Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts. Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos.


VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” (turpmākNoteikumi) 5.punktu ir apstiprināta par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nākamās  paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”  (turpmāk - Projekts) iesniedzēju. 2012.gada 28.maijā starp LVRTC un Satiksmes ministriju atbildīgo iestādi tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012-27.

 

Projekta ietvaros no 2012. gada aprīļa līdz 2015. gada 31.augustam ir paredzēts uzbūvēt ātrgaitas platjoslas optiskā tīkla infrastruktūru, veicot šādas darbības:

1. izveidot optiskā tīkla piekļuves punktus ar pašvaldību saskaņotā adresē (piemēram, pašvaldības publiskajā iestādē, tai skaitā skolā, bibliotēkā, poliklīnikā, slimnīcā vai citā pašvaldības iestādē) vai izveidot piekļuves punktus vietās, kas ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai, ja attiecīgajā teritorijā neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem, izmantojot no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s (turpmāk – "baltās" teritorijas);

2. izveidot optisko tīklu no maģistrālā tīkla līdz augstākminētajiem piekļuves punktiem „baltajās” teritorijās

Uzbūvētā tīkla infrastruktūra būs pieejama visiem elektronisko sakaru komersantiem uz vienādiem, nediskriminējošiem nosacījumiem, ievērojot atvērta optiskā tīkla principus un tehnoloģiskās neitralitātes principu piekļuves punktos, nodrošinot iespēju izbūvēt savu optisko pievadu jebkurā tīkla piekļuves punktā vismaz 5 (pieciem) elektronisko sakaru komersantiem.

Satiksmes ministrijas veiktā pētījuma rezultātā, aptaujājot Latvijas Republikas pašvaldības un elektronisko sakaru komersantus, tika noteiktas 363 „baltās” teritorijas, kurās nepieciešama optiskā tīkla infrastruktūras attīstība.

Ņemot vērā to, ka Projektam piešķirtā finansējuma ietvaros nav iespējams optiskā tīkla infrastruktūru izvērst visās šajās teritorijās, ir izvēlētas 117 „baltās” teritorijas un 17 „baltās” tranzīta teritorijas, kur piekļuves punkti tiks ierīkoti tranzītā, būvējot optisko kabeļu līniju uz “balto” teritoriju ar augstāku prioritāti. Katrā no „baltajām,” zonām var tikt izbūvēti vairāki piekļuves punkti, tādēļ Projekta īstenošanas rezultātā ir plānots izveidot aptuveni 165 piekļuves punktus un 1900 km optiskā kabeļa trases. Plānotais piekļuves punktu skaits un optiskā kabeļa trases km skaits ir indikatīvs un tas var mainīties projekta īstenošanas gaitā atkarībā no projekta reālajām izmaksām, ņemot vērā cenu pieaugumu, arī publiskās aptaujas par piekļuves punktu izvietojumu rezultātus. Plānoto piekļuves punktu būvniecības iepirkumus ir plānots veikt 5 (piecās) atsevišķās būvniecības iepirkumu procedūrās.

„Balto” teritoriju prioritāte ir noteikta, ņemot vērā šādus kritērijus:

1. iedzīvotāju skaits attiecīgajā teritoriālajā vienībā. Optiskā transporta tīkla un piekļuves punktu izbūve ir plānota „baltajās” teritorijās ar lielāko iedzīvotāju skaitu;

2. elektronisko sakaru komersantu skaits, kas plāno sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus attiecīgajā teritoriālajā vienībā. Jo vairāk elektronisko sakaru komersantu ir izrādījuši interesi par attiecīgo teritoriju, jo augstāk plānotās izbūves secības sarakstā tiks novietota minētā „baltā” teritorijā;

3. attiecīgās teritoriālās vienības pašvaldības apmierinātība ar esošā platjoslas interneta pieslēguma ātrumu, pašvaldību novērtējums par platjoslas interneta pieslēguma lietošanas pieaugumu nākotnē, kā arī pašvaldību paustā gatavība nodrošināt telpas pašvaldībai piederošos objektos piekļuves punktu izbūvei.

„Balto” teritoriju izvēli ietekmē arī šo teritoriju un plānoto piekļuves punktu ģeogrāfiskais izvietojums. Piemēram, lai uzbūvētu piekļuves punktus „baltajā” teritorijā ar augstāku prioritāti, ir jāšķērso „baltā” teritorija ar zemāku prioritāti, līdz ar šajā gadījumā piekļuves punktu ir plānots izbūvēt arī šajā „baltajā” teritorijā.

