Menu
Menu

Risku pārvaldība

Risku pārvaldība LVRTC ir pasākumu kopums, kas regulāri nodrošina risku identificēšanu, analīzi un risku pārvaldības pasākumu noteikšanu un ieviešanu, lai mazinātu risku iestāšanās varbūtību vai ietekmi uz LVRTC mērķu sasniegšanu, uzdevumu un funkciju efektīvu izpildi.

Risku pārvaldība ir viens no LVRTC pakalpojumu attīstības, darbības atbilstības un nepārtrauktības, reputācijas aizsardzības, lēmumu pieņemšanas un biznesa plānošanas un vadīšanas pamatelementiem.

LVRTC risku pārvaldībā plānotie stratēģiskie mērķi

 1. Nodrošināt centralizētu LVRTC risku pārvaldību;
 2. Nodrošināt vienotu izpratni par risku pārvaldības sistēmu;
 3. Panākt, ka stratēģisko lēmumu pieņemšanā vienmēr tiek apsvērti riski, kuri var ietekmēt ieguldījumu rezultātu sasniegšanā;
 4. Palielināt katra darbinieka individuālo ieguldījumu LVRTC darbības efektivitātes paaugstināšanā, veicot uz zināšanām par riskiem balstītu ikdienas darba pienākumu veikšanu;
 5. Nodrošināt efektīvu risku pārvaldību projektu vadībā;
 6. Radīt pārliecību par LVRTC izvirzīto mērķu sasniegšanu, nodrošinot vienlīdzības, līdzdalības, caurskatāmības, atbildības un tiesiskuma principu ievērošanu;
 7. Veicināt LVRTC laba tēla veidošanu.

Iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē LVRTC risku pārvaldību

 • Nosaka risku pārvaldības pamatprincipus un uzdevumus, kā arī risku pārvaldības sistēmas būtību.
 • Nosaka kārtību, kā LVRTC identificē, analizē, novērtē un kontrolē riskus, nosaka pieejas risku klasifikācijai un novērtēšanai, riska novērtēšanas metodes, nodrošina risku pārvaldības uzraudzību un pilnveidošanas pasākumus.

LVRTC risku pārvaldības principi

 • Risku pārvaldība darbojas nepārtraukti, veicinot LVRTC finanšu un biznesa darbību un vadības funkciju īstenošanu.
 • Risku pārvaldība ir daļa no LVRTC korporatīvās pārvaldības, kontroles procedūras palīdz nodrošināt riska reaģēšanas pasākumu īstenošanu.
 • Risku pārvaldībā iesaistītās personas ir atbildīgas par risku identificēšanu, novērtēšanu, analīzi un nepārtrauktu uzraudzību savā darbībā, nepieciešamo riska pārvaldības pasākumu un kontroles izstrādi un ieviešanu, nepārtraukti uzraugot riska pārvaldības pasākumu un kontroles efektivitāti.
 • Kontroles procesi risku pārvaldības nodrošināšanai ir pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu efektīvu darbību un jebkurā brīdī varētu tos aktualizēt.
 • Risku pārvaldības kontroles efektivitāte tiek panākta, piešķirot prioritāti centieniem uzlabot risku pārvaldību, ņemot vērā to risku kritiskumu, kas raksturīgi vienam vai otram LVRTC biznesa virzienam.
 • Riska pārvaldības pasākumu apjomam un sarežģītībai jābūt nepieciešamai un pietiekamai, lai veiktu uzdevumus un sasniegtu mērķus, lai novērstu un / vai samazinātu riskus.
 • LVRTC Valde nodrošina apstākļus risku pārvaldības sistēmas nepārtrauktai attīstībai, ja rodas izmaiņas iekšējos un ārējos apstākļos.
 • Esošie riska pārvaldības pasākumi, tostarp kontroles pasākumi, tiek uzskatīti par efektīviem, ja tie var samazināt risku līdz pieņemamam līmenim. Šajā gadījumā visas veiktās darbības nodrošina pieņemamu, bet ne absolūtu pārliecību par risku pārvaldības darbības mērķu sasniegšanu.

Risku pārvaldības sistēmas efektīva darbība ļauj pienācīgi kontrolēt LVRTC finanšu un biznesa darbību, kā arī vērsta, lai nodrošinātu saprātīgu pārliecību par LVRTC mērķu sasniegšanu.

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70