Privātuma politika

Valsts akciju sabiedrība
“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

 • 1. Dokumenta mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai–datu subjektam, kas ir valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk –LVRTC) potenciālais vai esošais klients, partneris, amata pretendents LVRTC izsludinātāja personāla atlases konkursā vai cita persona, kuras personas dati var nonākt LVRTC rīcībā tās īstenotās komercdarbības ietvaros, par kārtību, kādā LVRTC apstrādā fizisko personu datus.

  2. Privātuma politiku piemēro attiecībā uz:

  2.1. LVRTC klientiem (tajā skaitā arī bijušajiem un potenciālajiem klientiem) un to pārstāvjiem, sadarbības partneriem un to pārstāvjiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un/vai saņemšanu apstrādā jebkādus fiziskas personas datus;

  2.2. LVRTC objektu un LVRTC rīkoto pasākumu, kuros tiek veikta videonovērošana vai fotografēšana apmeklētājiem;

  2.3.LVRTC interneta resursu un mobilo lietotņu lietotājiem;

  2.4. amata pretendentiem LVRTC izsludinātajā personāla atlases konkursā;

  2.5. citām fiziskām personām, kuru personas dati var nonākt LVRTC rīcībā tās īstenotās komercdarbības ietvaros vai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  3. Privātuma politiku piemēro personas datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati ir iesniegti: LVRTC interneta resursos, izmantojot mobilās lietotnes, papīra formātā, klātienē, elektroniski vai telefoniski.

 • Apstrādātājs

  - Personas datu apstrādātājs. Fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus

  Apstrāde

  - Jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana

  Datu subjekts

  - Fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt

  eIDAS

  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK

  Īpašu kategoriju dati

  - Dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskie dati, biometriskie dati, veselības dati, dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju

  Klients

  - Fiziska vai juridiska persona, ar kuru valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” noslēdzis līgumu par konkrētu pakalpojumu sniegšanu vai kura iniciē procesu šāda līguma slēgšanai

  LVRTC

  - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.

  Objekts

  - Fiziska vide, kurā atrodas ar pakalpojumu sniegšanu saistīti pakalpojuma sniedzēja resursi

  Pakalpojuma sniedzējs

  - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012, kas darbojās kā uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējs

  Personas dati

  - Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu(datu subjektu). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem

  Personas datu apstrādātājs

  - Fiziska vai juridiska persona, kura LVRTC vārdā apstrādā personas datus

  Sertifikāts

  - Lietotāja publiska atslēga kopā ar citu informāciju, kas aizsargāta pret viltošanu, izmantojot šifrēšanu ar tādas sertifikācijas iestādes privātu atslēgu, kas to izsniegusi

  Trešā puse

  - Regulas izpratnē - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus

  Vispārīgā datu aizsardzības regula

  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

  2.2. Termini, kas nav definēti šajā dokumentā, tiek lietoti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, eIDAS regulu un citiem fizisko personu datu aizsardzības jomu un uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 • 1. LVRTC nodrošina, lai personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

  2. LVRTC apzinās personas tiesību uz privātumu svarīgumu un ir ieviesusi tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai apstrādātu, kontrolētu un aizsargātu personas datus atbilstoši pieejamajām tehnoloģiskajām, finansiālajām un organizatoriskajām iespējām. LVRTC ir izvērtējusi un noteikusi atbilstošus fiziskos, tehniskos, loģiskos un organizatoriskos pasākumus drošības risku samazināšanai un aizsardzībai, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

  3. Personas datu pārzinis ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģ. Nr. 40003011203, juridiskā adrese Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.

  4. Attiecībā uz sīkdatņu apstrādi datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LVRTC pārvaldītajās tīmekļvietnēs. LVRTC sīkdatņu politika ir pieejama LVRTC tīmekļvietnē: lvrtc.lv un www.eparaksts.lv.

 • Datu kategorija un piemēri

  1. Personas identifikācijas dati

  - Vārds, uzvārds, personas kods/personas identifikācijas numurs, dzimšanas datums, ja personai nav personas koda, personas apliecinošā dokumenta numurs un derīguma termiņš, paraksts.

  2. Personas kontaktinformācija

  - Adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, oficiālā elektroniskā adrese.

  3. Klienta - juridiskās personas - pārstāvja identifikācijas dati

  - Vārds, uzvārds, amata nosaukums. Ja noslēgtā līguma izpildes ietvaros ir paredzēta klienta pārstāvja identifikācija, arī personas kods/personas identifikācijas numurs vai dzimšanas dati, ja personai nav personas koda, personu apliecinošā dokumenta dati, kontaktinformācija, paraksts.

  4. Klienta dati

  - Pieteikuma numurs un reģistrēšanas datums, līguma numurs un datums, spēkā esamības datums, statuss, līguma pielikumu numurs un datums, līguma piegādes adrese. LVRTC sniegto uzticamības (sertifikācijas) un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu klientiem papildus tiek apstrādāti šādi personas dati: iepriekšējais personas kods (ja attiecināms), vecums (tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, lai, pamatojoties uz personas piekrišanu, nodrošinātu personas vecuma ierobežojuma pārbaudi noteikto pakalpojumu saņemšanai vai preču iegādei), personas statuss Iedzīvotāju reģistrā, izsniegto sertifikātu dati, dati par sertifikātu nesēju (ja attiecināms), pakalpojumu lietošanas laikā veikto darbību dati (sertifikātu apturēšana, atjaunošana, atsaukšana, PIN aplokšņu izsniegšana, sertifikātu izdošana no jauna, elektronisko parakstu izveidošana, elektroniskās identifikācijas darbības), kas ir nepieciešami, lai pārbaudītu sertifikātu, elektroniskā paraksta derīgumu vai sniegtu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu.

  5. Pakalpojuma dati

  - Pakalpojuma nosaukums un pakalpojuma parametri (tajā skaitā, bet ne tikai – adrese, ierīkošanas datums, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš).

  6. Komunikācijas dati

  - Saņemtā/nosūtāmā korespondence (neatkarīgi no tās veida), tās saturs, piegādes statuss, telefona zvani u.c.

  7. Norēķinu dati

  - Bankas nosaukums un konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, samaksas datums, samaksas summa, saistību summa, atzīme par samaksas neveikšanu noteiktajā termiņā, parāda summa, parāda piedziņas informācija.

  8. Incidentu pieteikumu dati

  - Pieteicējs, pieteikuma numurs, balss ieraksts, e-pasts, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, bojājuma/incidenta apraksts un citi ar incidentu risināšanu saistītie dati.

  9. Videonovērošanas dati

  - Videoattēls, foto fiksācija un citi ar videonovērošanas procesa veikšanu saistītie dati (piemēram, vietas identifikācija, ģeogrāfiskās koordinātas, datums, laiks), kas iegūti veicot videonovērošanu LVRTC objektos, kad datu subjekts atradās videonovērošanas uztveršanas zonā.

  10. Audio ierakstu dati

  - Palīdzības dienesta un klientu apkalpošanas tālruņa audio ieraksti, to datums un laiks.

  11. Fotogrāfijas un attēli

  - Fotogrāfija, fotogrāfijas uzņemšanas datums.

  12. LVRTC uzturētajos interneta resursos veiktās darbības

  - IP adrese, auditācijas pieraksti, sīkdatņu uzkrātie dati.

  13. Tīmekļvietnes www.eparaksts.lv dati

  - Klientu veiktās darbības portālā un atskaites par Klientu veiktajām darbībām ar Uzticamības pakalpojumiem, piemēram, statistika par veiktajām parakstīšanās reizēm.

