Novērtē pakalpojumu
PakalpojumiValsts un pašvaldības sektoramGov.lv domēna uzturēšana

Gov.lv domēna uzturēšana

Domēna vārdu uzturēšanas pakalpojuma ietvaros piedāvājam iespēju reģistrēt domēna vārdus un uzturēt tos mūsu serveros.

Ieguvumi:

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 • Domēna vārds

  - Pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas reprezentē ciparu formā izteiktu tīkla adresi.

  Domēna vārda lietošanas tiesības

  - Saskaņā ar Noteikumiem iegūtas tiesības izmantot domēna vārdu.

  Domēna vārda lietošanas tiesību nodošana

  - Esošā domēna vārda lietotāja darbība vai noteikta fakta iestāšanās, ar kuru domēna vārda lietošanas tiesības tiek nodotas citai personai.

  Domēna vārda lietotājs

  - Juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kas Reģistratūrā norādīts kā domēna vārda lietotājs.

  Domēna vārda pieteicējs

  - Fiziska persona, kas kā domēna vārda lietotāja pilnvarotā persona piesaka reģistrācijai vēlamo domēna vārdu, aizpildot domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

  Domēna vārda reģistrācija

  - Domēna vārda reģistrācijas pieteikuma apstiprināšana un domēna vārda datu ierakstīšana Reģistratūras sistēmā.

  Domēna vārda reģistrācijas pieteikums

  - Izvēlētais domēna vārds un ar to saistīto datu kopums, kas tiek iesniegts Reģistratūrai, pamatojoties uz elektronisku iesniegumu.

  Noteikumi

  - Domēna vārda lietošanas noteikumi, kas nosaka domēna vārda reģistrācijas, lietošanas, konfigurācijas maiņas un noņemšanas kārtību.

  Otrā līmeņa domēna vārds

  - Otrā līmeņa domēns ar zonu .gov.lv, kurā domēna vārdi tiek piešķirti, pamatojoties uz 2007.gada 6.marta MK noteikumiem Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.

  Pilnvarotā persona

  - Fiziska persona, kuru domēna vārda lietotājs norādījis kā personu, kas veic ar domēna vārda lietošanu saistītās administratīvās un tehniskās funkcijas un kas darbojas uz domēna vārda lietotāja pilnvaras pamata.

  Reģistra turētājs

  - Iestāde, kas ir atbildīga par domēna vārdu reģistru un to elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāja. Latvijā un šo Noteikumu kontekstā - Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

  Reģistrācijas paziņojums

  - Reģistratūras izsūtīta e-pasta vēstule domēna vārda pieteicējam, kas apstiprina domēna vārda reģistrāciju, konfigurācijas maiņu, noņemšanu vai plānoto darbu veikšanu.

  Reģistratūra

  - Iestāde, kas noslēgusi līgumu ar Reģistra turētāju un kas sniedz domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumus, reģistrējot domēna vārdus kā pilnvarotā persona savu klientu vārdā. Šo Noteikumu kontekstā - VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

  Trešā līmeņa domēna vārds

  - Tas ir apakšdomēns attiecībā pret otrā līmeņa domēnu, piemēram, lvrtc.gov.lv.

 • ​​2.1. Šie Noteikumi par domēna vārda uzturēšanu ir saistoši Reģistratūrai un Domēna vārda lietotājam, un to mērķis ir noteikt savstarpējās saistības un informācijas apmaiņas kārtību.
 • 3.1. Domēna vārda lietošanas tiesību piešķiršana un uzturēšana (t.sk. reģistrācija, dažādas konfigurāciju izmaiņas, noņemšana) domēna vārda lietotājam, kuru pārstāv domēna vārda pieteicējs, saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 • 4.1. Domēna vārdu reģistrāciju regulē šie Noteikumi.

  4.2. Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā.

  4.3. Domēna vārda lietošanas tiesības uz laiku, kas ir ne mazāks par vienu gadu, tiek piešķirtas domēna vārda lietotājam, kurš Noteikumos noteiktajā kārtībā ir iesniedzis vai kura vārdā ir iesniegts domēna vārda reģistrācijas pieteikums.

  4.4. Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav piešķirtas citam domēna vārda lietotājam un kuri atbilst spēkā esošo normatīvo aktu un Noteikumu prasībām.

  4.5. Domēna vārda lietotājs var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu.

  4.6. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par izvēlētā domēna vārda atbilstību šiem Noteikumiem.

Ar domēnu vārdiem saistītos jautājumus (izveide, konfigurācijas maiņa, noņemšana) lūdzam sūtīt uz e-pastu

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums