna izstrāde, ko ir paredzēts pabeigt līdz 30.06.2023.

Koordinatora pārstāvju kontaktinformācija: 

Kārlis Kurgs – karlis.kurgs@lvrtc.lv
Verners Pelšs – verners.pelss@lvrtc.lv