JaunumiLVRTC aicina virszemes TV apraides skatītājus regulāri veikt uztverošo iekārtu tehniskā stāvokļa pārbaudi

LVRTC aicina virszemes TV apraides skatītājus regulāri veikt uztverošo iekārtu tehniskā stāvokļa pārbaudi

Šī gada janvāra sākumā VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) veica izmaiņas virszemes TV apraides tīklā, kas bija nepieciešamas, lai, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, atbrīvotu ciparu televīzijas apraidei izmatoto frekvenču joslu un nodotu to mobilo operatoru rīcībā.

Frekvenču atbrīvošana noritējusi veiksmīgi, turklāt pusgadu agrāk nekā Eiropas Padomes un Parlamenta lēmums to noteica. Vienlaikus ar frekvenču joslas atbrīvošanu, ir uzsākta arī Latvijas Televīzijas 1. un 7.programmas pārraidīšana Full HD kvalitātē. Līdz ar izmaiņām apraides tīkla arī iedzīvotājiem bija jāveic programmu pārskaņošana savos dekoderos. Lielākoties iedzīvotājiem tas ir izdevies bez problēmām, tāpat jaunāka modeļa tālrāžos kanālu pārskaņošana notikusi automātiski. LVRTC janvārī ir saņēmis nedaudz vairāk kā 200 iedzīvotāju pieteikumus par virszemes TV uztveršanas traucējumiem.

Aptuveni puse no iedzīvotājiem, kuri vērsušies LVRTC pēc palīdzības, nav spējuši patstāvīgi veikt programmu pārskaņošanu savos dekoderos, tāpēc viņiem sniegta telefoniska konsultācija.  Pārējie skatītāju pieteikumi saistīti ar uztveršanai izmantoto iekārtu tehnisko stāvokli, kā arī iekārtu bojājumiem, ko izraisījuši janvāra laikapstākļi – atkusnis, kas mijās ar salu, spēcīgu vēju un sniegu, izraisot  antenu, kabeļu, to savienojumu bojājumus un  radot uztveršanas traucējumus vai pasliktinot saņemtā signāla kvalitāti.

Traucējumi, kas būtu saistīti LVRTC infrastruktūru un pārraidītā signāla kvalitāti, janvārī nav konstatēti, tomēr atsevišķos gadījumos, kad iedzīvotaji uztveršanai izmantojuši novecojušus dekoderus,  signāla uztveršanas traucējumus varēja izraisīt TV apraides tehnisko parametru pieskaņošana un signāla kvalitātes uzlabošana.

LVRTC tehniskie speciālisti ir apsekojuši virkni mājsaimniecību, kas janvārī saskārušās ar tehniskiem traucējumiem, tomēr visos gadījumos secināts, ka traucējumus izraisījušas novecojušas, bojātas vai nekorekti izvietotas un pieslēgtas uztverošās iekārtas.

“Tradicionāli ik gadu pēc ziemas sezonas aicinām iedzīvotājus apsekot savu uztverošo iekārtu tehnisko stāvokli. Diemžēl šī gada janvāra laikapstākļi bijuši nesaudzīgi antenām, kabeļiem un to savienojumiem, sevišķi kabeļiem un antenām, kas tiek ekspluatētas jau vairāk kā piecpadsmit gadus. Ja savienojumi nav pienācīgi fiksēti, metāla detaļas ir norūsējušas, aizsargkārbām zudis hermētiskums, tās nespēj pasargāt savienojumus no vides ietekmes. Aicinām TV skatītājus veikt savu uztverošo iekārtu apsekošanu tiklīdz laika apstākļi to ļauj un nepieciešamības gadījumā nomainīt kabeļus, to savienojumus, tāpat pārbaudīt antenu stiprinājumu pie mājas konstrukcijas,” uzsver LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine.

Izvērtējot uztverošo iekārtu izvēli un tehnisko stāvokli, vispirms jāņem vērā mājsaimniecības atrašanās vieta un attālums līdz tuvākajam raidošajam tornim. Ja tornis atrodas netālu un mājas konstrukcija to ļauj, TV signāla uztveršana būs iespējama ar istabas antenu. Metāla jumts, biezas mūra sienas, dzelzsbetona pārsegumi var traucēt uztveršanu ar istabas antenu. Atrodoties 50 un vairāk km attālumā no torņa, visbiežāk būs nepieciešama āra antena. Ārā izvietojamajai antenai jābūt novietotai virs mājas jumta tā, lai tai pretī nav fiziski šķēršļi – koki, būves. Ja šādi šķēršļi ir, antena jāpaceļ augstāk, izmantojot mastu. Antenai jābūt novietotai saskaņā ar ražotāja instrukciju. Nereti iedzīvotāji antenas uztvērējus novieto vertikāli, lai gan tehniskā specifikācija un signāla uztveršanas nosacījumi paredz, ka uztverošajam mehānismam jābūt novietotam horizontāli  un pavērstam iespējami precīzi pret tuvāko torni. Tuvākā torņa atrašanās vietu iespējams noskaidrot LVRTC interneta vietnē www.tvapraide.lv

Izmantotajiem kabeļiem jābūt atbilstošiem tehniskajiem parametriem  un labā tehniskā stāvoklī.  “Ļoti bieži apsekojot konkrētas adreses secinām, ka kabelis ir divdesmit un vairāk gadus vecs. Nereti antenas un kabeļi ir izvietoti uz jumta jau ceļot māju un nekad nav tikusi veikta to pārbaude. Kabeļi, to savienojumi un citas antenu detaļas atrodas nesaudzīgos vides apstākļos. Vasarā uzkarst saulē, izmirkst lietū, ziemā sasalst, apledo, arī vēja iedarbība ietekmē to ilgmūžību un bojājuma gadījumā signāls var būt vājināts un nekvalitatīvs, “ skaidro V.Sprugaine.

Kabeļiem un to savienojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem, stingri fiksētiem,  bez bojājumiem, brīvi stāvošiem nevis iespiestiem vai locītiem starp ēkas konstrukcijas detaļām.

Ja viss no iepriekš minētā ir pārbaudīts un skatītājs joprojām saskaras ar tehniskām problēmām, LVRTC aicina sazināties klientu apkalpošanas daļu,  zvanot pa tālruni 67108787. Maksas virszemes TV apraides skatītājus aicinām konsultēties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Bezmaksas virszemes TV apraidē ir pieejamas piecas programmas. LVRTC nodrošina to izplatīšanu 99.77% valsts teritorijas, sasniedzot 99.87% valsts iedzīvotāju. Maksas programmu pārraidi LVRTC veic saskaņā ar SIA Tet pasūtījumu un maksas programmas virszemes TV apraidē pieejamas 94% valsts teritorijas.