Papildus šiem kritērijiem tiek ņemts vērā arī teritoriju līdzsvarotas attīstības princips. Lai panāktu Latvijas Republikas teritoriju līdzsvarotu attīstību, pieslēgumu punktu izveidei ir jāatbilst kritērijam, ka katrā plānošanas reģionā plānotajām investīcijām procentuāli pret plānotajām kopējām investīcijām piekļuves punktu un optisko kabeļu izbūvei ir jābūt sekojošām: Latgales plānošanas reģionam ir vismaz 20%; Rīgas plānošanas reģionam ir vismaz 5%; Kurzemes plānošanas reģionam ir vismaz 15%; Vidzemes plānošanas reģionā ir vismaz 15% un Zemgales plānošanas reģionam ir vismaz 15%.

Kopā ir plānots būvniecības darbus veikt 50 Latvijas Republikas novadu teritorijās.

Piekļuves punktu saraksts tika izveidots, ņemot vērā plānoto piekļuves punktu prioritāti. Ņemot vērā to, ka norādītie piekļuves punkti var tikt precizēti publiskās aptaujas par piekļuves punktu izvietojumu rezultātā, plānoto piekļuves punktu sarakstā identificēto piekļuves punktu skaits pārsniedz piekļuves punktu skaitu, ko plānots uzbūvēt Projekta ietvaros.

Izpildot Noteikumu 63.punktā noteikto, 2012.gada 28.maijā Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē un LVRTC tīmekļa vietnē tika publicēts Projekta pirmās kārtas īstenošanai plānoto piekļuves punktu saraksts tā publiskai apspriešanai.

Saskaņā ar Noteikumu 71. punktu Projekta uzraudzības īstenošanai tika izveidota Optiskā tīkla uzraudzības komiteja (turpmāk – Komiteja).

Savukārt, Komitejas uzdevums saskaņā ar Noteikumiem ir izvērtēt iepriekš minētā konsultācijā saņemtos priekšlikumus, precizēt un apstiprināt plānoto piekļuves punktu sarakstu un iesniegt to Satiksmes ministrijai ievietošanai tās tīmekļa vietnē. Vienlaikus Komitejai vismaz reizi pusgadā šis saraksts ir jāaktualizē. Tādējādi plānotais piekļuves punktu skaits un optisko kabeļu trases garums var mainīties arī projekta īstenošanas gaitā atkarībā no projekta reālajām izmaksām, kā arī ievērojot izmaiņas elektronisko sakaru komersantu pakalpojumu piedāvājumos, kā rezultātā var tikt aktualizēts attiecīgo teritoriju statuss.

2012. gada 18. jūlijā notika Komitejas sēde, kurā pēc piekļuves punktu saraksta publiskājā apspriešanā saņemto priekšlikumu izvērtēšanas tika apstiprināts sekojošs piekļuves punktu saraksts.

Komitejas sēdē apstiprinātais piekļuves punktu saraksts.

Nr.p.k

Novads

Pagasts

Apdzīvota vieta

Maģistrālais piekļuves punkts

1

Aizkraukles novads

Aizkraukles pag.

Ziedi (Jaunziedi)

Aizkraukle

2

Aizputes novads

Aizputes pag.

Rokasbirze

Aizpute

3

Alojas novads

Braslavas pag.

Braslava

Limbaži

4

Alojas novads

Braslavas pag.

Klāmaņi

Limbaži

5

Alojas novads

Braslavas pag.

Urga

Limbaži

6

Alojas novads

Brīvzemnieku pag.

Ozoli

Limbaži

7

Alojas novads

Brīvzemnieku pag.

Puikule

Limbaži

8

Alūksnes novads

Alsviķu pag.

Strautiņi

Alūksne

9

Alūksnes novads

Alsviķu pag.

Alsviķi

Alūksne

10

Alūksnes novads

Alsviķu pag.

Tūja

Alūksne

11

Alūksnes novads

Ilzenes pag.

Jaunzemi

Alūksne

12

Alūksnes novads

Jaunalūksnes pag.

Kolberģis

Alūksne

13

Alūksnes novads

Jaunalūksnes pag.

Matisene

Alūksne

14

Alūksnes novads

Liepnas pag.

