Novērtē pakalpojumu

Svarīgi!

Pamatojoties uz Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu, sākot ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Būvniecības informācijas sistēma www.bis.gov.lv

Lai būvi nodotu ekspluatācijā, būvniecības ieceres realizētājam (būvkomersantam) vai pasūtītājam ir jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Neaizmirstiet BIS pieteikumam atzinuma saņemšanai pievienot:

  • digitālo izpilduzmērījumu vektordatu formā (dwg/dgn) formātā;
  • darbu veikšanas fotofiksāciju (ja tas noteikts LVRTC tehnisko noteikumu nosacījumos);
  • Iesniedzēja parakstītu iesniegumu par atzinuma pieprasīšanu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums