JaunumiInformācija par konkursa rezultātiem uz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes locekļu amatiem

Informācija par konkursa rezultātiem uz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes locekļu amatiem

LVRTC padomes lēmums par valdes locekļa iecelšanu amatā

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) valdes locekļu amata kandidātu atlases process tika organizēts ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 20 “Valdes un valdes priekšsēdētāja nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 20) noteikto kārtību. Ar LVRTC padomes 2022. gada 9. februāra rīkojumu “Par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes locekļu kandidātu atlasi” tika izveidota nominācijas komisija (turpmāk – Nominācijas komisija) šādā sastāvā:

  • A. Greitāns – komisijas vadītājs – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētājs;
  • N. Feierbergs – komisijas loceklis – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes loceklis;
  • J. Leimanis – komisijas loceklis – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes loceklis;
  • Ģ. Ozols – komisijas loceklis- VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs;
  • I. Grīnberga – komisijas locekle – Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte;
  • A. Grafs – neatkarīgais eksperts – Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents.

Lai nodrošinātu profesionālu kandidātu atlases un izvērtēšanas procesu, tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”.

Izsludinātajam konkursam uz valdes locekļa amatu ar kompetenci finanšu jomā tika saņemti 10 pieteikumi, savukārt uz valdes locekļa amatu ar kompetenci IKT jomā tika saņemti 22 pieteikumi. Konkurss tika organizēts četrās kārtās. Nominācijas komisija visus valdes locekļu amatu kandidātus novērtēja, balstoties uz Nominācijas komisijas š.g. 4. marta sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa pirmajā kārtā, ievērojot piesaistītās personāla atlases kompānijas izvērtējumu,  nominācijas komisija, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem, vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (izglītība, daba pieredze, valodu zināšanas).

Uz konkursa otro kārtu Nominācijas komisija izvirzīja sešus kandidātus valdes locekļu amatam ar kompetenci finanšu jomā, bet valdes locekļa amatam ar IKT kompetenci –  septiņus kandidātus, kuri saņēma lielāko punktu skaitu.

Konkursa otrajā kārtā tika veikta padziļināta kandidātu iesniegtās informācijas izpēte un analīze pēc intervijas ar katru kandidātu, ko nodrošināja personāla atlases kompānija.

Saņemot atlases konsultanta iesniegto izvērtējumu, Nominācijas komisija sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un uz konkursa trešo kārtu valdes locekļa amatam ar kompetenci finanšu jomā izvirzīja piecus kandidātus,  bet valdes locekļa amatam ar kompetenci IKT jomā – četrus kandidātus, kuri pirmajās divās kārtās saņēma lielāko punktu skaitu.

Konkursa trešajā kārtā Nominācijas komisija organizēja daļēji strukturētas intervijas ar kandidātiem. Kandidāti  Nominācijas komisijai  prezentācijas veidā sniedza savu stratēģisko redzējumu par LVRTC  galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs, kā arī priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos.

Prezentācijas laikā Nominācijas komisija vērtēja kandidātu iesniegtos stratēģiskos redzējumus/prezentācijas, kā arī izvērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam.

Izvērtējot kandidātus, atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, Nominācijas komisija uz konkursa ceturto kārtu valdes locekļa amatam ar kompetenci finanšu jomā izvirzīja divus kandidātus. Arī valdes locekļa amatam ar kompetenci IKT jomā Nominācijas komisija izvirzīja divus kandidātus, kuri pirmajās trīs kārtās saņēma lielāko punktu skaitu.

Konkursa ceturtajā kārtā personāla atlases kompānija veica kandidātu padziļinātu vērtēšanu, novērtējot vienādas vadības kompetences, izmantojot vienādas kompetenču novērtēšanas metodes – kompetenču intervija un tests Profile XT. Nominācijas komisijas locekļi veica pretendentu novērtējumu par kandidātu atbilstību apstiprinātajam valdes locekļiem nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam.

Apkopojot kandidātu vērtējumus par visām četrām konkursa kārtām, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt LVRTC padomei izvērtēšanai katram valdes locekļa amatam  divus kandidātus, norādot tos prioritārajā secībā pēc visās atlases kārtās iegūto punktu kopsummas rezultāta.

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem, sagatavots un iesniegts priekšlikums LVRTC  padomei.