Liepna

Alūksne

15

Alūksnes novads

Malienas pag.

Brenči

Alūksne

16

Alūksnes novads

Mālupes pag.

Mālupe

Alūksne

17

Alūksnes novads

Mālupes pag.

Stradiņš

Alūksne

18

Alūksnes novads

Zeltiņu pag.

Zeltiņi

Alūksne

19

Alūksnes novads

Ziemera pag.

Māriņkalns

Alūksne

20

Amatas novads

Skujenes pag.

Skujene

Madona

21

Apes novads

Gaujienas pag.

Dārzciems

Alūksne

22

Apes novads

Gaujienas pag.

Gaujiena

Alūksne

23

Apes novads

Trapenes pag.

Līzespasts

Alūksne

24

Apes novads

Trapenes pag.

Trapene

Alūksne

25

Auces novads

Vītiņu pag.

Vītiņi

Auce

26

Balvu novads

Balvu pag.

Naudaskalns

Balvi

27

Balvu novads

Bērzkalnes pag.

Bērzkalne

Balvi

28

Bauskas novads

Brunavas pag.

Ērgļi

Bauska

29

Bauskas novads

Gailīšu pag.

Uzvara

Bauska

30

Bauskas novads

Īslīces pag.

Adžūni

Bauska

31

Bauskas novads

Īslīces pag.

Bērzi

Bauska

32

Bauskas novads

Mežotnes pag.

Mežotne

Bauska

33

Bauskas novads

Vecsaules pag.

Ozolaine

Bauska

34

Bauskas novads

Vecsaules pag.

Pētermuiža

Bauska

35

Bauskas novads

Vecsaules pag.

Vecsaule

Bauska

36

Brocēnu novads

Remtes pag.

Remte

Saldus

37

Burtnieku novads

Matīšu pag.

Matīši

Valmiera

38

Cēsu novads

Vaives pag.

Krīvi

Cēsis

39

Cēsu novads

Vaives pag.

Rīdzene

Cēsis

40

Cēsu novads

Vaives pag.

Vaive

Cēsis

41

Ciblas novads

Pušmucovas pag.

Pušmucova

Kārsava

42

Dagdas novads

Andrupenes pag.

Andrupene

Dagda

43

Dagdas novads

Andrupenes pag.

Mariampole

Dagda

44

Dagdas novads

Andzeļu pag.

Andžeļi

Dagda

45

Dagdas novads

Dagdas pag.

Ozoliņi

Dagda

46

Dagdas novads

Konstantinovas pag.

Konstantinova

Dagda

47

Daugavpils novads

Biķernieku pag.

Biķernieki

Daugavpils

48

Daugavpils novads

Kalkūnes pag.

Randene

Daugavpils

49

Daugavpils novads

Laucesas pag.

Laucesa

Daugavpils

50

Daugavpils novads

Laucesas pag.

Otrie Peski

Daugavpils

51

Daugavpils novads

Maļinovas pag.

Maļinova

Daugavpils

52

Daugavpils novads

Medumu pag.

Medumi

Daugavpils

53

Daugavpils novads

Salienas pag.

Saliena

Daugavpils

54

Daugavpils novads

Tabores pag.

Tabore

Daugavpils

55

Daugavpils novads

Vecsalienas pag.

Červonka

Daugavpils

56

Dobeles novads

Bērzes pag.

Šķibe

Dobele

57

Dobeles novads

Dobeles pag.

Lejasstrazdi

Dobele

58

Dobeles novads

Krimūnu pag.

Krimūnas

Dobele

59

Durbes novads

Durbes pilsēta ar l. t.

Raibāmuiža

Durbe

60

Durbes novads

Tadaiķu pag.

Lieģi

Durbe

61

Durbes novads

Vecpils pag.

Vecpils

Durbe

62

Ērgļu novads

Jumurdas pag.

Jumurda

Madona

63

Grobiņas novads

Gaviezes pag.

Gavieze

Liepāja

64

Gulbenes novads

Beļavas pag.

Beļava

Gulbene

65

Gulbenes novads

Lejasciema pag.

Lejasciems

Gulbene

66

Gulbenes novads

Stradu pag.

Margas

Gulbene

67

Jaunjelgavas novads

Seces pag.

Sece

Aizkraukle

68

Jelgavas novads

Glūdas pag.

Zemgale

Jelgava

69

Jelgavas novads

Jaunsvirlaukas pag.