  14. Amata pretendenta LVRTC izsludinātajā personāla atlases konkursā personas dati

  -Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme un cita informācija, kuru amata pretendents ir iesniedzis LVRTC, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

 • LVRTC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

  1. Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai un līgumos noteikto saistību izpildei:

  1.1. klientu attiecību vadībai, līgumu slēgšanai un izpildei;

  1.2. pakalpojumu darbības nodrošināšanai, incidentu novēršanai un tehniskā atbalsta sniegšanai;

  1.3. norēķinu administrēšanai, tajā skaitā parādu atgūšanai un piedziņai;

  1.4. LVRTC interneta resursu nodrošināšanai un darbības uzlabošanai;

  1.5. LVRTC klientu un sadarbības partneru identificēšanai piekļuves nodrošināšanai paaugstinātas drošības zonās;

  1.6. pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai, ar audioierakstu un sarakstes ierakstu palīdzību nodrošinot pierādījumus komunikācijai ar klientu.

  2. Pakalpojumu attīstības nodrošināšanai:

  2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu sagatavošanai

  2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai;

  2.3. informācijas nosūtīšanai klientiem par uzlabojumiem sniegtajos produktos vai ar produkta lietošanu saistītos jautājumos.

  3. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar LVRTC īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kā arī piekļuves LVRTC objektiem kontrolei.

  4. Pakalpojumu un LVRTC darbību nodrošinošu procesu uzturēšanai nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

  5. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

  6. Tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei un LVRTC tiesisko interešu realizācijas nodrošināšanai

  7. Personāla atlases konkursa norises uz konkrēto vakanto amatu nodrošināšanai tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai.

  8. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LVRTC.

 • LVRTC apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  1.1. līguma noslēgšana un izpilde - lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi

  1.2. normatīvo aktu izpilde - lai nodrošinātu LVRTC saistošu ārējā normatīvajā aktā noteiktu pienākumu izpildi;

  1.3. likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no LVRTC un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LVRTC leģitīmās (likumīgās) intereses;

  1.4. datu subjekta piekrišana.

  1.5. sabiedrības interesēs.

  2. LVRTC likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

  2.1. veikt komercdarbību;

  2.2. sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;

  2.3. sniegt uzticamības (sertifikācijas) un elektroniskās identifikācijas pakalpojumus;

  2.4. nodrošināt valsts deleģēto uzdevumu izpildi;

  2.5. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas;

  2.6. nodrošināt līgumsaistību izpildi;

  2.7. izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus

  2.8. nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;

  2.9. nodrošināt elektronisko sakaru tīklu uzturēšanu un attīstību;

  2.10. uzraudzīt pakalpojumu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;

  2.11. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un institūcijās, kā arī tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

  3. Datu subjekts piekrišanu personas datu apstrādei var dot LVRTC pakalpojumu pieteikšanas formās, LVRTC interneta resursos, klātienē, personai (institūcijai, partnerim), kura LVRTC vārdā nodrošina pieteikšanos LVRTC sniegto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu saņemšanai, kā arī piekrītot dalībai LVRTC organizētajos pasākumos un konkursos vai piesakoties LVRTC izsludinātajā personāla atlases konkursā.

  4. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

  5. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

  6. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, tajā skaitā, lai izpildītu uz LVRTC attiecināmu juridisko pienākumu.

 • 1. Gadījumā, ja klienta personas datu apstrāde tiek veikta LVRTC sniegto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai, attiecībā uz klientu personas datu apstrādi papildus tiek piemēroti šādi noteikumi:

  1.1. ja klients, izmantojot LVRTC izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, veic elektronisko identifikāciju trešās puses pakalpojuma saņemšanai, klienta vārds, uzvārds un personas kods, kas iekļauti klienta sertifikātā, tiek nodoti trešajai pusei klienta identitātes pārbaudei tikai ar klienta piekrišanu;

  1.2. ja klients rada elektronisko parakstu, klienta sertifikāts, kas ietver klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu, tiek pievienots elektroniski parakstītajam dokumentam un ar šiem datiem var iepazīties jebkura persona, kurai ir pieejams klienta elektroniski parakstītais dokuments;

  1.3. ja klients, izmantojot LVRTC izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, veic elektronisko identifikāciju trešās puses pakalpojuma saņemšanai vai preces iegādei, kas ir pieejams tikai pēc normatīvajos aktos noteiktā vecuma sasniegšanas, klienta vārds, uzvārds un personas kods, kas iekļauti klienta sertifikātā, un vecums, pamatojoties uz klienta piekrišanu, tiek nodoti trešajai pusei klienta identitātes un vecuma atbilstības pārbaudei.

  2. Lai nodrošinātu LVRTC sniegto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, LVRTC saņem personas datus no paša klienta vai citas personas, kas noslēdz līgumu ar LVRTC par uzticamības pakalpojumu sniegšanu (piemēram, klienta darba devēja).

  3. LVRTC iesniegto personas datu pareizība tiek pārbaudīta iegūstot datus no Fizisko personu reģistra, atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma 2. panta 2. punktam, 6. panta 2.2. - 2.3. apakšpunktiem, 7. panta 8. punktam un Elektronisko dokumentu likuma 17. panta 2. punktam.

  4. Gadījumā, ja klienta dati ir mainījušies, klientam nekavējoties jāpaziņo aktuālie dati LVRTC.

 • 1. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datu nodošana ir nepieciešama sniegtā pakalpojuma izpildes nodrošināšanai (neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz līgumu vai normatīvo aktu), LVRTC leģitīmo interešu nodrošināšanai (pastāv juridisks pamats personas datu nodošanai vai to paredz ārējie normatīvie akti) vai ir saņemta datu subjekta piekrišana.

  2. LVRTC, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu izpildi, var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus (sadarbības partneri, kas sniedz pakalpojumus LVRTC). Šādos gadījumos LVRTC veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LVRTC norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

  3. Gadījumos, kad klients veic elektronisko identifikāciju trešās puses sniegtam pakalpojumam, izmantojot LVRTC elektroniskās identifikācijas sniegšanas platformu, LVRTC informē klientu par trešo pusi, kurai tiks nodoti klienta dati, par datu apstrādes mērķi un nodoto datu apjomu.

  4. LVRTC nenodod vai nepadara pieejamus personas datus saņēmējiem no trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām. Tomēr personas datu nodošana un apstrāde ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu. Šajā gadījumā LVRTC pārliecinās, ka tiek īstenoti pienācīgi un atbilstoši aizsardzības pasākumi, atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulas 5. nodaļai.

 • 1. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti LVRTC, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

  1.1. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr klients izmanto LVRTC pakalpojumus vai neatsauc savu piekrišanu datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu LVRTC likumīgās intereses.

  1.2. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc atlases konkursa noslēguma, lai nodrošinātu LVRTC tiesiskās intereses. Gadījumā, ja LVRTC saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai.

  1.3. Telefonsarunu ieraksti tiks glabāti 18 mēnešus. Minētais laiks ir pietiekošs, lai LVRTC varētu veikt konsultāciju/atbilžu sniegšanas kvalitātes analīzi. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, telefonsarunu ieraksti tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai.

  1.4. Fizisko personu līgumi uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu saņemšanai tiek glabāti 10 gadus pēc līguma termiņa beigām vai sertifikātu derīguma termiņa beigām vai anulēšanas;

  1.5. Videonovērošanas ierakstu dati tiek glabāti no 14 līdz 180 dienām, ja vien nerodas cits apstrādes nolūks (piemēram, saistībā ar kriminālizmeklēšanu);

  1.6. LVRTC informācijas sistēmās auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz 18 mēnešus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  1.7. Visa informācija, lai izpildītu uz LVRTC attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  2. Pēc dokumentu vai informācijas glabāšanas termiņa beigām personas dati tiek dzēsti, padarīti nepieejami (arhivēšana) vai neidentificējami, lai tos vairs nevar identificēt ar konkrētu datu subjektu.

 • 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LVRTC pakalpojumiem un citiem ar tiešu pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu apziņošana) LVRTC veic saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai pamatojoties uz klienta piekrišanu.