Dzirnieki

Jelgava

70

Jelgavas novads

Jaunsvirlaukas pag.

Staļģene

Jelgava

71

Jelgavas novads

Valgundes pag.

Valgunde

Jelgava

72

Jelgavas novads

Valgundes pag.

Vītoliņi

Jelgava

73

Jelgavas novads

Vircavas pag.

Vircava

Jelgava

74

Kandavas novads

Matkules pag.

Matkule

Talsi

75

Kandavas novads

Vānes pag.

Vāne

Talsi

76

Kārsavas novads

Goliševas pag.

Goliševa

Kārsava

77

Kārsavas novads

Mežvidu pag.

Mežvidi

Kārsava

78

Kārsavas novads

Mežvidu pag.

Otrie Mežvidi

Kārsava

79

Kārsavas novads

Mērdzenes pag.

Pudinava

Kārsava

80

Kocēnu novads

Bērzaines pag.

Bērzaine

Valmiera

81

Kocēnu novads

Bērzaines pag.

Jaunburtnieku sk.

Valmiera

82

Kocēnu novads

Dikļu pag.

Dikļi

Valmiera

83

Kokneses novads

Bebru pag.

Vecbebri

Koknese

84

Krāslavas novads

Krāslavas pag.

Ezerkalns

Krāslava

85

Kuldīgas novads

Kurmāles pag.

Vilgāle

Kuldīga

86

Kuldīgas novads

Padures pag.

Deksne

Kuldīga

87

Kuldīgas novads

Padures pag.

Padure

Kuldīga

88

Kuldīgas novads

Rumbas pag.

Mežvalde

Kuldīga

89

Kuldīgas novads

Snēpeles pag.

Snēpele

Kuldīga

90

Kuldīgas novads

Turlavas pag.

Turlava

Kuldīga

91

Limbažu novads

Katvaru pag.

Katvari

Limbaži

92

Limbažu novads

Katvaru pag.

Pociems

Limbaži

93

Lubānas novads

Indrānu pag.

Gundegas

Madona

94

Lubānas novads

Indrānu pag.

Indrāni

Madona

95

Lubānas novads

Indrānu pag.

Meirāni

Madona

96

Madonas novads

Aronas pag.

Kusa

Madona

97

Madonas novads

Aronas pag.

Lautere

Madona

98

Madonas novads

Aronas pag.

Līdēre

Madona

99

Madonas novads

Barkavas pag.

Barkava

Madona

100

Madonas novads

Barkavas pag.

Stalīdzāni

Madona

101

Madonas novads

Kalsnavas pag.

Jaunkalsnava

Madona

102

Madonas novads

Kalsnavas pag.

Veckalsnava

Madona

103

Madonas novads

Liezēres pag.

Liezēre

Madona

104

Madonas novads

Liezēres pag.

Ozoli

Madona

105

Madonas novads

Ošupes pag.

Degumnieki

Madona

106

Madonas novads

Ošupes pag.

Ošupe

Madona

107

Madonas novads

Praulienas pag.

Prauliena

Madona

108

Madonas novads

Vestienas pag.

Vestiena

Madona

109

Ozolnieku novads

Sidrabenes pag.

Emburga

Jelgava

110

Pārgaujas novads

Raiskuma pag.

Auciems

Cēsis

111

Pārgaujas novads

Raiskuma pag.

Raiskums

Cēsis

112

Priekules novads

Bunkas pag.

Bunka

Liepāja

113

Priekules novads

Virgas pag.

Paplaka

Liepāja

114

Priekules novads

Virgas pag.

Virga

Liepāja

115

Priekuļu novads

Mārsnēnu pag.

Mārsnēni

Smiltene

116

Rēzeknes novads

Audriņu pag.

Audriņi

Rēzekne

117

Rēzeknes novads

Dricānu pag.

Dricāni

Rēzekne

118

Rēzeknes novads

Gaigalavas pag.

Gaigalava

Rēzekne

119

Rēzeknes novads

Griškānu pag.

Janopole

Rēzekne

120

Rēzeknes novads

Griškānu pag.

Sprūževa

Rēzekne

121

Rēzeknes novads

Ilzeskalna pag.

Ilzeskalns

Rēzekne

122

Rēzeknes novads

Kantinieku pag.

Liuža

Rēzekne

123

Rēzeknes novads

Lūznavas pag.

Lūznava

Rēzekne

124

Rēzeknes novads

Maltas pag.

Malta

Rēzekne

125

Rēzeknes novads

Nautrēnu pag.

Rogovka

Rēzekne

126

Rēzeknes novads

Sakstagala pag.

Ciskādi

Rēzekne

127

Rēzeknes novads

Sakstagala pag.

Sakstagals

Rēzekne

128

Rēzeknes novads

Sakstagala pag.

Uļjanova

Rēzekne

129

Rēzeknes novads

Silmalas pag.

Gornica

Rēzekne

130

Rēzeknes novads

Silmalas pag.

Silmala

Rēzekne

131

Rēzeknes novads

Vērēmu pag.

Škeņeva

Rēzekne

132

Riebiņu novads

Galēnu pag.

Galēni

Preiļi

133

Riebiņu novads

Sīļukalna pag.

Sīļukalns

Preiļi

134

Riebiņu novads

Stabulnieku pag.

Stabulnieki

Preiļi

135

Rundāles novads

Svitenes pag.

Svitene

Bauska

136

Rūjienas novads

Jeru pag.

Jeri

Rūjiena

137

Saldus novads

Kursīšu pag.

Kursīši

Saldus

138

Saldus novads

Novadnieku pag.

Draudzība

Saldus

139

Saldus novads

Novadnieku pag.

Ēvarži

Saldus

140

Saldus novads

Novadnieku pag.

Mežvidi

Saldus

141

Saldus novads

Zirņu pag.

Būtnāri

Saldus

142

Saldus novads

Zvārdes pag.

Striķi

Saldus

143

Skrundas novads

Rudbāržu pag.

Rudbārži

Skrunda

144

Smiltenes novads

Blomes pag.

Jeberi

Smiltene

145

Smiltenes novads

Brantu pag.

Vidzeme

Smiltene

146

Smiltenes novads

Grundzāles pag.

Grunzāle

Smiltene

147

Strenču novads

Jērcēnu pag.

Jērcēni

Strenči

148

Strenču novads

Plāņu pag.

Plāņi

Smiltene

149

Talsu novads

Abavas pag.

Valgale

Talsi

150

Talsu novads

Balgales pag.

Dursupe

Talsi

151

Talsu novads

Laucienes pag.

Lauciene

Talsi

152

Talsu novads

Strazdes pag.

Strazde

Talsi

153

Talsu novads

Vandzenes pag.

Lādzere

Talsi

154

Talsu novads

Vandzenes pag.

Vandzene

Talsi

155

Tukuma novads

Degoles pag.

Degole

Tukums

156

Tukuma novads

Degoles pag.

Vienība

Tukums

157

Tukuma novads

Džūkstes pag.

Džukste

Tukums

158

Tukuma novads

Irlavas pag.

Irlava

Tukums

159

Tukuma novads

Lestenes pag.

Lestene

Tukums

160

Tukuma novads

Slampes pag.

Ozolnieki

Tukums

161

Valkas novads

Vijciema pag.

Vijciems

Smiltene

162

Vecpiebalgas novads

Inešu pag.

Ineši

Madona

163

Vecpiebalgas novads

Kaives pag.

Kaive

Madona

164

Vecumnieku novads

Skaistkalnes pag.

Skaistkalne

Bauska

165

Vecumnieku novads

Valles pag.

Valle

Bauska

166

Ventspils novads

Vārves pag.

Vārve

Ventspils

167

Viļakas novads

Žīguru pag.

Žīguri

Viļaka

168

Viļānu novads

Dekšāres pag.

Dekšāres

Preiļi

169

Viļānu novads

Sokolku pag.

Strupļi

Rēzekne

Konkrētās piekļuves punktu adreses tiks saskaņotas ar pašvaldībām, izstrādājot piekļuves punktu būvniecības skiču un tehniskos projektus.

Informācija par Satiksmes ministrijas veikto piekļuves punktu publisko apspriešanu atrodama Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Orientējošās optisko kabeļu trases ir apskatāmas kartē.

Projekta apraksts

Projekta iesniegums

2012.gada 24.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)””

Par plānoto optisko kabeļu izbūves trašu shēmām, kā arī citu jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar LVRTC Informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru departamenta projekta vadītāju Valdi Ozoliņu, e-pasta adrese – valdis.ozolins@lvrtc.lv, tālrunis 29233671