  2. Klients piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot LVRTC pakalpojumu pieteikšanas formās vai LVRTC interneta resursos.

  3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās).

  4. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas vai rakstveidā saskaņā ar 12.1.punktā norādīto kārtību.

  5. LVRTC pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts saņemtais klienta pieprasījums par atteikšanos no šāda veida paziņojumiem.

 • 1. Datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt informāciju no LVRTC, vai LVRTC apstrādā datu subjekta personas datus, par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, kā arī pieprasīt piekļuvi personas datiem vai pieprasīt izsniegt informāciju par šiem personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav iespējama.

  2. Gadījumā, ja datu subjekts uzskata, ka LVRTC rīcībā esošā informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjekts ir tiesīgs lūgt to izlabot, kā arī iesniegt pareizus datus, kas ir nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. LVRTC nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieprasīt uzrādīt dokumentu, kas pierāda izmaiņas datu subjekta personas datos, un datu subjektam ir jāiesniedz šāds dokuments.

  3. Datu subjekts ir tiesīgs iebilst pret tādu personas datu apstrādi, kurus LVRTC apstrādā, pamatojoties uz LVRTC leģitīmajām interesēm. Tomēr LVRTC turpinās apstrādāt personas datus pat tad, ja datu subjekts būs iebildis pret šādu apstrādi, ja LVRTC ir tiesiskais pamats minēto datu apstrādei.

  4. Datu subjekts ir tiesīgs prasīt LVRTC dzēst personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad personas datu glabāšana ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai. Realizējot datu subjekta tiesības uz personas datu dzēšanu, LVRTC veiks tikai tādas darbības un tādā apjomā, ciktāl tas ir pieļaujams saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai LVRTC leģitīmajām interesēm.

  5. Datu subjekts ir tiesīgs nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim.

  6. Lai īstenotu savas tiesības, datu subjekts iesniedz rakstveida vai elektronisku iesniegumu LVRTC. Gadījumā, ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 • 1. Datu subjekts var sazināties ar LVRTC saistībā ar jautājumiem per personas datu apstrādi šādā veidā:

  1.1. rakstveida formā klātienē LVRTC juridiskajā adresē Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

  1.2. elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu ;

  1.3. elektroniski, nosūtot iesniegumu uz oficiālo elektronisko adresi.

  2. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LVRTC pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.

  3. LVRTC ir iecelts personas datu aizsardzības speciālists. Izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, personas datu aizsardzības speciālistam var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

 • 1. Privātuma politika ir pieejama LVRTC tīmekļvietnēs www.lvrtc.lv un www.eparaksts.lv.

  2. LVRTC ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Privātuma politikā. Grozījumi stājas spēkā ar LVRTC Valdes noteikto datumu, bet ne ātrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no attiecīgā paziņojuma izvietošanas LVRTC tīmekļvietnēs www.lvrtc.lv un www.eparaksts.lv.

  3. Ja klients līdz šādu grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis LVRTC rakstveida paziņojumu par līguma vai konkrēta pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu, tiek uzskatīts, ka klients ir piekritis šiem grozījumiem un tie ir piemērojami tiesiskajās attiecībās starp LVRTC un klientu.

 • 1. Privātuma politika ir sagatavota latviešu valodā. Privātuma politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās. Privātuma politikas tulkojumu nesakritību gadījumā Privātuma politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā.

  2. Privātuma politikā tiek veikti grozījumi, mainoties normatīvajiem aktiem vai citiem LVRTC iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī pilnveidojot LVRTC informācijas sistēmu darbību un biznesa procesus.

  3. Privātuma politikas izmaiņu vadību nodrošina Risku un kvalitātes vadības daļa.

  4. Privātuma politika stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas LVRTC Valdes sēdē Valdes lēmumā noteiktajā kārtībā un LVRTC Padomē.

  5. Privātuma politikas spēkā esošā versija tiek uzglabāta LVRTC dokumentu vadības sistēmā.